VEDTÆGTER FOR KHF SUNDSMARK

Vedtægter for Sundsmark kolonihaveforening

                     STANDARDFORENINGSVEDTÆGT( for kolonihaver på lejet jord)

§1.   Haveforeningens navn og stiftelse:

1.     Foreningens navn er haveforeningen Sundsmark. foreningens hjemsted
        er Sønderborg kommune.
2.     Foreningen er stiftet 1957.

§2.   Formål og virke:

1.    Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til koloni-
       haveformål lejede areal på martrikel nr, 9 i overenstemmelser, med 
       de bestemmelser, der er lagt til grund herfor samt for området i sin 
       helhed og indeholdt i vedtægt for kreds Sønderjylland og kolonihave-
       forbundet.
2.    Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser, som 
       er nedfældet i en på området lagt, byplan, lokalplan, eller tinglyst
       deklaration og lignende, vedrørendedet samlede have område eller 
       enkelte haver, overholdes og respekteres af foreningens medlemmer.
3.    Foreningen og dens medlemmer skal være  medlem af kolonihave-
       forbundet og den stedlige kreds.

§3.  Definitioner:

1.    Som medlem af foreningen anses den eller de personer, som har
       skrevet under på en lejekontrakt.

§4.   Medlemmer:

1.     Som medlem kan optages myndige personer, der samtidig lejer
        en have med medlemskabets indgåelse.
2.     Hvis foreningen har en venteliste, optages medlemmer som hovedregel
        efter ventelisten, se dog reglerne i §4.3, 4.4 og 4.5. ventelisten skal 
        være offentlig tilgængelig. Generalforsamlingen kan fastlægge de 
         nærmere regler omkring ventelisten samt fastsætte et omkostnings-
        bestemt gebyr for optagelse på ventelisten.
3.      Medlemmet har ret til at få optaget en ny lejer på en eksisterende leje-
         kontrakt sammen med medlemmet, når der er tale om en ægtefælle/
         registreret partner, en samlever ( i mere end 2 år ), en myndig slægning
         i op-og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/
         registreret partner, hvis medlemmet sidder i uskiftet bo med dem, og 
         den nye lejer i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse i foreningen.
         Der kan ikke optages andre personer end de ovennævnte på en eksisterende
         lejekontrakt, hvis der en venteliste i foreningen.
4.      Medlemmet har ret til at overtage lejemålet til en ægtefælle/registreret
         partner, en person med hvem medlemmet har levet i ægteskablignende
         forhold i mindst 2 år, en slægtning i ret op-og nedstigende linje eller
         særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlem-
         met sidder i uskiftet bo med dem, og hvis personerne opfylder de betingelser
         der i øvrigt gælder foroptagelse i foreningen. Medlemmet har ikke ret til
         at overdrage lejemålet til andre end de overnævnte, hvis der er venteliste
         i foreningen.
5.      Ved dødfald har en efterlevende ægtefælle/registreret partner ret til at 
         fortsætte lejeaftalen, medmindre foreningen har vigtige grunde til at
         modsætte sig dette. En person, med hvem afdøde har levet i ægteskabs-
         linende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldet, medmindre foreningen
         har vigtige grunde til at modsætte sig det, har samme ret under forudsæt-
         ning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldet. En myndig slægning
         i op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/
         registreret partner, hvis medlemmet sad i uskiftet bo med dem har ret til at
         få overdraget lejemålet, hvis pågældende efterbestyrelsens vurdering
         har deltaget aktivt i pasning og vedligeholdelse af haven og kolonihavehuset.
         Forsættelse af lejemålet samt overdragelse ved dødfald forudsætter, at
         det nye medlem opfylder de øvrige betingelser for optagelse i foreningen.
6.      Ved leje af en havelod oprettes en lejeaftale, som regulerer lejeforholdet 
         mellem foreningen og medlemmet.
7.      Medlemmer skal registreres i kolonihaveforbundets medlems system. Der 
         kan registreres en lejer samt en med lejer.
8.      Som medlem kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en
         juridisk person, som har overtaget bebyggelsen på tvangsauktion som 
         ufyldestgjort panthaver. Dette medlem skal betale haveleje og andre beløb,
         der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor have lodden er 
         videreoverdraget. Dette medlem kan ikke fremleje bebyggelsen på have-
         lodden har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på 
         foreningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktions dagen
         overdrage havelodden til en person, som opfylder kravene i stk. 1. og 2.
         Såfremt have lodden ikke er overdraget inden 6 måneder fra auktions dagen,
         bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage havelodden og de vilkår,
         overtagelsen skal ske på.

§5.     Hæftelse:

1.       Medlemmerne hæfter solidarisk/pro( foreningen skal vælge enten
          solidarisk eller pro rata hæftelse) for gælds forpligtelser.

§ 6.     Medlemskapitalen: (frivillig bestemmelse)

1.        Generalforsamlingen fastsætter pr. regnskabsårets begyndelse have loddens
           andel i foreningkapitalen. Ved optagelse af et nyt medlem medtages have-
           lodden således op gjorte andel i foreningenskapitalen ved fasttelse af
           bebyggelsens værdi.

§7.       Leje og andre pligtige pengeydelser:

1.        Leje for den enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling 
           ud   fra det budget, som af foreningens bestyrelse er forelagt generalfor-
           samlingen til godkendelse.
2.        Generalforsamlingen kan fastsætte engangsbeløb til udførelse af større
           anlægsarbejde, f.eks. kloak, vandlednings nedlæggelse, opsætning af el og 
           lign. Sådanne engangsbeløb er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.
3.        Generalforsamlingen - eller kredsen, hvis kompetancen er overgivet hertil -
           kan udeblivelse fra fællesarbejde samt manglende overholdelse af øvrige
           bestemmelser som misligeholdelse af haven, udeblivelse fra fællesarbejde 
           samt manglende overholdelse af øvrige bestemmelser som medlemmet
           er pligtig til at overholde. Sådanne beløb er en pligtig pengeydelse  i
           lejeforholdet.
4.        Hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan 
           foreningen opkræve et af generalforsamlingen fastsat gebyr for hver 
           forsinket betaling samt bringe lejemålet til ophør efter reglerne i 
           medlemmets lejekontrakt.

§8.       Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede:

1.         Generalforsamlingen - eller evt. kredsen, hvis kompetencen er over-
            givet hertil - fastsætter ordensbestemmelser m. m. som skal være
            gældende inden for området, og foreningen gennem sin bestyrelse
            skal forvalte og administrere.
2.         Generalforsamlingen - eller evt. kredsen, hvis kompetencen er
            overgivet hartil - fastsætter regler om vedligeholdelse af haven, kan 
            haveforeningen på lejers regning få udarbejdet en raport fra koloni-
            haveforbundets have konsulenter, som kan fastslå om haven er 
            tilstrækkligt vedligeholdt. Hvis dette er tilfældet, kan foreningen  sætte 
            en gartner til at vedligeholde haven. Både konsulentrapporten og gartner 
            skal betales af lejer. Betalingen af konsulentrapport og evt. gartner  er 
            en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

§9.        Fællesarbejde:

1.          Geralforsamlingen fastsætter regler for fællesarbejde.
2.          Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver fra fællesarbejde,
             en bod fastsat af generalforsamlingen eller evt. kredsen, hvis kompe-   
             tance er overgivet hertil. Pålagt bod betragtes som en pligtig penge-
             ydelse i lejeforholdet.

§10.       Generalforsamling:

1.          Foreningens generalforsamling er foreningens øverste myndighed.
2.          Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år 2 måneder efter
             regnskabsåret afslutning med dagsorden, der mindst skal indeholde
             følgende punkter.
             ¤   Valg af dirigent og referent.
             ¤    Beretning.
             ¤    Årsregnskab med evt. revisorberetning.
             ¤    indkomne forslag.
             ¤    Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af lejen.
             ¤    Valg af formand/ kasserer.
             ¤    valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
             ¤    Valg af interne revisorer og suppleanter.
             ¤    (evt.) Valg af ekstern revisor.
             ¤    valg af vurderingsudvalg.
3.          Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller 
             et flertal af bestyrelsens medlemmer med angivelse af dagsorden 
             beslutter det.
4.          Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere, hvis mindst 25%
             af foreningens udlejede haver fremsætter skriftligt krav herom til 
             bestyrelsen med angivelse af dagsorden.
5.          Bestyrelsen er i de stk 3 og 4 nævnte tilfælde pligtig at indkalde til
             ekstraordinær generalforsamling inden 8 dage frabeslutningen eller
             begæringens modtagelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal
             afholdes tidligst 1 og senest 3 uger efter indkaldelsen.
6.          Når betingelsen for indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling
             er opfyldt, men bestyrelen afviser at indkalde den, indkalder og afholder 
             kredsbestyrelsen generalforsamlingen. De hermed forbundne udgifter 
             afholdes af foreningen.
7.          Beslutning på en ekstraordinær generalforsamling kan kun træffes, 
             hvis 4/5 af de udlejede haver, der har begæret generalforsamlingen, er 
             til stede. Bestemmelserne i stk. 10- 14 gælder også for ekstraordinære
             generalforsamlinger.
8.          Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med
             mindst 30 dages varsel. ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 
             mindst 7 dages varsel.
9.          Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal
             være formanden i hænde senest 30 dage før generalforsamlingens
             afholdelse. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmer senest
             8 dage før generalforsamlingen. Behandlingen af forslagene forudsætter 
             forslagsstillers tilstedeværelse.
10.        Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen samt
             dennes ægtefælle/registreret partner eller samlever. Samme person-
             kreds har ligeledes taleret.
11.        Der kan afgives 2 stemmer pr. havelod.
12.        Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
13.        Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal af de
             afgivne stemmer. Skal stemmes om forslag til:
             ¤    Vedtægtsændring
             ¤    optagelse af kollektive lån
             ¤    Ekstraordinær indskud
             ¤    Haveforeningens opløsning
             kræves dog, at mindst 2/3 af de udlejede haver er mødt, og at 2/3 
             af de afgivne stemmer går ind for forslaget. Er fremmødet ikke 
             tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for
             forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af 
             fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.
14.        Referat frageneralforsamlingen underskrives af dirigenten, referenten
             samt foreningens formand. Referatet offentlig gøres eller sendes ud til 
             foreningens medlemmer.

§11.       Bestyrelsen:

1.          Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer en bestyrelse
             til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af 
             generalforsamlingens beslutninger. En opstillet, som er forhindret i at 
             være til stede på generalforsamlingen, kan vælges, såfremt vedkommende
             har givet en skriftlig  erklæring herom.
2.          Bestyrelsen består af 5 - 7 personer, der vælges for en 2- årig periode.
             Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år.
             3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 2 i ulige år.Bestyrelsen 
             konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Generalforsamlingen
             vælger suppleanter efter behov.
3.          Hvis der ikke kan vælges en bestyrelse, overtager kredsen efter regning 
             administrationen af foreningen, indtil der kan vælges en bestyrelse.
4.          Som bestyrelsesmedlem eller suppleant samt vurderingsmand og suppleant 
             kan kun vælges en repræsentant fra samme have lod. Samme  have lod kan
             dog godt være repræsenteret i udvalg under bestyrelsen.
5.          Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder før en valgperiodes udløb, indtræder
             suppleanten i bestyrelsen - dog kun for tiden indtil næste generalfor-
             samlingens afholdelse. Afgår formand eller kasseren i en valgperiode, 
             indkaldes ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, hvis fratræ-
             delsen ikke sker umiddelbart førden ordinære generalforsamling.
6.          Bestyrelsen Fastlægger selv grundlaget for sit virke m. m. i en 
             forretningsorden. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes 
             fravær af næstformanden efter behov, eller når blot et medlem af 
             bestyrelsen begærer det.
7.          Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori
             denne eller en med denne beslægtet person er involveret, eller på anden
             måde er personligt interesseret.
8.          Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrel-
             medlemmer er til sted. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
9.          Der skrives referat af forhandlingerne på bestyrelsesmøder. Referater
             er offentlige, dog ikke når de omhandler personsager.
10.        Foreningens midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. Regler
             om disposition over midlerne fastsættes af bestyrelsen i henhold til 
             fastlagte fuldmagtsforhold.
11.        Formands og kasserers samt eventuelt øvrige bestyrelsesmedlemmers
             omkostninger/udlæg til telefon, kontorhold, kørsel m. v. dækkes af 
             foreningen.
12.        Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til tillids valgte i foreningen.
13.        Bestyrelsen skal sikre, at der er tegnet:
             a) en bestyrelsesansvars forsikring, der omfatter bestyrelsens erstanings-
                 ansvar ved uagtsomme erstatningspådragende handlinger.
             b) en underslæbs forsikring, der omfatter foreningens tab ved underslæb
                 i forbindelse med administration af forenings midler.
             c) en vurderingsudvalgs forsikring, der omfatter vurderingsudvalgets
                 erstatningsansvar ved uagtsomme ansvarspådragende handlinger,
             d) en erhvervsansvars forsikring, der omfatter foreningens erstatnings-
                 ansvar overfor tredjemand.
             e) en ulykkesforsikring, der omfatter skade på personer i forbindelse'
                 med fællesarbejde i foreningen.

§12        Vurderingsudvalg:

1.          Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer et eller 
             flere vurderingsudvalg  til at foretage vurderinger efter Kolonihave-
             forbundets vurderingsregler. Et vurderingsudvalg er ikke underlagt 
             bestyrelsen. En opstillet, som er forhindret i at være til stede på 
             generalforsamlingen, kan vælges, såfremt vedkommendehar af givet en 
             skriftlig erklæring herom. Hvis man ikke kan vælge et vurderings-
             udvalg kan generaforsamlingen/bestyrelsen beslutte at bede kredsen, en 
             anden haveforenings vurderingsudvalg eller et  vurderingsudvalg nedsat 
             på tværs af kredsen om at foretage vurderinger i foreningen. I så fald
             skal også disse vurderinger foretages efter Kolonihaveforbundets
             vurderingsregler. Hvis en forening har eget vurderingsudvalg, skal
             dette benyttes.

§13.      Klagemuligheder:

1.         Vurderinger kan påklages til kredsens vurderingsudvalg, jf. kred-
             vedtægtens §8, stk. 2. Vurderingsankeudvalgets afgørelse er bindende
            for alle parter og kan ikke påklages.

§14.      Tavshedspligt:

1.          Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af udvalg, nedsat af bestyrelsen
             har tavshedspligt med hensyn til oplysiniger om personers økonomiske
             og personlige forhold, som medlemmer får indseende i under deres 
             arbejde for foreningen.
2.          Medlemmer af foreningens vurderingsudvalg må kun videregive 
             oplysninger om resultatet af foretagne vurdering til foreningens
             bestyrelse, medlemmet som ejer huset samt em evt. køber.

§15        Tegningsret:

1.           Bestyrelsen beslutter, hvem der tegner foreningen udad til i økonomiske
              forhold. Dog skal tegningsretten altid bestå af mindst 2 personer. I alle
              øvrige forhold repræsenterer formanden foreningen udadtil og er 
              ansvarlig for foreningens daglige ledelse.

§16.        Regnskab og revision:

1.           Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
2.           Det påhviler kasseren eller evt. ekstern revisor at udarbejde et årligt
              driftregnskab ledsaget af en statusopgørelse opgjort under hensyntagen
              til de tilstedeværende værdier og forpligtelser.
3.           Det påhviler iøvrigt kasseren på ordinære bestyrelsesmøder at forelægge
              en regnskabs oversigt til direkte sammenhold med det foreliggende
               budget.
4.           Årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabs skik
              og være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstæde-
              værende bilag. Bestyrelsen kan bestemme, at årsregnskabet skal
              udarbejdes med bistand af en registreret eller startsautoriseret revisor.
5.           Generalforsamlingen vælger 2 interne revisorer for 2 år og 2 revisor-
              suppleanter for 1 år.
6.           Det påhviler de valgte interne revisorer at revidere foreningens 
              årsregnskab samt føre  protokol med de bemærkninger, revisionarbejdet 
              måtte give anledning til.
7.           Revisorerne skal foretage mindst et uanmeldt kasseeftersyn pr. år. 
              Kasseeftersynet skal omfatte både kontantbeholdning og 
             bankindestående.

§17         Foreningens opløsning:

1.           Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette 
              alene skyldes, at foreningens virke overføres til andet have område, skal 
              foreningens formue overføres til den forening, som viderefører det nye
              have område med samme forpligtelser over for den opløste forenings
              medlemmer.
2.           Skyldes foreningens opløsning, at foreningen helt ophører med at drive 
              haveforening, udpeges 2 likviatorer.
3.           Evt. formue ved likvidationens afslutning udbetales til de have lodder,
              som har en eller flere lejere, der er registreret som medlemmer på dette 
              tidspunkt.
4.           Foreningen kan ikke opløses, så længe lejekontrakt med udlejer er i kraft.              Vedtægterne er vedtaget ved sidste kongræs, i 2016.
             
             

             
             
             
     

            


          
         
          


Ordensregler for KHF Sundsmark                                  ORDENSREGLER FOR KHF  SUNDSMARK

                          ______________________________________

Ordensregler er sidst revideret den 10 marts 2018 på den ordenære generalforsamling.
alle tidligere udsendte ordensregler er hermed ugyldige.

§1.    Medlemmer:

1.1:    Ansøger om havelod, der er  udelukket af andre haveforeninger
         på grund af restance, kan ikke optages som medlem før restancen er
         betalt.
1.2:   Ved optagelse betales der et kapitalindskud på kr. 300-, hvor af de 
         50 kr. tilbagebetales når lejemålet opsiges, der udover betales der
         ved optagelse kr. 200,00 i gebyr som ikke tilbagebetales ved opsigelse
         af lejemålet.
1.3:   Udgiften til den pligtige vurdering ved salg på kr. 250,- påhviler 
         køber.
1.4:   Medlemmer kan kun besidde en have. Et hvert medlem som har to 
         haver, ved vedtagelsen af disse ordensregler, kan få opsagt lejemålet
         af den ekstra have med 1 års varsel, såfremt der opstår mandel på       
         haver . Har man to haver, må disse ikke sammenlægges, hækken skal 
         bevares. Pris fastsættelsen ved afståelse må ikke overstige erhverv-
         prisen samt betaling for evt. forbedringer efter bestyrelsens vurdering.
1.5:   Have loddets lejekontrakt kan overdrages til en slægning i ret og
         opstigende linje. Antallet af lejere af samme havelod er begrænset
         til 2 personer.
1.6:   Kontingent til haveforeningen påhviler haven, kontingent til forbund
         og kreds påhviler lejeren.
1.7:   Hvis en lejer flytter til en anden adresse, skal meddeles skriftligt til
         formanden eller kasseren.Sker dette ikke, haveforeningen ret til at
         pålægge lejeren en bod på kr. 50,-

§2.     HAVELODDETS ANVENDELSE:

2.1:   Kolohaveloddet må ikke benyttes i forretningsøjemed, men kun til 
         dyrkning af grøntsager og frugt m. m. til familiens eget behov.
2.2:   Kolonihavebebyggelsen må benyttes til natophold fra 1. april til
         31. oktober.
2.3:   Der må ikke holdes husdyr i haverne. Kæledyr må dog medtages i 
         kolonien, men skal holdes inden for eget havelod. Udenfor haveloddet
         skal kæledyret holdes i snor. Kæledyr må kun overnatte i koloni-
         haven sammen med dets havelejer.
2.4:   Den enkelte havebrugere er forpligtet til at dyrke haverne uden brug
         af pesticider.

§ 3.    HAVELEJEN:

3.1:    Havelejen, kontingent og vand skal betales senest den 30/4 og
          den 31/10 hvert år.
3.2:    Såfremt havelejen og/eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt
          rettidigt, vil medlemmet modtage en rykker, derefter et anbefalet
          brev angående betaling.
          Er haveleje og/ eller anden pligtig pengeydelse ikke betalt senest
          14 dage efter at påkrav er fremsat via anbefalet brev, vil 
          bestyrelsen jf.§ 7 i haveforeningens vedtægter kunne ophæve 
          lejemålet.
          Bestyrelsen kan opkræve et rykkergebyr på kr. 100,- pr rykker, samt 
          opkræve de omkostninger der er til udsendelse af anbefalede breve,
          oplysning om ny adresse via folkeregister, og øvrige omkostninger
          der påføres haveforeningen på grund af manglende overholdelse
          af betaling.
3.3;    Serviceafgift i forbindelse med fællesarbejde.
          Under henvisning til vedtægternes § 8 vil alle havemedlemmer blive
          pålagt en servieafgift på kr. 200,- for ikke at deltage i en af de 2 
          fælles arbejdesdage, Beløbet er en pligtig pengeydelse i lejemålet.
          Serviceafgiften skal for alle medlemmer forud indbetales  med 
          årets første kontingent. Serviceafgiften på kr. 200,- vil derefter 
          blive refunderet når havemedlemmet giver fremmøde til en af 
          de 2 pligtige arbejdsdage.

§ 4.     VAND:

4.1:     lejerne betaler for vandet - der betales forud. Beløbet størelse
           fastsættes af bestyrelsen.
4.2:     lejerne hæfter solidarisk for reparationer og fornyelse af vandnettet.
4.3:     Ved private installationer, skal der anbringes en stophane med
           kontraventil, umiddelbart efter overgangen fra kolonihavens-
           installation. Når man forlader kolonihaven skal private installationer 
           være afbrudt. Installationer skal være tætte.
4.4:     En af bestyrelsen udpeget person har til hver tid ret til at tilse
           vand indsta lationer i haverne. Foreningen er ikke ansvarlig for 
           andre installationer end standerne og rørene i vejen.
4.5:     Der åbnes og lukkes for vandet, når bestyrelsen finder det forsvarligt.
           Medlemmerne må selv påse at hanerne er åbne om vinteren, samt 
           lukket før der åbnes for vandet.
4.6:     Vandet må kun benyttes til haverne.
           Der må kun vandes med kande, eller håndholdt slange samt 
           håndspreder.
           Hvis man ikke overholder disse regler vil bestyrelsen opkræve 
           følgende bøder:
           1 gang reglerne overtrædes kr. 50,-
           2 gang reglerne overtrædes kr. 100,-
           3 gang reglerne overtrædes kr. 200,-
           Fortsættes der med overtrædelserne opkræves 200 kr. hver gang
           efterfølgende.
           Det er ikke tilladt at vande græsplænen.
           Badebassiner er tilladte, dog således at de max må have en størrel-
           se på 500 ltr.

§ 5.     BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING:
         
5.1:     På hver kolonihavelod må kun opføres en kolonihavebeboelse
           med tilhørende udhus og drivhus.
5.2:     Ønskes noget opført på grunden - skal det forinden bygeriets
           start - godkendes hos haveforeningens formand eller bestyrelsen.
           Og der skal altid ligge et kopi i fælleshuset som kommunen til en hver
           tid kan forlange at se.
5.3:     På hvert kolonihavelod kan der bygges en beboelse på minimum 6 m2
           og maksimum 40 m2 inklusive overdækninger og tagudhæng
           ud over 50 cm. Bebyggelsens højde må ikke overstige 3,5 m målt fra
           terræn. Det er muligt at opsætte et tårn på 5 meter i højden og
           højst 2 m2 i forbindelse med beboelsen.
           Udover kolonihavebeboelsen er det tilladt at opføre op til to 
           fritliggende småbebyggelser. Et legehus eller udhus på maksimalt
           7 m2 med maksimalt højde på 2,5 meter og et drivhus på op til
           10 m2 med en bygningshøjde på maksimalt 2,5 meter.
           Der skal være mindst 2,5 meter imellem bygningerne.
           Alle nye bygninger og overdækninger skal holdes mindst 2,5 meter
           fra alle kolonihaveloddets grænser. Drivhuse kan dog sættes indtil 
           0,6 meter fra hække.
           kolonihavebebyggelsens udvendige bygningsdele må kun udføres 
           i lette materialer som fx træ og tagpap. Bebyggelsen skal være 
           pæn udførelse og skal holdes i forsvarlig stand.
5.4:     Solcelleanlæg må udelukkende opsættes på taget af bebyggelsen og 
           skal være anti refleksbehandlet.
5.5:     Terrænregulering på mere end +/- 0,50 meter må kun foretages, 
           hvis det er godkendt af Sønderborg Kommune, og kun hvis det er
           påkrævet for byggeri eller anlæg, der er i overensstemmelse med 
           lokalplanens bestemmelser.
5.6:     Der må ikke installeres nedsivningsanlæg til sanitært spillevand
           på have loddet.
5.7:     Alle haver skal være forsynet med en havelåge(max højde 1,60
            meter)
           vej nr. postkasse/plastrør monteret ved havelågen.
5.8;     Det er tilladt at have brændeovn i kolonihavehusene. Hvert enkelt
           medlem som har/ eller instalerer en brændeovn har pligt til at få 
           godkendt af myndighederne.
           Bestyrelsen skal modtage en kopi af det enkelte medlems 
           godkendelse.
5.9:     Såfremt opførte bebyggelse/overdækning giver anledning til påtale
           kan de kræves fjernet med mindst 8 dages varsel.Hvis arbejdet
           ikke er fuldført, kan det forlanges standset omgående.

§ 6.      HÆKKE. AFFALD M. M.:

6.1:     Haverne skal afgrænses af hække i en høje på maksimalt 1,60 meter. 
           Langs Nylandsvej må hækhøjden være op til 1,8 meter. Alle hække 
           må højst være 0,6 meter bredde. Hække skal være af arterne 
           ligustrum vulgare L. ( almindelig liguster) eller Carpinus betulus L.
           ( almindelig avnbøg) og almidelig Bøg. Hække  langs veje, stier og mel
            mellem haver skal genplantes, hvor den tidlige hæk stod.
6.2:      I den ene ende af have lodden der vender væk fravejen og i en 6 
            meter strækning i de tilliggende have lodsskel, må der opsættes
            fast hegn i stedet for en hæk, hvis implicerede naboer har indgået
            en fælles aftale herom( Se kort skitse i lokalplanen eller kontakt haveformanden)
6.3:         Udedørs oplagring må ikke finde sted. Der må ikke henstilles både,
             campingvogne uindregistrerede køretøjer. Langtidsparkering af 
             køretøjer må ligeledes ikke finde sted på have loddet.
6.4:       Parkering af have trailer må kun findested på de fælles parkerings-
             pladser og på eget havelod. Der må kun stå en indregistreret trailer
             på det enkelte havelod.
6.5:       Affaldsdynger skal henlægges så de ikke generer naboen, og skal 
             holdes mindst 0,5 meter fra  skel.
6.6:       Der må ikke foretages afbrænding af haveaffald eller andet affald.
             Det er dog tilladt at afbrænde rent, tørt træ på særligt indrettede
             bålsteder. Herved menes bålsted inden for eget havelod. Bålstedet 
             
             må max være 0,5 m3( som et stål-bålsted) og skal stå minimum 5 
             meter fra bebyggelsen.
6.7:       Det er strengt forbudt at henlægge gødnings hobe, og henkastet 
             affald på have vejene.
6.8:       Hver lejer holder sit vejstykke rent. De der har vej ud til privat                      skal  holde hele vejen, klippe evt. hæk. På den nyere del af
             haveforeningen - fra Stationsvej til fælleshuset - må der være græs 
             på vejene men hækken skal holdes ren for ukrudt.
6.9:       Renovation vedtages af generalforsamlingen.

§ 7.        HAVE LODDERNE SKAL HOLDES I ORDEN OG RYDDELIGT STAND:

7.1:        Bestyrelsen er sammen med haveformanden pligtige til at efterse 
              haverne , og om fornøgdent påtale manglende vedligeholdesse.
7.2:        Er have loddet ikke i orden får lejeren en frist på 14 dage til 
              at bringe haven i orden. Skulle det vise sig at anmodningen ikke er
              efterkommet, får lejeren en sidste  frist på 8 dage. Der efter kan 
              bestyrelsen kollektivt beslutte at få slået frøbærende ukrudt
              i haven slået ned, Udgifterne til dette arbejde påføres 
              havelejeren. Såfremt havelejeren nægter adgang til haven følger 
              opsigelse af medlemmetskabet.

§ 8.        FÆRDSEL:

8.1:        Al parkering på vejene er forbudt, det gælder også cykler, scooter,
              knallerter m. m. ligeledes er det ikke tilladt at anlægge parkerings-
              plads i den enkelte have-Dog tillades korttidsparkering i forbindelse
              i forbindelse med på- og aflæsning.
8.2:        Hastiheden på koloniens veje må ikke overstige 15 km/t.
8.3:        Vogne over 2500 kg egenvægt må ikke komme på vejene uden 
              bestyrelsens tilladelse.

§9.         " MOTORREDSKABER- MORFAR TID":

9.1:       Det er ikke tilladt at benytte, el generatorer i haven . 
              og opladning af batterier skal foregå mellem 8,00 til 11,00. Der
              kan gives tilladelse ved byggeri at bruge generatorer udenfor dette 
              tidsrum. Der må ikke køres med larmende have redskaber fra
              11-30 til 14.30 lørdag og søndag i perioden 1 maj til  31 august
               ( håndskubbere i tilladt).
§ 10.      Under henvisning til vedtægternes § 6 kan bestyrelsen på lægge 
             medlemmer der ikke overholder ordensregler, påbud og bestem-
             melser - som foreningens generalforsamlingen, bestyrelse eller
             offentlig myndighed har pålagt foreningens medlemmer - en bod
             på kr. 100,00. Beløbet er pligtig pengeydelse i lejemålet.                ORDENSREGLER KAN REKVIERES PERSONLIGT HOSHAVEFORMANDEN FRA DEN 18
                      Marts  ved formanden  eller på mail.
                  
                                                    Til sundsmark@gmail.com
                       --_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________              
             
     Velkommen til vores hjemmeside

              STANDARDLEJEVILKÅR FOR LEJE AF EN HAVELOD UNDER
                   KOLOHAVEFORBUNDET(foreninger på lejet jord)


§1     Betingelser for medlemskab:

1       ved lejekontraktens indgående bliver lejer medlem af haveforeningen
         og kolonihaveforbundet. Medlemskabe medfører, at lejer er forpligtet
         til at følge kolonihaveforbundets regler og beslutninger truffet af
         Kolonihaveforbundets organer.
2.      Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse
3.      medlemmet skal have fast og lovlig folkeregisteranmeldt bopæl
         uden for haveforeningen. Adresseændring sal meddeles formand
         eller kasserer senest 2 uger efter, at ændringen er sket.
4.      Hvis det kræves, at lejer har bopæl i kommunen for at kunne leje en
         kolonihave, er medlemmet forpligtet til straks at opsige sit lejemål
         ved flytning fra kommunen. Såfremt dette ikke sker, skal bestyrelsen
         skriftligt bringe lejemålet til ophør jf. §10.
5.      Et medlem kan kun leje/eje en have under kolonihaveforbundet. 
         Overtrædes denne bestemmelse skal bestyrelsen bringe lejemålet
         til ophør, jf. § 10.
6.      Medlemskabet og lejeretten er personlig, og derfor kan haven under 
         ingen omstændigheder lejes ud. Udlån af haven kræver bestyrelsen
         godkendelse, medmindre der er om meget kortvarigt udlån.
7.      Medlemmet er forpligtet til at overholde bestemmelser, som
         Kolonihaveforbundet organer,foreningens generalforsamling,
         bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom
         medlemmet er forpligtig at overholde vilkårene i lejekontrakten.
8.      Medlemmet er forpligtet til at overholde Kolonihaveforbundets
         regler om vurdering og salg af kolonihavehuse. Salg kan endvidere
         ikke finde sted uden haveforeningens direkte medvirken, som
         skal tilsikre, at sælger ikkeopnår kapitalvinding ved ulovligt salg
         på markedvilkår.

§ 2    Vedligeholdelse af haven:

1.      Lejer er forpligtet til at vedligeholde haven efter foreningens 
         regler herom.
2.      Lejer har endvidere pligt til at holde sin del af vejen uden for 
         egen have.
3.      Generalforsamlingen kan fastsætteen bod for manglende vedlige-
         holdelse.
4.      Ved gentagne henvendelser og bod om manglende vedligeholdelse,
         kan foreningen på lejers regning få udarbejdet en rapport fra
         Kolonihaveforbundets have konsulenter, som kan fastslå om haven er 
         tilstrækkeligt vedligeholdt. Hvis dette ikke er tilfældet, kan 
         foreningen sætte en gartner til at vedligeholde haven. Både 
         konsulentrapporten og gartner skal betales af lejer.
5.      Betaling af bod, konsulentrapport og evt. gartner er en pligtig
         pengeydelse i lejemålet.

§ 3     Fællesarbejde:

1.      Lejer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af
         veje, stier og andre arealer, der ifølge hovedlejekontrakten hører
         til området, samt ved vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter.
2.     Bestyrelsen kan indkalde foreningens medlemmer til deltagelse i de
        nævnte aktiviteter.
3.     Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver herfra,en bod 
        fastsat af generalforsamlingen. Pålagt bod betragtes som en pligtig
        pengeydelse i lejeforholdet.

§4.    Haveleje og andre pligtige pengeydelser til foreningen:

1.      Haveleje fastsættes af generalforsamlingen.
2.      Betalingssted og forfaldstid fastsættes af haveforeningens bestyrelse.
3.      Betaling anses forrettidig, når den sker senest den 3. hverdag efter
         forfaldsdagen. Falder haveleje eller anden pligtig ydelse 
         i lejeforholdet til betaling på en helligdag, en lørdag eller
         grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen tilden efterfølgende hverdag.
4.      Er haveleje og anden pligtig pengeydelse ikke betalt  rettidigt, kan 
         foreningen kræve et af bestyrelsen fastsat gebyr for hver forsinket
         betaling.
5.      Generalforsamlingen og evt. kredsen kan fastsætte andre beløb,
         eksempelvis engangsbeløb til anlægsarbejde eller bod formanglende
         vedligeholdelse af haven, bod for manglende overholdelse af pålæg
         til at lovliggøre eller lignende. Sådanne beløb er en pligtig 
         pengeydelse i lejeforholdet.

§ 5     Udlejers adgang til det lejede:

1.      Haveforeningens bestyrelse kan med et varsel på 3 dage skaffe sig 
         adgang til haven og den på haven opførte bebyggelse, hvis
         forholdene kræver det. Bestyrelsen kan altid uden varsel iværksætte
         uopsættelige foranstaltninger.

§ 6     Optagelse af nye lejer på kontrakten:

1.       Medlemmet har ret til at få optaget en ny lejer på en eksisterende
          lejekontrakt sammen med medlemmet, når der er tale om en 
          ægtefælde/ registreret partner, en samlever( i mere end 2 år),
          en myndig slægtning i op- og nedstigende linje eller særbørn af en
          tidligere afdød ægtefælle/ registreret partner, hvis medlemmer sidder           i uskiftet bo med dem, og den nye lejer i øvrigt opfylder betingelserne           for optagelse i foreningen. Der kan ikke optages andre personer end 
          de overnævnte på en eksisterende lejekontrakt, hvis der er 
          venteliste i foreningen.

§ 7      Overdragelse af lejemål:

1.       Medlemmet harret til at overdrage lejemålet til en ægtefælle/
          registreret partner, en person med hvem medlemmet har levet
          i ægteskabslignende  forhold i mindst 2 år, en myndig slægning i ret
          op- nedstigende linje eller særbørn afen tidligere afdød ægtefælle/
          registreret partner, hvis medlemmet sidder i uskiftet bo med dem, og 
          hvid personerne opfylder de betingelser, der i øvrigt gælder for 
          optagelse i foreningen.Medlemmet har ikke ret til at overdrage 
          lejemålet til andre end de overnævnte, hvis der er venteliste i 
          foreningen.

§ 8      Opsigelse af lejemålet:

1.       Fra lejeres side kan lejekontrakten opsiges med 3 måneders skriftlig 
          varsel tild, 1. i en måned.
          Retsvirkninger af opsigelse fremgår afpunkt12.

§ 9      Ophør af lejemålet ved dødfald:

1.        Afgår et medlem ved døden, ophører lejemåle efter nærmere aftale
           med skifteretten, dog senest 1 år efter dødsfaldet, jf. endvidere
           punkt 12 om retsvirkninger af ophør.
2.        Ved dødfald har vigtige grunde til at modsættesig dette. En person,
           med hvem afdøde har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år 
           forud for dødfaldet, medmindre foreningen har vigtige grunde til at
           modsætte sig det, har samme ret under forusætning af, at samlivet
           bestod på tidspunktet for dødsfaldet. En myndig slægning i op- 
           nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/
           registreret partner, hvis medlemmet sad i uskiftet bo med dem har
           ret til at få overdraget lejemålet, hvis pågældende efter bestyrelsens
           vurdering har deltaget aktivt i pasning og vedligeholdelse af haven og 
           kolonihavehuset. Fortsættelse af lejemålet samt overdragelse ved
           dødsfald forudsætter, at det nye medlem opfylder de øvrige 
           betingelser for optagelse i foreningen.

§ 10     Ophævelse af lejemålet:

1.        Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede¨
           lejekontrakt, hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt 
           rettidigt, og medlemmet ikke har betalt restancen senest 14 dage
           efter, at skriftligt påkrav er afsendt eller fremsat, feks. i skrivelse 
           overbragt af bestyrelsen på lejers adresse. Det er en forusætning
           for ophævelsen af lejekontrakten på grund af manglende betaling,
           at foreningens påkrav er givet efter sidste rettidige  betalingsdag,
           og det skal udtrykkelig angives, at lejemålet bliver ophævet, hvis
           restancen ikke er betalt inden udløbet af den meddelte frist.

2.        Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede
           lejekontrakt, hvis medlemmet i væsentlig grad misrøgter haven
           eller medlemmet til sidesætter haveforeningens vedtægter og 
           ordensregler, bestemmelser i den indgåede lejekontrakt samt
           bestemmelser pålagt haveforeningens område udefra. 
           Bestemmelser pålagt området udefra er f.eks. benyttelse af 
           kolonihavehuset til helårsbeboelse og byggeri eller anden indterning
           på havelodden som er i strid med byggeregler om f.eks. 
           beyggelsesgrad eller skelafstand. Bestemmelser pålagt området 
           udefra fremgår eksempelvis af lokalplaner, deklarationer, lejekontrakt
           med jordejer mv.
3.        Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede
           lejekontrakt, hvis medlemmet udlejer eller udlåner haven i strid med 
           reglerne i § 1.6 og trods påtale fortsætter hermed.
4.         Forenigens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede
            lejekontrakt
            hvis lejeren af en havelod eller dennes husstand ved sin adfærd er til
            væsentlig gene og ulempe  for foreningen og dens medlemmer. 
            Ophævelsen gælder i så fald alle personer på lejekontrakten.
5.         Kolonihaveforbundet i samarbejde med den stedlige kreds kan pålægge
            en bestyrelse at ophæve lejemålet, hvis lejer ikke overholder 
            hovedlejekontrakten med jordejer.

§ 11      Pant:

1.         Bestyrelsen har intet ansvar over for indtrædende medlemmer, hvis et
            udtrædende medlem bevidst eller ubevidst har fortiet forhold om
            adkomst eller pantsætning af den bebyggelse m.v. der overdrages.
2.         Bestyrelsen kan kræve, at det udtrædende medlem fremlægger 
            tingbogsattest vedr. bebyggelsen. 
3.         Hvis bygningen på en havelod overtages af en pantekreditor med henblik 
            på fyldestgørelse, bortfalder lejers lejeret til havelodden fra 
            overtagelsestidspunktet.

§ 12      Retsvirkninger af opsigelse, påhør ved dødsfald samt ophævelse:

1.         Når lejeretten til en havelod er opsagt eller ophævet, kan det udtrædende 
            medlem frit medtage bebyggelsen inklusiv fundering og indbo. Fjernelsen
            skal dog foretages på en måde, at hverken havens anlæg eller det 
            kollektive forenings anlæg påføres skade.
2.         Hvis bebyggelsen opfylder gældende forskrifter, har det utrædende 
            medlem ret til at sælge bebyggelsen til den, foreningen godkender
            til at indtræde lejekontrakten. Denne ret er dog betinget af, at bygning mv.
            er lovlig samt at have og bebyggelse er vurderet efter kolonihavefor- 
            bundets vurderingsregler. Prisen på huset må ikke overstige vurderingengs
            prisen.
3.         Uanset dato for opsigelse eller ophævelse af lejekontrakten, hæfter det 
            udtrædende medlem for enhver pligtig pengeydelse, f.eks. haveleje,
            indtil grunden er ryddet eller bebyggelsen er solgt/overdraget. Lejer 
            har ligeledes pligt til at vedligeholde haven i samme periode.
4.         Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig
            fyldestgjort i den på havelodden opførte bebyggelse, beplantning m.v.
            forud for andre kreditorer. Ved afregning  til medlemmet kan 
            bestyrelsen fratrække enhver udgift forbundet med medlemsksbet
            og lejemålets afvikling, herunder advokatomkostninger, retsgebyrer,
            lejerestance m.m.
5.         Særligt for ophævelsen af lejemålet gælder, at hvis lejer ikke inden 4 uger
            efter lejemålets ophævelse har fjernet eller solgt den på havelodden
            opførte bebyggelse, eller er salg sket i strid med  gældende 
            kolonihaveafståelsesregler kan medlemmet uden yderlige varsel udsættes 
            af den lejede havelod ved en umiddelbar fogedforretning. Bestyrelsen 
            bestemmer herefter, hvem der skal overtage have og bebyggelse samt
            vilkår for overdragelsen i overensstemmelse med de af kolohaveforbundet
            fastsatte vurderingsregler. Hvis bebyggelsen ikke kan sælges i henhold
            til vurderingen, er bestyrelsen berettiget til at sælge bedst muligt,
            evt. ved auktion.
            
            


         
         
Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

19.02 | 16:50
Hvad koster det ? har modtaget 4
19.02 | 16:48
HVORNÅR VAR DET NU ? har modtaget 2
19.02 | 16:44
SUNDSMARKS HISTORIE har modtaget 2
19.02 | 16:40
FORSIDEN har modtaget 8
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE