ORDENSREGLER

Ordensregler for Sundsmark kolonihaveforening

                                           

                                                   ORDENSREGLER:   

Ordensreglerne er sidst blevet revideret d. 9 marts 2019 på den 

ordinære generalforsamling, alle tidligere udsendte ordensregler er hermed ugyldige. 

§1    MEDLEMMER.

1.1  Ansøger om havelod, der er udelukket af andre haveforeninger på grund af restance, kan ikke optages før restancen er betalt.

1.2. Ved optagelse betales der et kapitalindskud på kr. 300.- hvor de kr.- 50 tilbage betales når lejemålet opsiges, der udover betales der kr. 250.- til pligtige vurdering. køber skal betale 50 kr i gebyr ved køb til kolonihaveforbundet, og sælger skal batale 50 kr i gebyr ved salg til kolonihaveforbundet.

1.3. Medlemmer kan kun besidde en have. Et hvert medlem som har to haver, ved  vedtagelsen af disse ordensregler, kan få opsagt lejemålet af den ekstra have med 1 års varsel, såfremt der opstrår mangel på haver. Har man to haver, må disse ikke sammenlægges, hækken skal bevares. Pris fastsættelsen ved afståelse må ikke overstige erhver-prisen samt betaling for evt. forbedringer efter bestyrelsens vurdering. 

1.4. Haveloddets lejekontrakt kan overdrages til en slægning i ret og opstigende linje. Antallet af ejere af samme havelod er begrænset til 2 personer.

1.5. Kontingent til haveforeningen påhviler haven, kontingent til forbund  og kreds påhviler lejeren.

1.6. Hvis en lejer flytter til en anden adresse, skal meddeles skriftligt til formanden eller kasseren. Sker dette ikke, har haveforeningen ret til at pålægge lejerer en bod på kr. 50.-

§2   HAVELODETS ANVENDELSE:

2.1. Kolonihaveloddet må ikke benyttes i forretningsøjemål, men kun til dyrkning af grøntsager og frugt m.m. til familiens eget behov

2.2. Kolonihavebebyggelsen må benyttes til natophold fra 1 april til 31 oktober.

2.3. Der må ikke holdes husdyr i haverne. Kæledyr må dog medtages i kolonien, men skal holdes inden for eget havelod. Udenfor haveloddet skal kæledyret holdes i snor. Kæledyr må kun  overnatte i kolonihaven sammen med dets havelejer.

2.4. Den enkelte havebruger er forpligtet til at dyrke haverne uden brug af pesticider.

 

§3    HAVELEJEN.

3.1. Havelejen , kontingent skal betales senest den 30/4 og den 31/10 hvert år. Vandet betales efter forbrug,  efter aflæsning i oktober.

3.2. Såfremt havelejen og/eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, vil medlemmet modtage en rykker, derefter et anbefalet brev angående betaling. Er havelejen og/eller anden pligtig pengeydelse ikke betalt senest 14 dage efter at påkravet er fremsat via anbefalet brev, vil bestyrelsen jf. §7i haveforeningens vedtægter kunne ophæve lejemålet. Bestyrelsen kan opkræve et rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker, samt opkræve de omkostninger der er til udsendelse af anbefalede breve, oplysning om ny adresse via folkeregister, og øvrige omkostninger der påføres haveforeningen på grund af manglende overholdelse af betaling.

3.3 Serviceafgiften i forbindelse med fællesarbejde. Under henvisning  til vedtægternes §8 vil alle havemedlemmer blive pålagt en servisafgift på kr200.-, for ikkeat deltage i en af de 3 fællesarbejdsdage. Beløbeter en pligtig pengeydelse i lejemålet. Serviceafgiften skal for alle medlemmer forud betales med årets første kontingent. Serviceafgiften på kr. 200,- vil derefter bliver retuneret når havemedlemmet giverh fremmøde til en af de 3 pligtige arbejdsdage.

 

§4   VAND.

4.1  Lejerne betaler for vandet- der betales vand efter forbrug, og betales en gang årligt efter aflæsning i oktober.

4.2  Lejerne hæfter solidarisk for reparationer og fornyelse af vandnettet.

4.3 Ved private inatalationer, skal der anbringes en stophane med kontraventil, umiddelbart efter overgangen fra kolonihavens- instalation. Når man forlader kolonihaven skal private instalationer være afbrudt. Instalationer skal være tætte.

4.4 En af besrtyrelsen udpeget person har til hver tid  ret til at til se vand instalationer i haverne. Foreningen er ikke ansvarlig for andre instalationer end standerne og rørene i vejen.

4.5 der åbnes og lukkes for vandet, når bestyrelsen finder det forsvarligt, ellers er vandet åben fra den 31 marts til 31 oktober. Medlemmerne må selv påse at hanerne er åbne om vinteren, samt lukket før der åbnes forvandet, 

4.6 Vandet må kun benyttes til haverne, Det er ikke tilladt at vande græsplænen. 

 

§5   BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING.

5.1  På hver kolonihavelod må kun opføres en kolonihavebeboelse med tilhørende udhus og drivhus.

5.2  Ønskes noget opført på grunden - skal det forinden bygeriets start - godkendes hos foreningens formand eller bestyrelsen. Og der skal altid ligge et kopi i fælleshuset som kommumen til er hver tid kan forlange at se.

5.3  På hvert kolonihavelod kan der bygges en beboelse på minimum 6 m2 ogmaksimum 40 m2 inklusive overdækning dog må der være et udhæng på  50 cm som er udover de 40 m2. Bebyggelsens højde må ikke overstige 3,5 m målt fra terræn. Det er muligt at opsætte et tårn på 5 m i højden og højst 2 m2 i forbindelse med beboelsen. udover kolonihavebeboelsen er det tilladt at opføre op til to fritliggende småbebyggelser. Et legehus eller udhus på maksimalt 7 m2 med maksimalt højde på 2,5 m og at drivhus på op til 10 m2 med en bygningshøjde på maksimalt 2,5 m. Der skal være mindst 2,5 m imellem bygningerne . Alle nye bygninger og overdækninger skal holdes 2,5 m fra alle kolonihaveloddets grænser. Drivhuset kan dog sættes mindst 0,6 m fra hækken. Kolonihavebebyggelsens udvendige  bygningsdele må kun udføres i lette materialer som fx. træ og tagpap. Bebyggelsen skal være en pæn udførelse  og skal holdes i forsvalig stand.

5.4 Solcelleanlæg må udelukkense opsættes på taget af bebyggelsen og skal være anti refleksbehandlet.

5.5  Terrængregulering på mere end +/-0,50 meter må kun foretages, hvis det er godkendt af Sønderborg kommune, og kun hvis det er påkrævet for byggeri eller anlæg, der er i overenstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

5.6 Der må ikke instaleres nedsivningsanlæg til sanitært spillevand på have loddet,

5.7 Alle haver skal være forsynet med en havelåge (max højde 1,60 meter). vej nr. og postkasse/plastrør monteret ved havelågen.

5.8 Det er tilladt at have brændeovn i kolonihavehusene. Hvert enkelt medlem som har/eller installerer en brændeovn har pligt til at få godkendt af myndighederne.Bestyrelsen skal modtage en kopi af det enkelte medlems godkendelse.

5.9 Såfremt opførte bebyggelse/overdækning giver anledning til påtale kan de kræves fjernet. Hvis arbejdet ikke er fuldført, kan det forlanges standset omgående.

 

§6  HÆKKE, AFFALD M.M.

6.1 Haverne skal afgrænses af hække i en højde på maksimalt 1,60 meter.Langs Nylandsvej må hækhøjden være op til 1,80 meter. Alle hække må højst være 0,60 meter brede. Hækken skal være af arterne ligustrum vulgari ( almindelig liguster) eller carpinus betulus L.( almindelig Avnlige Aunbøg hæk stod.

6.2 I den ene ende af have loddet der vender væk fra vejen og i  en 6 meters strækning i de tilliggende have lods skel, må der opsættes fast hegn i stedet for en hæk, hvis implicerede naboer har indgået en fælles aftale herom ( se kort skitse i lokaplanen eller kontakt haveformanden)

6.3 Udendørs  oplagring må ikke finde sted. Der må ikke henstilles både, campingvogne og uinregistrerede køretøjer. Langtidsparkering af køretøjer må ligeledes ikke finde sted på haveloddet.

6.4 Parkering af en indregistreret trailer på haveloddet er tilladt, ellers må det kun finde sted på den havelod der er på Rundkærsvej 9, der er langtids parkering af trailer tilladt.

6.5 Affaldsdynger skal henlægges  så de ikke generer naboen, og skal holdes mindst 0,5 meter fra skel.

6.6 Der må ikke foretages afbrænding af haveaffald eller andet affald. Det er dog tilladt af afbrænde rent, tørt træ på særligt indrettede bålsteder, Herved menes bålsted inden for eget havelod. Bålstedet må max være 0,50 m2 (som et stål bålsted) og skal stå minimum 5 meter fra bebyggelsen.

6.7 Det er strængt forbudt at henlægge gødnings hobe, og henkastet affald på have vejene.

6.8 Hver lejer holder sin hæk 30 cm ud på stien ud foran sit eget havelod.De der har vej ud til privat bebyggelse skal holde begge sider af vejen, evt. klippe hæk. de grønne mænd river stien på midten.  PÅ den nye del af haveforeningen- fra Stationsvej og ned til fælleshuset - må der være græs på vejene men kækken skal holdes fri for ukrudt der  bliver slået græs af de grønne mænd.

6.9 Renovation vedtages af generalforsamlingen.

 

§7  HAVELODDERNE SKAL HOLDES I ORDEN OG RYDDELIG STAND:

7.1 Bestyrelsen er sammen med haveformanden pligtige til at efterse haverne, og om for nødent påtale manglende vedligeholdelse. 

7.2 Er have loddet ikke i orden får lejeren en frist på 14 dage til at bringe haven i orden. Skulle det vise  sig at anmodningen ikke er efterkommet, får lejeren en sidste frist på 8 dage Derefter kan bestyrelsen kollektivt beslutte at få frøbærende ukrudt i haven slået ned.Udgifterne til dette arbejde påføres havelejeren.Såfremt havelejeren nægter adgang til haven følger opsigelsen af medlemskabet.

 

§8  FÆRDSEL:

8.1 Al parkering på vejene er forbudt, det gælder også cykler, scooter, knallerter m.m. ligeledes er det ikke tilladt at anlægge parkerings-plads i den enkelte have. Dog tillades korttidsparkering forbindelse med på - og aflæsning.

8.2 Hastigheden på koloniens veje må ikke overstige 15 km/t.

8.3 Vogne over 3500 kg egenvægt må ikke komme på vejene uden bestyrelsen tilladelse.

 

§9  "MORTORREDSKABER - MORFARTID".

9.1Der er ikke, tilladt at benytte, generatoren i haven. Og opladning af batterier skal fore gå mellem 8.00 til 11.00. Der kan gives tilladelse ved byggeri at bruge generatorer uden for tidsrumet. Der må ikke køres med larmende have redskaber fra 12.00 til 14.00 lørdag og søndag i perioden 1 maj til 31 august(håndskubbere tilladt)

 

§10  Under henvisning til vedtægternes §6 kan bestyrelsen pålægge medlemmer der ikke overholder ordensreglerne, påbud og bestemmelser - som foreningens generalforsamlingen,bestyrelse eller offentli myndighed har pålagt foreningens medlemmer - en bod på kr. 100,00. beløbet er pligtig pengeydelse i lejemålet.

 

Ordensreglerne er blevet revideret efter den ordenære generalforsamling den 9 marts. Og de hidtige ordensregler er ude af kraft.

 

Ordensreglerne kan rekvieres persoligt ved haveformanden fra den 30 marst.

 

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

søs krusell | Svar 11.05.2019 16.52

Skal man bo i sønderborg kommune for at leje en kolonihave?

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

25.08 | 13:12

Hej Alle.
Jeg har mistet min drone ved sundsmark kolonihave.
Hvis i finder den må i meget gerne aflever den til energivej 20
Tlf:29373612

...
02.07 | 11:23

Jeg kommer til Fællesarbejde, Mønstervej 12 👍

...
11.05 | 16:52

Skal man bo i sønderborg kommune for at leje en kolonihave?

...
27.09 | 21:11
KOLONIHAVER TIL SALG har modtaget 24
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE