REFERATER 2020

Referat fra bestyrelsesmødet den 21-10-2020

Fremmødte var ; Willi, Elsebeth, Nicole, Eldis, Gitte og Birte.

1. Valg af ordstyrer; Willi blev valgt.

2. Godkendelse af sidste referat; referatet godkendt.

3.Beretning af formand;

Vi har solgt en kolonihave siden sidste møde.

Så har vi fået overslag over hvad det kommer til at koste for at få gravet stophaner  ned på alle veje, da det bliver nemmere at lukke for vandet, hvis der bliver brud, og ikke som i dag, hvor der skal lukkes for hele afdeling, og hvis vandmanden skal puste rørrene ud. Vi vil som et forsøg grave en målerbrønd ned i de haver, som får brud på vandrørret og alligevel skal have gravet, så er det ikke en ekstra egne, og vi kan se om det måske vil være en fordel med vandmålernene er i jorden.

En enstemmig bestyrelse vedtog at omkostningerne til dette tages af den spærrede vandkonto.Der bliver således ikke en merudgift for kolonisterne. Vi begynder arbejdet, når der lukkes for vandet. Kassereren laver de nødvendige papirer klar til underskrivelse til banker, så snart de forskellige udgifter er kendt.

Vi har også fået gravet en brønd ned inde i Betinas have, Hvor overfladevandet løber igennem denne  brønd, i stedet for at grave inde i haven på Nyladsvej 11. Det viste sig, at der var hul på røret så der kom jord når der blev spulet igennem. Nu håber vi det vil hjælpe her til vinter, så der ikke kommer til at stå vand i nogle haver.

Bestyrelsen diskuterede også hvad det rigtigste ville være at gøre ved ham der købte Michaels gamle have, da flere medlemmer af bestyrelsen har været forbi haven og ikke syntes, at er sket noget nævneværdigt. Vi blev ening om, at vi opsiger hans lejekontrakt og der bliver sendt brev til ejeren. Det vil bestyrelsen gøre mere brug af i fremtiden i de tilfælde, hvor der trods den ene aftale efter den anden fortsat ikke sker nogen oprydning i haven, og haven fremstår årevis rodet.

Der er også en kolonist, der har solceller, som vi lige skal tage en snak med ham om, han bliver indkaldt til næste bestyrelsesmøde.

Der har også været bestyrelsesmøde i kredsen, her blev de nye vurderingdregler drøftet. Reglerne er sådan, at hvis en kolonist vil sælge sin have, skal den først godkendes til vurdering. Det de skal se, er om alt byggeri er lovligt, hvis det ikke er tilfældet, skal det lovliggøres inden haven kan vurderes.og ingen haver kan sælges hvis de ikke er vurderet. Når det så er gjort kommer vurderingsfolkene og vurderer haven. Det er et arbejde, der skal udføres af en fra bestyrelsen og en anden person, her i foreningen bliver det suppleanten til vurderingsudvalget, der varetager erhverv. 

Vi har et vurderingskursus her i Sundsmark den 07-11-2020 i fælleshuset

Der var også besøg af nogle konsulenter ve kredsmødet, de skulle indhente oplysninger om, hvad syn de forskellige afdelinger havde om kolonihaveforbundet i helhed, der blev fremlagt kritik om, at det næsten ikke var muligt at komme i kontakt med dem, da de kun har åben to timer hver dag. Og at man ikke får konkrete svar, hvis man har et problem. Ydermere fandt kredsbestyrelsen og vurderingsudvalgene at de mange til der blev ændret bare for at lave om, uden at høre hvad medlemmerne syn var på de forskellige tiltag.

4. Beretning ved kassereren;

Kasseren fortalte, at hun langt om længe havde fået opgørelsen fra forsikringen, så nu kunne hun få sendt opkrævninger ud. Havelejen er udsendt og nu er hun ved at gøre vandafregningen op så de også kan blivet sendt ud.

5. Haveudvalget ; Holder vinterferie.

Men det er ikke ensbetydende med at hvis der sker noget, der ikke er lovligt, så bliver det påpeget af bestyrelsen, for at være i bestyrelsen er et helårs job.

6. Rundt om bordet; Almen samtale.

7. Hvad har vi gang i lige nu;

Alt hvad vi havde planlagt, komsammen for de frivillige,cafe, julearrangement, det har CORONA sat en stopper for, men helbredet kommer i første række, så må vi gemme fornøjelser til senere. Det er godt at have noget at glæde sig til, og så tager vi revevanche.

8. Næste møde;

Næste bestyrelsesmøde er den 18-11-2020 kl. 19.30 i fællshuset.

 

Tak for god ro og orden.

Sekretæren

Bestyrelsesmøde den 22-09-2020

Fremmødte var: Elsebeth, Lisbeth, Gitte, Willy og Birte.

1. Valg af ordstyrer; Willy blev valgt.

2. Godkendelse af sidste referat: referatet godkendt, fremover skal referatet sendes ud til alle bestyrelsesmellem uanset om de er der eller ej og de forpligter sig til at svare.

3. Beretning af formand:

Vi har ikke solgt nogle haver, af den grund at vi ikke har haft nogen, men nu har fået to til salg.

Vi skal have ordnet det med overfladevandet, så vi ikke står i samme situation som sidste vinter, med god samarbejdsvilje har fået lov til at grave i Betinas have på det stykke som går mellem de to brønde, der ligger i haven Nylandsvej 11 og parkeringspladsen ved fælleshuset.

Bestyrelsen drøftede, om der skulle sættes stophaner op ved hver vej, da det gør det nemmere for vandmanden at puste rørene. Det blev også diskuteret, om det vil være en ide med målerbrønse. Vi blev enig om, at vi i første omgang kan forsøge os med at grave en målerbrønd ned, når der er brud på et vandrør, da vi i den forbindelse har gravet op alligevel, så skulle vi med tiden undgå at vores vandure bliver utætte på grund af frost. Da det arbejde der skal udføres kommer ind under vandrør, kan vi bruge de penge som vi har stående på vores konto der er øremærket til dette fårmål. Bestyrelen indhenter tilbud på materialer.

Kommunen har pålagt alle kolonister, at de selv skal sørge for BBR bliver tilrettet således, det altid vil fremgå, hvem der lejer det enkelte havelod, men denne gang gør Bestyrelsen det, så kommunen får en opdateret liste ved os, fremover vil betyrelsen også sørge for det, da der er nogen der ikke kan så godt dansk

Lysfesten gik godt der var over 50 fremmødte, Christian Jacobsen der er formand for havebedømmelsesudvalget  uddelte præmier fra havebedømmelsen det gik også godt, men det var kun en nødløsning, bestyrelsen er gladefor at opbakningen er så stor. Der var 8 haver der var tilmeldt konkurancen om det flotteste lys i haven. Vinderen blev Bodil Høy Energivej nr 40 pladsen som nr 2 blev Michael Falkenhagen Mønstervej 18, 3 pladsen gik Pia Wollesen Mønstervej 9, der var også præmie til den største solsikker, vinderen blev Anne og Hans Henrik Werlin  Energivej 13.

4. Beretning af kassereren:

Kassereren er ved at gøre klar til at sende have lejen ud. Der bliver omdelt sedler til vandaflæsning som sidste gang, som man skal udfylde og komme i vores postkasse oppe ved fælleshuset eller aflevere det til cafe den 1 November,da det er sidste frist for aflæsning. Aflæsningsskemaet omdeles til alle haverden 3 oktober på fælles arbejdesdagen. De der ikke får aflevet til tiden får pålagt et gebyr på 300 kr. det bliver lagt på næste haveleje.

5. Haveudvalget har nedlagt sig selv.

6. Hvad har vi gang i lige nu:

Der er fællesarbejde lørdag den 3 oktober. Vi starter i fælleshuset kl 9.00 med morgenmad og opgavefordeling. Men med alt det bøvl med CORONA, beder vi jer holde øje  med opslagstavlen og facbook mm. i fald der sker ændringer.

7. Næste møde:

Næste bestyrelsemøde er onsda den 21 oktober kl. 18.30 i fælleshuset.

 

Tak for god ro og orden

Sekretæren

 

Bestyrelsesmøde den 25-08-2020

Bestyrelsesmøde den 28-08-2020

1. Fremmødte var Elsebeh, Nicole, Eldis, Gitte og Birte.

2. Valg af ordstyrer: Eldis blev valgt.

3. Godkendelse af referat fra sidst: udsættes til næste gang.

4. Beretning af formand:

Vi har solgt en have siden sidste møde, og vi har ikke flere haver til salg.

Da vores vand ure ikke lever op til vores forventninger, da de bliver utætte, og hjulet der skal angive vandforbruget, kører ikke rundt ved nogle af urene, derfor har bestyrelsen besluttet efter megen snak frem og tilbage; om vi ikke skal prøve en anden slags. Vi havde fået nogle forslag og efter vi havde fået det snakket igennem, blev vi enige om, at det ville vi gøre.

Valget faldt på nogen der vr vakuum lukket, så der ikke kommer konsistens vand, og så er der en klap, der beskytter uret. Vi gør det på den måde, at vi skifter de gamle ud når de går i stykker. Og så prøver vi at gøre, som de gør i en anden haveforening og hvad vvs- manden sagde: vi puster urene ud, da der kan sidde en smule vand inde i uret som gør at hvis de får frost så blver de utætte, der hvor akslen går ind til tælleren. De nye ure er lidt dyrere men det kan forhåbentlig betale sig på sigt.

Vi er ved at lægge et dræn ned ved fælleshuset, da der står så meget vand ved ydermuren, at det trækker ind gennem væggen.

Den artikel der stod i vores haveblad, med at vi skulle have et huseftersyn fordi vi hæfter for fejl og mangler 10 år efter, vi har solgt vores have, Birte har haft det med på kredsmødet og de mener ikke, det er relevandt for vores forening, da vores haver ikke er af den værdi, som gør sig gældende.

Bestyrelsen synes, at forbundet burde komme med en minimumsgrænse for alder af de der kan blive berørt af det, for de fleste kolonihavehuse er lavet af kolonister selv, så hvis er en mangel et eller andet sted, er det ikke i ond gerning.

I øjeblikket kører en sag i en anden forening her i Sønderborg, hvor der var en der købte en have for 5 år siden, og vil have erstatning nu på grund af der var været en skjult fejl. Dertil skal siges, at han betalte 105.000 kr. for haven. Bestyrelsen er spændt på udfaldet, da parterne skal i retten i oktober.

 Kredsfesten er aflyst og derfor får dem der skal have præmier fra havebedømmelse udleveret deres præmier til lysfesten.

5. Kassereren:

Der er stadig nnogen der ikke har betalt deres haveleje; en mangler hele beløbet og den anden mangler et afdrag, da vi indgik en aftale, men den er ikke blivet overholdt, så vi må overveje, om det skal have en konsekvens.

6. Haveudvalget: Holder ferie:

7. Hvad har vi gang i lige nu:

Der afholdes lysfest den 5 september oppe i fælleshuset. Grillen bliver tændt kl. 17.30 man skal selv have kød med, der er gratis salat bar inde i fælleshuset, øl og vand kan købes for 5 kr.

Dem der har lys i haven skal give besked, så dommerne ved hvor de skal gå hen.  Man må gerne deltage i engagementet i fælleshuset uden at have lys i haven.

Solsikker konkurrence; foreningen største solsikke tilmelding snest torsdag den 3 september.

8. Næste møde;

Tirsdag de 22-09-2020 kl 18.30 i fælleshuset.

 

Tak for god ro og orden

Sekretæren

Bestyrelsesmøde nr. 5 /2020 Tirsdag 16/6 - 2020

Referat:

Fremmødte var: Nicole, Elsebeth, Gitte, John og Birte.

1. Valg af ordstyrer: Nicole blev valgt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Gemmestil næste gang.

3. Formands beretning:

De er solgt 2 haver siden sidst.

 

Havdalsvej 32. blev der arbejdet med oprydning fredag med 1 hold, lørdag og søndag med to hold, og om mandagen blev det sidste fjernet af en grøn mand og Carsten. Grunden bliver solgt den 17 juni. Michael har også fundet sin kat,så alt er i orden nu.

Vi har haft møde med kommunen, da dem der har haver nede på mønstervej gerne ville have noget af toppen af de træer der står på den anden side af stien, der går der hvor Mommark banen gik, de synes der er for lidt sol. Fra kommunen projekt og anlæg deltog Chr. Nordstrøm, han gav afslag med den begrundelse at træerne tilhørte kommunen og de skulle nok fjerne dem, hvis de var døde. Der stod nogle hyldebær træer der hvor en af kolonisterne vil have et nyt plankeværk, hun fik lov til at fjerne de grene der er i vejen for plankeværket, men resten skulle blive stående.

Formanden har også spurgt kommunen, om der kunne gives tilladelse til at bygge en overdækket terrasse, hvis huset var på 40 m2, men det vi afslag på, da de henholder sig til lokalplanen og grundens størelse. De mener, det bliver overbebygget, hvis der gives dispensation.

Vi har ikke hørt fra forsyningen om affalds sortering ved fælleshuset, men bestyrelsen mener, det er på sin plads, at dem der lejer fælleshuset selv skal tage dåser og flasker med hjem.

4. Beretning af kassereren:

Kassereren orienterede om hvor mange haver, der havde været til fællesarbejde (42). Flere haver deltog med to personer. Det er vigtigt at tilmelde sig på listen inden fællesarbejde, da vi bedre kan planlægge dagens opgaver, samt om man kommer  og spiser med ( af hensyn til forplejning).Fremover er det sådan, at det er kun dem der laver et stykke arbejde, der spiser med.

Næste fællesarbejde serverer vi morgenkaffe kl 9.00 kl. 10 stater vi arbejdet som bestyrelsen uddeler under morgenkaffen, så alle ved hvad de skal lave. Der serveres kaffe og kager kl. 13, håber at man tager godt i mod denne ændring, det skal jo ikke være det samme hver gang. 

Hvis kolonister til fællesarbejde kører med trailer får de 3,52 kr. pr. km. det bliver 57 kr. for at køre på lossepladsen, det gælder også når der køres med trailer for foreningen på andre tidspunkter.

Der er stadig 6 der ikke harbetalt deres havleje, og en forsikring der ikke er betalt.

Vi har fået en del penge tilbage fra vand ( for meget opkrævet i 2019).

Der blev brugt 3.150 kr. alene til mad (hertil kommer de forskellige drikkevare ) til fællesarbejde, kassereren hun synes, det var blevet lidt dyrt i forhold til det vi plejer, men det skyldes blandt andet, at vi skulle tage hensyn til Corona, og vi kunne ikke selv hente sådavand og andre ting nede over grænsen. Det blev John lidt fortørnet over, da han synes at det ikke var meget og at vi skulle belønne de kolonister, der kommer til fællesarbejde. Det var jo folks egne penge. Men det er det jo ikke lige for de folk der kommer for jo deres penge tilbage, så det må være dem der ikke kommer der betaler, Kassereren gjorde opmærksom på, at udgifter til de opgaver der udføres i løbet af dagen også skal dækkes af de penge der kommer ind fra serviceopkrævningen på 200 kr., sådan har det altid været og hun synes, at der aftid har været god mad til fællesarbejde. Hun sagde også at det er jo hende der kommer til at hænge på det, og ikke John, når generalforsamlingen spørger hvd alle disse penge er gået til. Det må resten af bestyrelsen give hende ret i. John mente også, vi kunne tage 15 kr. for kaffe og rundstykker til cafe, det blev nedstemt.

5. Haveudvalget: intet nyt.

6. Hvad har vi gang i:

Den 30 juni holder vi frivillig møde, det er for dem der gør et frivilligt stykke arbejde i  foreningen, der drøftees hvad den enkelte skal lave og hvad de får for det.

Søndag den 21 går endel bestyrelsen havevandring for at se om kolonisterne overholder lokalplanen og vores ordensregler, og så lærer vi dem at kende.Det synes vi er meget skønt.

7. Næste møde;

Næste bestyrelsesmøde er den 4 august kl. 18.30 i fælleshuset.

Tak for god ro og orden. 

Sekretæren

KHF Sundsmark Bestyrelsesmøde nr. 3/2020 : Tirsdag 20/4-2020

REFERAT:

 

Tilstede var: Birte, Villy, Elsebeth, Nicole, Lisbeth, Gitte, Eldis.

Ikke tilstede: John

 

1/ Valg af ordstyrer: Villy

Præsentation af ny bestyrelse:

Formand Birte, Havdalsvej 6, formand i 5 år

Næstformand Villy, Energivej 5, have i 15 år

Kasserer Elsebeth, Energivej 26 Kasserer 4 år, have i 9 år

Nicole, Havdalsvej 19, suppleant i 2 år/ ny i bestyrelse

John, Energivej 39, bestyrelse i 3 år, have i 4 år

Suppleanter:

Lisbeth, Energivej 27, ny som suppleant, have i 14 år

Gitte, Glentevej 7, ny som suppleant, have i 3 år

Eldis, Nylandsvej 18, ny som suppleant, have i 2 år

 

2/ Godkendelse af referat fra sidst:

Referat fra Generalforsamling 07.03.20 - godkendt

I budget er der byttet om på indtægt og udgift. Det bliver rettet. 

 

3/ Formandens beretning:

 • Havesalg: 4 haver er solgt for nylig

 • Corona: Forbund har givet anbefalinger om, hvordan vi kan håndtere Corona i foreningerne.

Bla. ikke leje fælleshus ud, og lukke toiletter, hvis foreningen ikke kan garantere rengøring hver dag

 • Kreds repræsentantskab: John i kreds bestyrelse, Nicole suppleant. Møder er aflyst indtil

videre pga Corona

 • Vandur: Alle vandure er gennemgået, 60 stk af de mest utætte er skiftet ( en af de nye holdt

kun 1 uge). 

Der er flere som skal skiftes. Medlemmer skal endelig sige til, hvis deres vandure drypper.

Vi forventer, at få penge retur for de nye.

I Sundeved har deres vandure holdt i 3 år uden problemer.

Birte kommer rundt og aflæser de nye , samt sætter ny plombering på.

 • Overfladevand: Brønd ved Nylandsvej 11. 

Vi har fået et overslag på gravemaskine, samt materialer til udskiftning af brønd. 

Der arbejdes videre.

 • Brandkursus: Bestyrelsen arbejder på, at alle medlemmer får et kursus i brug af

ukrudtsbrænder, bål, gasflaske regler mm

4/ Kassererens beretning:

 • Haveleje opkrævning er forsinket pga ny bank/betalingssystem og Corona. 

Dem, som afleverede email til generalforsamling, har fået sendt girokort via email, resten er blevet sendt med posten. 

Det anbefales, at aflevere email, så der kan spares lidt på porto, samt andre meddelelser kan sendes med ud

På girokort kan man tilmelde betalingsservice, efter bestyrelsesmødet er der kommet et OPSLAG på hjemmesiden.

 • Brandforsikring er sendt ud.

Mangler at høre fra 2 haver, har fået aftale med de andre, som mangler at betale.

Mange nye kolonister er interesseret i den store forsikring.

 • Forsikringspenge: Forsikringsselskab vil have, at udbetaling af penge går igennem foreningen, 

men bestyrelsen arbejder på at penge sendes direkte til de berørte medlemmer.

 • Kørselspenge: Af skattemæssige årsager har en enig bestyrelse vedtaget, at hvis medlemmer 

kører med trailer for foreningen, får de fra nu af, Skats højeste kørselssats, (fordi det er med trailer). Det er skattefrit, og kan udbetales kontant/konto.

 • Fælles arbejdsdag / Corona:  Vi skal forholde os til fælles arbejdsdage / Corona, og hvordan vi 

kan håndtere bespisning efter arbejdet

Den første fælles arbejdsdag var sat til den 16. Maj, men bestyrelsen vælger, at flytte den til SØNDAG 7. JUNI, så den ligger samme dag, hvor der var planlagt cafe.

 • Budget / Corona: Budgettet kommer til at mangle indtægter fra udlejning af fælleshus (sidste 

år ca 15 udlejninger)

Vi har dog valgt at slukke for varmen i fælleshuset for at spare lidt, og der bliver ikke brugt strøm og vand på toilettet, da det er lukket i en periode. Der er heller ikke udgifter til cafe.

 

6/ Rundt om bordet:

 • Havdalsvej 32:Haven er nu overdraget til foreningen. 

Bestyrelsen tømmer huset for værdi efter aftale med ejeren.Der sættes plader for dør og vinduer     

Vi starter med fase 1 - oprydning i haven.

Hvis medlemmer vil hjælpe med at rydde haven, kan det bruges til fælles arbejdsdag, hvor der skal arbejdes i små hold pga Corona. (Hvis medlemmer ikke vil hjælpe, er der på generalforsamlingen afsat penge til at få ryddet haven og fjernet huset)

Der skal være en container til brændbart og glas/deponi, så affald ikke skal sorteres.

Der arbejdes videre med detaljerne om fase 1 - haven

Når huset skal fjernes skal vi have en lukket container og en gravko. 

 • Kat: Vi tager hånd om Michaels kat “Ra”. 

Bestyrelsen sørger for den bliver indfanget og bragt til kattehjem eller bortadopteret. 

 • Flag: Der er fundet to flagkvinder.

Der mangles stadig en suppleant, der bor i koloni i sæson eller bor i nærheden, som vil hjælpe med at hejse om morgenen

 • Grus/jord: Det går godt med salg af grus, det løber næsten rundt. Medlemmer er gode til at 

betale for privat brug, eller gratis at lægge det på vejene.

Måske kunne vi også have en jordbunke, og evt brolæggersand på sigt. 

Vi arbejder videre med ideen, og om der skal en lille container til at have det i.

 • Indkøb: Der skal købes en laserprinter til formanden, samt en lille computer til referent.

 • Kaniner: Vi er ved at have problemer med kaniner igen. 

I vores Ordensregler § 2.3 står der, at kæledyr kun må overnatte i kolonihaven sammen med haveejeren. Nogle medlemmer har alligevel tamme kaniner i bur, som bor i haven uden at de selv er der, og de stikker ofte af. Dyrefoder kan tiltrække rotter.

 

8/ Næste møde: Tirsdag 19. Maj kl 18.30Referent / Lisbeth Overgaard Nielsen

 

Generalforsamling 07-03-2020

Referat af generalforsamling lørdag den 7. marts 2020 i fælleshuset kl. 12.00.

                                                            DAGORDEN

 

1) Valg af dirigent

Til dirigent blev valgt Sven aage Dam.

Til referent blev valgt Preben Sørensen ( kredsformand)

Til stemmeudvalg blev valgt Michael Falkenhagen, Kim Kaad og Sussi Christensen.

Der blev konstanteret, at der delt og medlemmer med i alt 88 stemmer i generalforsamlingen.

2) Beretning.

Birte glædede over den store tilslutning med bl.a. mange nye medlemmer. Hun oplyte, at året 2019 gik stille og roligt, det eneste man kunne have ønsket var lidt mere sol: Vi har solgt 30 haver sidste år, og bestyrelsen vil byde alle de nye velkomne.

Foreningen fik monteret vandmålere, det gav lidt udfordringer da der måtte lukkes for vandet i etapper, men med lidt god vielje gik det også. Der er stadig nogen hvor der ikke har fået det koblet riftigt til, da der er vandrør der går uden om målerne, og dem hvor det er tilfældet, kan godt få det gjort, for vi ved hvem det er.

Der er nogen der ikke helt har forstået aflæsningen, men det er kun en lille ting, og i den forbindese med aflæsning kan de også se, at det er vigtigt med en postkasse eller et rør, for der er nogen der deler sedler ud, hvor man kan skrive aflæste måler på. Vi har også fået sat nogle nye opslagstavler op, og resten kommer til foråret.

Bestyrelsen er begyndt at holde frivillig-møder for dem der gør et frivilligt arbejde i foreningen, så kan vi drøfte hvis der er et problem eller noget de synes de kunne bruge til at gøre foreningen bedre. Det fortsætter vi med, da de frivillige også synes det er en god ide.

Det med at købe grus hjem, så kolonisterne kunne købe hvis de skulle bruge noget inde i haven, og det de bruger ude på stien er gratis, har vist sig at gå super godt, så alt den forudgående dommerdags-snak er blevet gjort til skamme. Det er bestyrelsen glad for, det beviser jo at man ikke skal se så sort på alt nyt. Så er der også en fortjenste i det, da vi før brugte maskiner som vi måtte ud at leje, det koster jo også penge som er sparet. De cafe'-dage vi har og andre nye tiltag såsom julehygge er der en super god opbakning til, så det fortsætter vi med også i det nye år.

Det gamle år slutter eler det nye begyndte på en trist måde, da der var et kolonihavehus det brændte, og som i sikkert har hørt, havde der været indbrud og dem der havde været på stedet, havde væltet en gasovn som så havde antændt et gulvtæppe. Da ejeren havde 40 liter benzin stående i skuret gik det stærkt, derfor vil bestyrelsen henstille til folk til ikke at have så meget benzin stående vinteren over.

Det gik også ud over to nabo-huse, der fik ødelagt taget,da brandvæsnet gjorde alt for at redde det, men gløder var fløjet  over og smæltet huller i tagene, men de skader er udbedret og folk har fået pengene ved forsikringen. Men det er meget ubehageligt når sådant noget sker, for det er mere eller mindre alle kolonisters største skræk.

Derfor vil bestyrelsen opfordre alle, der ikke endnu har forsikret sig, om at få minimum en brandforsikring. Den koster 270 kr. om året, og det får man ikke meget kolonihavehus for hvis uheldet er ude. Da det var andre der var skyld i, at huset brændte, vil bestyrelsen henstille til alle, at man ikke lader nøgler hænge, så alle og enhver kan opholde sig i husene, som i øvrigt er ulovligt.

I det nye år er det først og fremmest et problem med overflade vandet, der skal løses og det gælder de't stykke som går fra Nylandsvej 11 og op til den brønd der ligger på gårdspladsen. Vi har snakket om at føre den uden om grunden med parcelhuset og ud på stien og op til brøden . Vi har også talt om at sætte en varmepumpe mere op i den anden ende af festlokalet.

Vi har ikke lagt det med at forny toiletter og bruserum af vejen endnu, men da vi holder fast på, at det ikke må udløse en kontint-stigning, derfor tager det tid.

Vi fortalte også på sidste generalforsamling, at Arbejdernes Landsbank ikke ville lave serviceopkrævninger mere, men det har kassereren fundet et godt bud på. Som noget nyt skal kolonisterne selv kontakte forsikringen hvis der er sket en skade eller indbrud, i kan få udlevet en seddel med alle oplysninger som i skal bruge står på. Bestyrelsen lægger noget ind på hjemmesiden, så håber vi det kan hjælpe med at gøre det mere overskueligt.

I den forbindelse vil vurderingsfolkene gerne om-vurdere huset for dem, der ønsker det. Kolonisterne skal selv måle op og lave en løsøre-liste, gerne med foto og evt: værdi,så kommer de og vurderer huset og lægger det ind i vurderingssystemet.Bestyrel vil opfordre folk til at holde deres huse i pæn stand, som der i øvrigt også står i lokalplanen, derved forstås male og evt: skifte et råddent brædt ud, for en taksator ser alt, og det kan medføre mindre erstatning. Have-udvalget går rundt og ser om alt er som det skal være, for der står i lokalplamen at grunden skal være pæn og ryddelig. Hvis man ikke forstår hvad det betyder, må man gerne spørge have-udvalget.

Vi håber at vi ser mange til vores arrangementer,i det nye år.

GOD SOMMER.

Beretningen blev godkendt med akklamation.

3) Årsregnskabet med evt. revisorberetning.

Elsebeth Poulsen gennemgik regnskabet for 2019 med et årsresultat på kr. minus kr. 5.343,- efter en driftstilskud på 37.500 kr. Der er aktiver for kr. 545.882.-inklusive bank-opsparingen til vandrør på kr. 285.932,-.

Regnskabet blev godkent med akklamation.

4) Indkomne forslag.

1. Forslag fra bestyrelsen.

1) Ændringsforslag til §1.2;

Ved optagelse betales der et kapitalindskud på 600 kr. som fordeles på følgende måde, 250 kr. til administration, og 250 kr. til vurdering samt 100 kr. til forbundet.

Forslaget blev vedtaget.

2) Ændrings forslag til §2.4( tilføjelse)

Kolonihave er et fristed for allekolonister og som deraf, skal man som kolonist, acceptere andre kolonisters kulturelle forskelle, dog vil dansk lovgivning til enhver tid være overordnet, ligesom man ikke bestemmer over andre kolonisters aktiviteter, så længe de overholder kolonihaveforeningens vedtægter og ordensregler, samt dansk lovgivning og dansk moralkodeks.

Efter en længere debat blev forslaget vedtaget med en ændring af de sidste tre ord i teksten fra"og dansk moralkodeks" til" almindelig takt og tone".

Ædrings forslag til § 2.5 (tilføjelse):

Enhver kolonist accepterer at overholde dansk lovgivning og har som sådan ingen indsigelses muliheder for andre kolonisters gøremål, sålænge den overholder dansk lovgivning og dansk moralkodeks.

Forslaget blev trukket tilbage.

Ændrings forslag § 2.5:

Har en kolonist probemer med andre"kolonister" bedes man kontagte bestyrelsen skriftligt.

Forslaget blev som ny tilføjelse til §2.5. vedtaget med tilføjelsen:(SMS).

3) Ændrings forslag til §10 ( tilføjelse).

Hævelse af rykkergebyr, det gælder hvis man ikke betaler havelejen, vand og forsikringer til tiden, første rykker 250 kr. anden rykker 350 kr. tredje og sidste rykker 500 kr.

Forslaget blev vedtaget med en oplysning om, at det drejer sig om rykkere efter henholdsvis 10,- 20-og 30 dage.

4) Køb af ny havetraktor hvis nødvendig.

Forslaget blevtaget inden for en beløbsrmme på 20.000 kr- 25.000 kr.

5) 

At vi kun skal have 2 fælles-arbejsdage.

Forslaget blev vedtaget.

2. Forslag fra Lisbeth Overgaard Nielsen.

1: Afskaffelse af morfar tid.

Forslaget blev nedstemt med 29 for og 38 imod.

2: radioer skal holdes indei huset.

 Forslaget blev trukket.

3: Der skal være punkter i ordensreglerne om, at man altid sørger for at dæmpe sig og opføre sig ordentligt, så man ikke er til gene for andre.

Forslaget blev trukket efter en positiv tilslutning til indholdet.

4: Man skal kunne bede nogen om at dæmpe sig, uden senere at blive truet ved sin havelåge.

Forslaget blev trukket efter at forslagstilleren nærmere havde begrundet baggrunden herfor.

5: I vores vedtægter skal der stå, at trusler og hærværk bliver politianmeldt.

Forslaget blev trukket efter at forslagstilleren havde tilbudt at komme med et revideret til næste generalforsamling.

5) godkendelse af budget.

Elsebeth Poulsen  forelagde budget for 2020 med udgifter for kr. 462.700,- og indtægter for 462.900 kr. I  budgettet er medregnet en stigning pr. halvår i forenings-kontingentet på 10,- i kontingentet til kreds-og forbund på 5,- kr. og en stigning i jordlejen til 0,52/ kvm. Frivillig honorar flyttes fra havelejen til drift.Der er afsat kr. 20.000 til overflade vand, 25.000 til en havetraktor, hvis det bliver nødvendigt at udskifte den nuværende og 20.000 kr. til oprydning af en have. kassereren forslår, der opkræves et engangsbeløb på 85 kr. i havelejen i oktober/novenber, til at dække største delen af udgiften til oprydningen.

Budget blev vedtaget m/ akklamation.

6) Valg af formand:

Birte Sveen blev genvalgt m/akklamation.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Til bestyrelsen blev genvalgt Willy Nielsen, ny valgt Nicole Iversen.

Supplealter Lisbeth Overgaard Nielsen, Gitte Struk og Eldis Turkovic.

8) Valg af revisor suppleant.

Ingelise kilbom blev valgt.

9) Valg af vurderingsfolk og suppleanter.

Chung, Bjarne Viese for 2 år Annelise Johansen  valgt for1 år.

Suppleant Kim Kaad.

10) valg af medlemmer til  kreds repræsentantskab.

Nicole Iversen, John Hynding, Kim Kaad blev genvalgt, Lisbeth Overgaard Nielsen og Bodil Høy  ny valgt.

Suppleant Tommy Due.

11) Eventuent

Kredsformanden takkede Birte Sveen som medlem af kredsbestyrelsen, og de lokale vurderings. og have bedømmelsesfolk for deres indsats i det forløbne år.

Han oriterede om viksomheden i Kreds Sønderjylland med en god gensidig orientering ved bestyrelsesmøderne, med et kommende vurderings-kurser samt med den årlige præmie-og kredsfest, der i afholdes i Haderslev den 1 lørdag i oktober(med gratis bustransport til og fra festlokalerne for deltagerne fra Sønderborg).

Preben Sørensen ( Kredsformanden) fortalte endvidere om det gode samarbejde melem de jyske kredse ved formøder i Storområdet 4 inden forbundets hovedbestyrelsesmøder samt omtalte sine opgaver som medlem af forbundets redaktions-og kommunikationsudvalg.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og Birte takkede for valget og en tak til dirigente for et godt møde, og en tak til referenten.

God Sommer

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde den 25-02-2020

Bestyrelsesmøde 25-02-2020.

Tilstede var; Willy, John, Viola, Nicole, Elsebeth og Birte

1. Valg af ordstyrer; Willy blev valgt.

2. Godkendelse af sidste referat; referatet godkendt.

3. Beretning af formand.

Vi har solgt to haver siden sidste møde.

Vi talte om overfladevandet og hvad der kan gøres og hvordan vi skal lægge rørene for at vi ikke nødvendigvis skal ind og grave i naboens have. Vi bliver eninge om at vi graver rørene nedude i stien og op til brønden oppe på gårdspladsen. Det store træ der står inde i haven Nylandsvej 11, bliver ved med at gro ind i brønden og ind i rørene så det stopper vandet til sidst. Brønden er smal, at der ikke er til at arbejde i den, derfor vil det bedste være, hvis vi kan finde en løsning med ejer om atfå det fjernet. Der et indhentet tilbud på kloakrør til reparation.

Forslag til at der lægges skærver på vejen fraStationsvej og ned til fælleshuset. Vi indhenter tilbud på hvad det vil koste.

Forsikringen her ændret på opkrævningsdatoen som før gik fra januar til januar, nu ændres det til marts og et årfrem(marts 2021). Det betyder, at den næste opkrævning vil være på 15 mdr. og bliver først udsendt i marts på FI indbetalingskort. Så i stedet for 12 mdr. bliver der opkrævet for 5 kvartaler.

4. Kassereren forelagde regnskabet, der erved at være klar til revision den 2 marts. Desuden drøftede vi næste års bedget.

serviceopkrævninger stoppede ved årskiftet og kassereren foreslår foreninglet, der passer godt til mindre foreninger som vores, De har forskellige moduler, der kan stykkes sammen efter behov, blandt andet giver det muglighed for, at der kan udsendes opkrævninger på mail, og det er der jo mange, der har efterspurgt og via almopkrævning ( PBS/FI-opkrævning). Desuden har deforeningsservice til bogføring, kontering og usarbejdelse af regnskaber, hvilket vil være en fordel, hvis vi på et tidspunkt ikke ønsker selv at lave regnskabet.

Læs eventuelt mere på: htt://web.foreninglet.dk/

Anden muglighed er Nets, men det virker til at være målrettet større kunder end os og virker ikke så fleksibelt omkring udsendelse af opkrævninger.

Kassereren har også undersøgt, hvad det vil koste at få MobilePay My shop. Vi mener, at i forhold til de beløb og transaktioner vi arbejder med i foreningen, vil være en for omkostningstung  løsning.

5. Haveudvalget holder fri.

6. Vi drøftede deforskellige gøremål til genralforsamlingen; hvem og hvad der skal gøres til generalforsamlingen.

7. Næstemøde ?

Bestyrelsesmøde 25-02-2020

Bestyrelsesmøde den 07-01-2020.

Fremmødte var: Willy, Viola, Nicole, Elsebeth og Birte

1. Valg af ordstyrer: Willy blev valgt

2. Godkendelse af sidste referat: referatet godkendt

2. Beretning fra formand:

Vi har haft brand i et kolonihavehus nede på Havdalsvej 29, politiet siger at branden er opstået på grund af en væltet gasovn, da ejer ikke har været i haven i 3 uger, må der være tale om indbrud og da ejer siger der har været indbrud før, men ikke blev taget noget, så siger politiet at det nok er også tilfældet her. Derfor er det vigtigt at folk melder indbrud, uanset om der mangler noget eller ej. Men vi kan sige at foreningen har været heldig, at det ikke blæste mere  Nytårs aften ellers kunne det have gået meget værre om det er galt nok, men ejer har en brandforsikring. Derfor er det meget vigtigt at have en brandforsikring, den koster 270,00 kr. pr. år og det man ikke få meget kolonihavehus for. Der er også gået ud over to andre huse, men det er mindre skader. Taksatoren har været så alt går sin gang.

Vi har igen fået henvendelse fra en kolonist om at der er klonister der får strøm fra en villa  ovre på Lynghaven, da vi har sagt det før at det er ulovligt, og da det er sådan at bestyrelsen der har ansvaret for at det skal gøres lovligt, så vi tager os af det.

4. Beretning fra kassereren:

Kassereren gennem gik regnskabet, og hun fortalte at der stadig er noglekoloniater der ikke  havde betalt for vand og forsikring, de har ikke forstået at bestyrelsen kan bruge §10 i lejekontrakten som siger hvordan det forholder sig ved skyldige penge beløb til foreningen.

5. Drøftelse af indkomne forslag.

planlægning af frifillighedsmøde.

Vores juleafsluning gik over al forventning alle hyggede sig, så det er ikke sidste vi laver sådan en hygge eftermiddag.

6.Næste møde: tirsdag den 25-02-2020 kl 18.30 i fælleshuset.

 

Tak for god ro  og orden

Sekretæren

Bestyrelsesmøde den 07-01-2020

Bestyrelsesmøde den 07-01-2020.

Fremmødte var: Willy, Viola, Nicole, Elsebeth og Birte

1. Valg af ordstyrer: Willy blev valgt

2. Godkendelse af sidste referat: referatet godkendt

2. Beretning fra formand:

Vi har haft brand i et kolonihavehus nede på Havdalsvej 29, politiet siger at branden er opstået på grund af en væltet gasovn, da ejer ikke har været i haven i 3 uger, må der være tale om indbrud og da ejer siger der har været indbrud før, men ikke blev taget noget, så siger politiet at det nok er også tilfældet her. Derfor er det vigtigt at folk melder indbrud, uanset om der mangler noget eller ej. Men vi kan sige at foreningen har været heldig, at det ikke blæste mere  Nytårs aften ellers kunne det have gået meget værre om det er galt nok, men ejer har en brandforsikring. Derfor er det meget vigtigt at have en brandforsikring, den koster 270,00 kr. pr. år og det man ikke få meget kolonihavehus for. Der er også gået ud over to andre huse, men det er mindre skader. Taksatoren har været så alt går sin gang.

Vi har igen fået henvendelse fra en kolonist om at der er klonister der får strøm fra en villa  ovre på Lynghaven, da vi har sagt det før at det er ulovligt, og da det er sådan at bestyrelsen der har ansvaret for at det skal gøres lovligt, så vi tager os af det.

4. Beretning fra kassereren:

Kassereren gennem gik regnskabet, og hun fortalte at der stadig er noglekoloniater der ikke  havde betalt for vand og forsikring, de har ikke forstået at bestyrelsen kan bruge §10 i lejekontrakten som siger hvordan det forholder sig ved skyldige penge beløb til foreningen.

5. Drøftelse af indkomne forslag.

planlægning af frifillighedsmøde.

Vores juleafsluning gik over al forventning alle hyggede sig, så det er ikke sidste vi laver sådan en hygge eftermiddag.

6.Næste møde: tirsdag den 25-02-2020 kl 18.30 i fælleshuset.

 

Tak for god ro  og orden

Sekretæren

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

26.11 | 08:03

Jeg vil gerne høre om man skal bo i Åbenrå kommune for at købe et kolonihavehuse.

...
06.09 | 13:51

Jeg vil fremover bede om end ordentligt tone når i skriver på vores hjemmeside

...
10.10 | 16:52
FORSIDEN har modtaget 14
05.09 | 11:46
FOTOALBUM har modtaget 4
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE