REFERATER 2021

Bestyrelsesmøde den 13-07-2021

Bestyrelsesmøde den 13-07-2021:

Fremmødte var Willi, John, Nicole, Elsebedt og Birte.

1. Valg af ordstyrer: Willi blev valgt.

2.  Godkendelse af referat fra sidst: Referatet blev godkendt.

3. Beretning af formand:

Der er ikke solgt nogle haver siden sidst.

Der har igen været klager over for megen larm i en have på Mønstervej.

Formanden har haft kontakt med den pågældende kolonist.

Fælleshuset har været udlejet et par gange.

Der bliver sendt fire breve ud; Der er stadig en kolonist, der ikke har betalt haveleje, og tre der ikke ved hvardan haven skal se ud, de er simpelthem misligeholdt.

De får tre mugligheder; 1. At de inden 14 dage skal få bragt haven i orden. 2. Ellers sætter foreningen en gartner til at få den bragt i stand, og holde den til kolonisten selv har tid til at passe den, og regningen går til haveejeren, og da det er en pligtig pengeydels, så gælder reglen, at hvis de ikke betaler bliver lejekontrakten sagt op. 3. Eller at de sætter deres have til salg.

4. Beretning ved kassereren:

Kassereren fortalte hvor meget der stod på de forskellige konti. Derefter gennemgik vi forslag til generalforsamlingen, og fik styr på, hvem der skulle fremlægge, de forskellige forslag. Kassereren kom også med et forslag til, at have en suppleant til kasseren posten så den, der kunne tænke sig at blive kasserer har en chance for at prøve og se, om der var noget for vedkomne. Samt at kassereren kunne hjælpe en ny med at blive klædt på til opgaven, i stedet for at blive kastet ud i det.

5. Haveudvalget:

Der kommer en seddel op i tavlerne, så man kan se de er på vej.

6. Rundt om bordet:

Mht. generalforsamlingen den 7. august har bestyrlsen et forslag til en dirigent, men vi mangler en referent til at skrive referratet. Der bliv foreslået flere. Formanden kontagter dem efter mødet.

7. Næste møde:

Næste bestyrelsesmøde er den 03-08-2021 kl. 15.30 i fælleshuset.

 

Tak for god ro og orden

Sekretæren

Bestyrelsesmøde den 15-06-2021

Bestyrelsesmøde den 15-06-2021.

Fremmødte var: Willy, John, Nicole, Elsebeth og Birte.

        1. Valg af ordstyrer: willy blev valgt.

        2. Godkendelse af sidste referat: referatet godkendt.

        3.  Beretning af formand:

Vi har solgt 2 haver siden sidste møde. Der er blevet klaget over højt musik fra en have på Nylandsvej, ved komne har fået besked.

Så talte bestyrelsen om at der for alvor skal strammes op i forhold til at der er mange der ikke holder deres hække og stier rene, for det kan da ikke være så svært at forstå, at man skal holde vejen ren ud til midten,til der bliver revet på stierne er fordi ellers kommer der huller og der er nemmere at gøre stien ren, det er hækken der ikke må være mere end 30 cm ud på stien og total brede af hækken må ikke overstige 60 cm.

Der er nogle haver der decideret ser forfærdeligt ud, og deraf kan bestyrelsen konkludere at de ikke bliver brugt, nogle kan man ikke  en gang finde have lågen når man går forbi ude på stien.Bestyrelsen har sendt nogle breve men der kommer flere.

             4. Beretning af Kassereren:

Der er stadig nogen der ikke har betalt deres haveleje, og derfor får de sidste advarsel, det er noget roderi og derfor har bestyrelsen et forslag med til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen gerne vil ændre på hvor tid der skal gå, fra den rettidige betalingsdato, og den sidste advarsel.

Bestyrelsen synes også det er noget sløseri da man skal jo betale for at bo i en lejlighed, og man skal også betale for at have en kolonihave i Sundsmark og det er lige vigtigt.

               5.  Haveudvalget:

Haveudvalget har været rundt i kolonien, og de kunne konstandtere at der var plads til store forbedringer.

                6. Rundt om bordet.

Almen snak.

                 7.  Næste møde.

Næste bestyrelses møde er den 13 juli  kl. 15.00 i fælleshuset.

 

 

Tak for godt ro og orden.

Sekretæren

 

Bestyrelsesmøde den 27-04-2021

Bestyrelsesmøde den 27-04-2021.

Fremmødte var: Elsebeth, Nicole, Gitte, Lisbeth, John, Willy og Birte.

 1. Valg af ordstyrer: Willy blev valgt

  2.  Godkendel af referat fra sidst: Elsebeth sagde at vi havde glemt to ting, de blev rettet og referatet godkendt.

  3.  Beretning  af formand:

Vi har ikke solgt nogle haver siden sidste møde, men vi skal skrive kontrakt den 03-05-2021.

Vi har fået en klage fra et parcelhus ved siden af kolonien, som klager over røgen fra et bålsted der ligger i en kolonihave på Nylandsvej. Klagen går ud på at vedkomne ikke kan tåle røg og at hendes hus ikke er så tæt, så røgen trænger ind, og at hun synes at flammerne er for høje, da huset har stråtag. Anmelder synes også det ligger for tæt på huset.

Bestyrelsen drøjtede det og kom til den konklusion, at vi kan henstille til den kolonist der har bålstedet, at han skal sørge for at der ikke er høje flammer og at brændet er tørt, så det ikke giver så megen røg. og så godt som muligt passer på med ikke at brænde bål, når der blæser meget og vinden er i den retning hvor huset ligger.

Det står både i vores ordensregler og lokalplanen at der godt må være et bålsted på Max. 0,50 m2, på størelse med et stål bålsted, og 5 m. fra bygningen.

Bestyrelsen svarer på klagen.

Bestyrelsen vil fremsætte et forslag til generalforsamlingen om hvad vi evt; kunne bruge nogen af de penge, som står på den spærrede konto til vandrør. Så vi ikke kommer til at betale strafrente af dem.

Derer kolonister der går op og henter vand i toilet bygningen, og det er fuldstændig overflødig da det er det samme vand som kommer ud af den vandhane som er i kolonihaven, det kan drikkes og bruges til madlavning. Det kan jo ikke være meningen at alle andre skal betale for deres vand.

Der er kolonihaver der mildest talt ser forfærdelig ud, nogle ligner en byggeplads nogen er løbet fra og andre ligner noget hvor der ikke kommer nogen og ikke har været nogen de sidste to år.

Det skal vi have rettet op på.

Så er der de kolonister der har dobbel morral, de siger at haverne ser forfærdelig ud, men det ændrer de ikke på ved at de så selv smider deres affald og andet ragelse i de haver.

Bestyrelsen vil gøre opmærksom på at man ikke må gå ind i andres haver uanset hvordan de ser ud og man må ikke bruge dem som losseplads.

     4.  Beretning af kassereren;

Kassereren har haft kontakt med banken, om hvordan man bæst kan gøre for at undgå at betale strafrente af vores penge, som vi har stående. Der kom flere forslag, men det vender vi tilbage til, fordi vi vil evt. spørge nede på banken om de er villig til at komme til et bestyrelsesmøde og fremlægge de forskellige muligheder der evt. kunne være.

      5.  Haveudvalget;

Willy har udarbejdet et skema som kan bruges når der skal aflæsses for vandet i efteråret.

Haveudvalget overvejer at gå sidst i maj.

Så vi gør opmærksom på at der skal fjernes ukrudt på stien og inde i hækken, og de grene der hænger ud på stien skal klippes væk.

        6.  Hvad har vi gang i lige nu;

Vi er ved at gøre klar til at åbne op for de sociale aktiviteter, da vi synes som restriktionerne ser ud skulle det være en muglighed. Derfor holder vi pinse cafe søndag den 23 maj 2021 fra kl 10-13 oppe i fælleshuset. Hvis alt går vel, holder vi generalforsamling lørdag  den 7 august kl. 12 i fælleshuset. Nærmere information kommeri tavlerne.

         7.  Næste møde;

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 08-06-2021 kl 15.00 i fælleshuset.

 

Tak for god ro og orden

         

Bestyrelsesmøde den 06-04-2021

Bestyrelsesmøde den 04-06-2021

Fremmøde var: Willy, John, Gitte, Lisbeth, Elsebeth og Birte afbud fra Nicole.

1. Valg af ordstyrer: Willy blev valgt.

2. Godkendelse af sidste referat: Referatet godkendt.

3. Beretning af formand:

Vi har solgt to haver siden sidste møde. Birte har kontaktet en gartner for at få et overslag over hvad det kommer til at koste for at få lavet en have i orden, da vedkommende ikke har vist sig i havenn de sidste to år. Det bliver på  kolonistens regning. Foreningen har forsøgt at få ham til at gøre noget men uden held, derfor kan vi bruge § 2.4. i vores Vedtægter og det er det, vi har sat igang.

Formanden har også kontaktet den der har en have på Nylandsvej,  og en have på Mønstervej  hvor der er det samme problem, de bruger en generator om aftenen og langt ud på natten, det står ellers klart og tydeligt i vores ordensregler § 9.1. hvordan man skal forholde sig ved brugen af en generator.

Ringriderforeningen er gået med til at betale en tromle som vi skal bruge ude på ringriderpladsen. Tromle + kørsel koster 1100 kr. pr. dag.

Vi skal også leje en mini læsser til at få fjernet jord, som folk smider af oppe på parkeringspladsen ved Stationsvej. Folk tror åbenbart det er en offentlig losseplads. I den forbindelse kan vi også komme lidt mere grus på gårspladsen nogle steder, og op ad vej mangler der også lidt nogle steder.

Åbning af vand. Der er mange stophaner og vandure der ikke kunne tåle frosten.

4.  Beretning af kassereren:

Det reviderede regnskab for 2020 blev gennem gået og der blev spurgt ind til forskellige ting, som kunne være lidt uklart, bl.a. da Alm. Brand  har udbetalt erstatningen til foreningen  (Havdalsvej), hvorefter vi har sendt den videre til de forsikrede, derved kommer der en mellemregning. Taget i betragning at 2020 var præget af Corona, er kassereren tilfreds med regnskabet og vi har fået lavet de ting der var budgetteret med for året. Regnskabet goskendes af bestyrelsen til godkendelse på generalforsamlingen.

kassereren gennemgik også et foreløbigt budget for 2021. Flere forslag blev drøftet, bland andet, hvorfor kassereren skal have mindst 250.000 kr. på driftskontoen hver januar. Det er fordi næsten alle vores udgifter ligger i første kvartal og betales forud for hele året( jordleje, kontingent til forbund og kreds og foreningens  egne forsikringer). Første haveleje kommer den 30 april. Så er det nødvendig at have så mange penge på kontoen. Det betyder, at vi kommer til at betale negativ rente. Banken har orienteret os om, at vi pr. 1 maj skal betale negativ rente af indestående over 100.000 kr. . Det gælder for såvel driftskontoen som vandrørskontoen og bliver alligeved en slagspenge hen over året. Kassereren tager en snak med banken om hvad vi kan gøre for at minimere denne udgift. Der kom flere forslag fra bestyrelsesmedlemmer til budgettet. Kassereren vil tage disse med i sine overvejelser i udfærdigelse af budget 2021, hvis foreningen stadig er Corona ramt.

5. Haveudvalget:

Haveudvalget begynder snat at gå rundt og ser på stier og hække. I den forbindelse: lad os gøre klart at der står i vores ordensregler at:hækken ud mod stien må være max 1.60 m og det må lågen også. Hækken mellem haverne må være 1.80 m. og det gælder også  hækhøjden 1.80 m også ved de haver der har siden ud mod grusvejen, der går fra fælleshuset og op til Stationsvej. Breden på alle hække må ikke overstige Max 0.60 m.

Der blev diskuteret om kolonisterne skal vide hvornår haveudvalget går rundt og ser på haver. Haveudvalget har den holdning, at da folk skal holde deres stier og hække rene hele tiden, er det ikke nødvendigt at orientere  om hvornår de går. Andre i bestyrelsen synes, det var rart at vide. Det er ikke nødvendigt med en bestemt dato. Bestyrelsen nåede ikke til eninhed.

6. Rundt om bordet:

Container kommer den 8 - 9 maj . Det er kun til haveaffald og ikke andet.

7. Evt;

8. Næste møde er den 27-04-2021 kl. 1500 i fælleshuset.

 

Tak forgod ro og orden.

sekretæren

 

 

 

Bestyrelses møde den 03-03-2021

Bestyrelse møde den 03-03-2021.

Fremmødte var:  Elsebeth, Birte, Johm og Nicole.

       1. Valg afordstyrer:  Nicole blev valgt.

       2.  Godkendelse af referat fra sidste møde: Referatet  godkendt.

       3.  Beretning af formand:

Vi har solgt 4 haver siden sidste møde. Kommunen har sendt os et formular, om det solcelle anlæg som skal sættes op ovre ved en virksomhed som ligger bag ved den sti der går bag ved kolonihaverne på Mønstervej, for det kunne måske være vikunne få VE-bonus, for vi ligger tættere på det solcelleanlæg end 200 meter som er grænsen hvis vi skulle komme i betrakning til den VE-bonus, ansøgningen er sendt af sted. Kontingent Til forbund stiger med 10 kr. pr. medlem i 2021, men vi bliver nødsaget til at tage det med på den kommende generalforsamling da vi i denne tid ikke ved hvornår vi kan holde noget som helst, og vi skal vide det inden 7 marts 2021.

Kolonihaveforbundet sendte en forsikrings forhøjelse ud den 23 februar. Vi syntes det var for sent, og vi kontagtede forbundet, men de havde fået det om fredagen som vi fik det om tirsdagen, så det kunne ikke gå hurtigere. Det var også derfor, at vi sendte det med sms, så kolonisterne havde en chance for at melde fra da det skal gøres senest den11 marts eller eller ændre til brandforsikring i stedet.

Vandmanden er i gang medat sætte desidste stophaner op i det område der er fra fælleshuset og op til Stationsvej, så kommer han til den anden del af kolonien, og han skal ordne den tilslutning nede på Mønstervej 4.

       4.  Beretning af kassereren:

Elsebeth fortalte, at hun næsten havde regnskat klar til revision der er fastsat til den 12 marts.

John kom med et forslag om, at vi kan undlade at opkræve de 200 kr. for servicearbejde, da vi ikke ved om vi kommer til at holde fællesarbejde iår på grund af Corona. Men da det enbeslutning der er truffet på en generalforsamling, kan man ikke bare fjerne den. Det blev diskuteret og vi nåede frem til, at vi kunne dispensere for 2021 på grund af Corona. Skulle sdet så være muligt med en fællesarbejdsdag senere på året, så må vi finde på noget.

Bestyrelsen mener at ingen kan have noget imod det, sådan som forholdene er, ingen skal være bekymret om smitterisiko, forsamlingsforbud mm. deltagelse i fællesarbejde. Endelig vil forsikrigs stigningen ikke kunne mærkes så slemt, da stigningen kommer på den opkrævning, der er til betaling 30 april.

        5. Haveudvalget:

John fortalte at ham og Willy havde talt om at de ville vise kolonisterne, hvordan man klipper hække ind, da mange hækkeer blevet for brede ud mod stien og de ridserbilerne. De hække der er inde i haverne, er også for brede da de kun må være 60 cm brede, og man skal holde hækken ren 30 cm fra hækken så ukrudt ikke vokser over til naboen.

        6.   Bordet rundt:

Nicole havde en liste med som Kim havde lavet og den kan bruges af kolonister når de skal sælge deres haver. Den kan også bruges til at lave en tegning, hvor det fremgår hvor vandrør er gravetned på grunden.

Birte fortalte, at derer vandhaner brækket af og andre steder var de skruet af, derfor er det vigtigt, at folk holder øje med deres haves vandhane er, Så se efter om de er i stykker.

Overfladevand nede på Havdalsvej skal ordnes, men det bliver først gjort når vi er færdi med at gøre klar til at åbne vandet.

          7.  Næste møde:

Næste bestyrelses møde er tirsdag den 23 marts kl 15. Vi håber forsamlingsforbuddet er blevet hævet til den tid så suppleanter igen kan deltage-

 

Tak for god ro og orden.

  Sekretæren.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

28.07 | 09:59

Det må du meget gerne Birte. mit nummer er 60516217

Vh. Kenneth

...
27.07 | 14:19

Der kommer nogle haver der ikke bliver dyre, og de trænger til en kærlig hånd. hvis du er interesseret kan jeg skrive til dig hvis de er klar til salg

...
17.07 | 13:46

Jeg søger en grund med et lille hus hvor ejer ikke gider bøvle med renovering eller nedrivning. Min plan er at rive ned, og bygge mit eget. På forhånd tak.

...
19.02 | 12:02

hejsa er der pt nogle til salg ?

venlig hilsen lena

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE