Referater Bestyrelsesmøde 2024

Bestyrelsesmøde 16/5-24 kl. 15.30-18.00


Tilstede: Lisbeth, Henning, Knud, Lene, Pia, John, Elsebeth
Meldt fra: Vanessa, Birgitte
Fraværende: John H.
Ordstyrer: John
Referent: Elsebeth


1. Formanden: Siden sidste møde:


• Vandrør i vej:

Mogens og Henning har afsluttet gravearbejdet på
Glentevej/Mønstervej + Havdalsvej/Mønstervej. Stophaner i vejen var kørt
skæve og låg var kørt af, så der var kommet grus ned i røret. Nu er der
nedfældet en flise i vejen for at beskytte rørets top. Bestyrelsen skal
fremadrettet være mere opmærksomme på vejledning, samt klar aftale om
reetablering af vejene, når der køres tungere maskineri ind på kolonihavens
veje.

• Hussalg:

Nogen få havesælgere har lidt svært ved at forstå, der er andre
kolonister, der også gerne vil sælge huse, og at foreningen ikke kan stå stille,
imens der sælges huse. Men de fleste udviser forståelse, og formanden gør
hvad hun kan for at sætte sig ind i de mange nye arbejdsopgaver, som skal
løses i forbindelse med blandt andet havesalg. Der er udarbejdet nyt materiale
som tages i brug hurtigst muligt. Indtil da kan ventetiden bruges til at
vedligeholde sit hus/have samt sørge for at bygninger og installationer er
lovlige, da de ellers ikke må sælges.
Skyldes der penge til foreningen, kan salget ikke gennemføres.
Dispensation kan godkendes af bestyrelsen.
En del er begyndt at sætte deres haver til salg på Facebook, det siger vi ikke
noget til, da situationen er som den er lige nu, med mange huse, der venter på
at blive salgsgodkendte. Men der gøres opmærksom på; at hvis man sætter en
pris på salgsannoncen, så skal man forvente, der kan ske en regulering i
forhold til vurderingsprisen. Dette er meget vigtigt at understrege overfor
potentielle køber.


Flere bestyrelsesmedlemmer gør opmærksom på, at der er huse/haver der
enten skulle være solgt eller er sat til salg uden om bestyrelsen. Det følges der
op på. Vigtigt at pointere er, at al salg af kolonihavehuse skal foregå
gennem bestyrelsen.

• Henvendelser fra kolonister:
• Der er rapporteret rotter i en have. Formand har skrevet til haveejer, og
rottemanden har aflagt besøg.
• Et gammelt skur bag et hus, som ligger helt op til bagskel, har fået nyt tag,
så alt vand fra taget nu render over i bagbos grund. Formand har skrevet til
haveejer om at sætte en tagrende på eller ændre det på anden måde.
• Formanden har skrevet til en kolonist i forbindelse med vedligehold af
stakit ml. to haver.
• Kommende kolonister har spurgt om strøm til haverne. De har fået det
svar, at det er et privat anliggende.
Se evt. referat fra Kredsmødet 2. maj.
• Formanden har fået henvendelser fra kolonister i forbindelse med, de har
modtaget rykkere af forfaldet kontingent. Mener man at man har betalt
havelejen, bør man tjekke sine kontoudtog, tage en kopi at kvitteringen og
forelægge kassereren denne på kassereren mail. Endelig opfordres der igen
til at tilmelde sine opkrævninger PBS, samt læse information på
hjemmeside og Facebook side.


• Byggetilladelse:
Kommunen har sendt en mail ang. byggetilladelse fra den 09.01.19 til bad og
toilet i Fælleshus, udlejning af fælleshus og udvidelse til handicaptoilet, som
de ikke kan se, er påbegyndt eller færdiggjort. Der er sendt svar retur til
kommunen, at vi har bygget toilet, og så vidt vi ved på nuværende tidspunkt er
disse ændrede tegninger godkendt. Har bedt kommunen om at sende det
materiale de har liggende, og som der henvises til. Der indkaldes til møde med
tidligere formænd og gammelt byggeudvalg for at finde hoved og hale i sagen.
Vi har 4 uger til at svare i.
Bestyrelsen drøftede processen fra fedtudskiller til toiletbygning.


• Kredsmøde:
Der har været kredsmøde 2. maj. Referat følger.


• Fælleshuset: Aida har overtaget fælleshuset. Depositum ved leje af
Fælleshuset sættes fremover ind på foreningens konto; blandt andet derfor er
lejekontrakten ændret, så den er tilpasset de ændrede forhold.
Bestyrelsen drøftede prisen for korttids udlejning, og der var enighed om at
der i de tilfælde betales fuld leje.2. Kassereren: Siden sidste møde:
• Adgangen til e-post er så godt som på plads.
• Status på udestående: der pt 16 kolonister, der mangler at betale haveleje mm.
• Lukket møde: Sagen afsluttet på en positiv måde til alles tilfredshed.3. Udvalg:

Grønt område:
Der er sået græs på Rundkærsvej og ellers løses opgaverne som de kommer.
Henning oplever dog forskellige problematikker i forbindelse med nøglesalg af bom
nøglerne. Fremover arbejdes der med at køb/salg af bom/toilet nøgler foregår ved
hushandler.


Hjemmeside udvalg:
Der har ikke været møde. Det bekymrer Lene, der endnu ikke er gang i siden med
hussalg. Knud foreslår at han deltager i næste udvalgsmøde.
Lisbeth påpeger, at der også er sket forsinkelser pga., det har taget tid at sætte sig ind
alle regler omkring hussalg, lejekontrakter mm. Men at det hele er ved at være på
plads, så der kan komme gang i hushandlerne.4. Øvrige:

a. Pinse morgenmad`s café 18. maj kl. 10 – 12:
Knud og Birgitte står for arrangementet. Pia køber ind.


b. Fællesarbejdsdag 25. maj kl 10-13:
Lisbeth, Knud, John, Lene og Henning er tovholdere
Der startes kl. 10 med fordeling af opgaver og en kop kaffe.
Klokken 12.30, eller når alle opgaver er udført, får vi lidt at spise.
Opgaver:
• Flagstang slibes (males senere) – Henning mener, det blev gjort sidste år,
hvorfor det undersøges om det er tilfældet inden arbejdsdagen
• Fliser ved container rengøres: 1 - 2 kolonister
• Ukrudt fjernes langs Fælleshus og rundt parkeringspladsen: 2 - 3 kolonister +
ved flagstangen Mønstervej/Havdalsvej
• Græs hakkes af veje ved Legepladsen: 2 - 3 kolonister
• Køkken rengøres, vinduer pudses, borde/stole vaskes af, køleskabe rengøres: 4
- 5 kolonister (Knud)
• Hækklipning Ringriderpladsen mm: 2 - 3 kolonister (John)
• Bortskaffelse af hækaffald (Henning)
• Vejnavne males op: Birgitte (sker løbende i sæsonen)
• Brønde renses: 2 kolonister
• Sørge for drikkevarer til de arbejdende kolonister: Lisbeth
Lene/Lisbeth/Henning Tovholdere på fjernelse af ukrudt de forskellige steder.


Affaldsregulativet:
Orientering af Lene om mødet hun og Birte deltog i den 8. maj med Sønderskov,
Sundeved og Karholm Haveforeninger. Kommunen er ved at revidere den gældende
affaldsplan. Ændringer og plan kommer i høring i juni 24. For kolonihaverne betyder
det, at der skal etableres affaldsopsamlingspladser, og der pålægges affaldsgebyr.
Størrelsen af dette kendes ikke. Nuværende prisliste for affald kan ses på Sonfor.dk
Sønderskov er med i forsøgsordningen fra Sonfor og afventer pt at forsøget sættes i
gang. Forsøgsordningen fortsætter året ud og er gratis.

Sonfor har opfordret Sønderskov til at finde en kolonihave mere til at deltage i forsøget.
Affaldsplan og Regulativ for husholdningsaffald (2021 – 2030) kan læses på
Sønderborg Kommunes hjemmeside: sonderborgkommune.dk


Bestyrelsen drøftede de konsekvenser et sådant pålæg kan få for kolonihaven
(forening såvel som den enkelte kolonist) idet forholdene i en kolonihave er
forskellige fra sommerhus og/eller helårs bolig. Alle forestiller sig, det bliver en større
udskrivning. Derfor skal der gøres mest muligt for få indflydelse på ordningen, til
fordel for kolonihaven/kolonisten ikke mindst de økonomiske udfordringer, som
frygtes at blive omkring 1.000 kr. pr have.
Afslutningsvis besluttede bestyrelsen at Sundsmark Haveforening er interesseret i
at deltage i forsøgsordningen. Knud, Henning, Lene, John og Lisbeth stemte for -Pia
stemte imod.
Lene tager alle input med til kommende møder med kommune og Sonfor. Og
kontakter Sonfor for at aftale møde med henblik på at komme til at deltage i
forsøgsordningen


Torsdag den 23. maj deltager Lene og Birte i møde med Martin Frank Mogensen,
affaldsplanlægger ved Sønderborg Kommune.
Lene henviser i øvrigt til artiklen i Ugeavisen Sønderborg den 15. maj om
affaldstømning i Sønderborg Kommune.


d. Blev diskuteret internt i bestyrelsen6. Rundt om bordet:

Vi tager en runde omkring bordet, hvor hvert enkelt bestyrelsesmedlem og suppleant
har ordet, hvis de har noget på hjerte
• Kassereren fortæller om en lille pudsig episode han har haft med en kolonist,
så vi fik alle rørt lattermusklerne.
• Andre foreninger i kredsen har strøm ud til haverne med samme system som
på en campingplads. Måske det var noget vi skulle undersøge?
Ikke drøftet (se evt referat fra Kredsmøde 2. maj)
• Et godt konstruktivt møde med drøftelser og diskussioner7. Evt.: Emner til næste gang:
• Midsommer arrangement 23. juni
• Lysfesten bliver den 7. september.


8. Mødet slutter: kl. 18.00


9. Næste mødedato: Torsdag 6. juni kl 15.30 - 18.00


Dato for Lysfest og næste mødedato er indsat af referenten efter mødet, men inden referatets færdiggørelse.