BYGGETILLADELSE m.m.

               BYGGETILLADELSE:

Alt byggeri  af kolonihavehuse, overdækkede terrasser og drivhuse, Drivhuse der er bygget træ (orangeri) er det samme som drivhuse hvad belighed angård i Kolonihaveforeningen Sundsmark er reguleret og underlagt Lokalplanen:4-4-3 Sundsmark kolonien, som bliver kontrolleret af Sønderborg kommune.

Ønsker et medlem at bygge hus, drivhus eller udvide eksisterende hus, skal der først afgives en tegning over husets størrelse og placering på grunden. Tegningen afleveres til formanden som vil sørge for godkendelse hos øvrige bestyrelse. 

Der skal indleveres 3 kopier af tegningen( Bestyrelsen som som skal godkende tegningen ) , og der skal gemmes en kopi i fælleshuset som kan fremvises  til kommunen på forlanggen.  

ORDENSREGLER FOR KHF SUNDSMARK VEDRØRENDE BEBYGGELSE:

Ved på generalforsamling 2013.

§5      Bebyggelsens omfang og placering:

5.1:   På hver kolonihavelod må kun opføres en kolonihavebeboelse med tilhørende udhus og drivhus.

5.2:   Ønskes noget opført på grunden - skal det forinden byggeriets start -  godkendes hos haveforeningens formand eller bestyrelsen. 

5.3     På ethvert kolonihavelod kan der bygges en beboelse på minimum 6 m2 og maksimum 40m2 inklusive overdækninger plus  udhæng på max 50 cm. Bebyggelsens  højde må ikke overstige 3,5 m målt fra terræn. Det er muligt at opsætte et tårn på højst 5 meter i højden og højst 2 m2  i forbindelse med beboelsen.

Udover kolonihavebeboelsen er det tilladt at opføre op til to fritliggende småbebyggelser. Et legehus eller udhus på maksimalt 7 m2 med en maksimal højde på 2,5 meter og et drivhus på op til 10 m2 med en bygningshøjde på maksimalt 2,5 meter. Der skal være mindst 2,5 meter imellem bygningerne.

Alle nye bygninger og overdækninger skal holdes mindst 2,5 meter fra alle kolonihaveloddets grænser. Drivhuse og orangeri kan dog sættes indtil 0,6 meter fra hække.

Kolonihavebebyggelsens uvendige bygningsdele må kun opføres i lettematerialer som fx træ og tagpap. Bebyggelsen skal være pæn udførelse og skal holdes i forsvarlig stand.

5.4    Solcelleanlæg må udelukkende opsættes på taget og skal være anti - refleksbehandlet.

5.5    Terrænregulering på mere end +/- 0,50 meter må kun foretages, hvis det er godkendt af Sønderborg Kommune, og kun hvis det er påkrævet for byggeri eller anlæg, der er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

5.6     Der må ikke installeres nedsivningsanlæg til sanitært spillevand på haveloddet.

5.7    Alle haver skal være forsynet med en havelåge(max højde 1,60 meter), vej nr. samt postkasse/plastrør monteret ved havelågen.

5.8    Det er tilladt at have brændeovn i kolonihavehusene. Hvert enkelt medlem som har/eller installerer en brændeovn har pligt til at få det godkendt af myndighederne. Bestyrelsen skal modtage en kopi af det enkelte medlems godkendelse.

5.9    Såfremt opførte bebyggelse/overdækning giver anledning til på tale. kan de kræves fjernet med mindst 8 dages varsel. Hvis arbejdet ikke er fuldført, kan det forlanges  standset omgående.