REGLER FOR LEJEKONTRAKTEN

STANDARDLEJEVILKÅR FOR KOLONIHAVER PÅ LEJET JORD

 1.   Ved lejekontraktens indgående bliver medlem af haveforeningen og kolonihaveforbundet. Medlemmelskabet medfører, at lejer er forpligtet til at følge kolonihaveforbundets regler og beslutninger truffet af kolonihaveforbundets organer.

2.    Intet medlem kan optages uden bestyrelsens godkendelse.

3.    Medlemmet skal til enhver tid kunne dokumentere rådig over en bolig uden for haveforeningen. Adresseændring skal meddeles formand eller kasserer senest 2 uger efter, at ændringen er sket. Hvis foreningen kræver email-adresse skal medlemmet angive/opdatere email i foreningsportalen på forbundets hjemmeside.

4.    Hvis det kræves, at lejer har bopæl i kommunen for at kunne leje en kolonihave, er medlemmet forpligtet til straks at opsige sit lejemål ved flytning fra kommunen.

Såfremt dette ikke sker, skal bestyrelsen skrifligt bringe lejemålet til ophør jf. §10

5.    Et medlem kan kun leje/eje en have under kolonihaveforbundet, Overtrædes denne bestemmelse skal bestryelsen bringe lejemålet til ophør jf. §10.

6.    Medlemskabet og lejeretten er personlig, og derfor kan haven under ingen omstændigheder lejes ud. Udlån af haven kræver bestyrelsens godkendelse, medmindre der er tale om meget kortvarigt udlån.

7.    Medlemmet er pligtig til at overholde alle bestemmelser, som Kolonihaveforbundet organer, foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlemmet er pligtig til at overholde vilkårene i lejekontrakten

8.    Medlemmet er forpligtet til at overholde alle bestemmelser, der begrænser lejers brugsret. Disse begrænsninger fremgår eksempelvis af lokalplaner, deklarationer, lejekontrakt med jordejer, foreningens vedtægter mv.

9.    Medlemmet er forpligtet til at overholde Kolonihaveforbundets regler om vurdering og salg af kolonihavehuse. Salg kan endvidere ikke finde sted uden haveforeningens direkte medvirken.

10.   Medlemmet har pligt til at brandforsikre evt. byggeri på havelodden.

§2     VEDLIGEHOLDELSE AF HAVEN:

1.    Lejer er forpligtet til at vedligeholde haven efter foreningens regler herom.

2.    Lejer har endvidere pligt til at holde sin del af vejen uden for egen have.

3.    Generalforsamlngen kan fastsætte bod for manglende vedligeholdelse.

4.    Ved gentagne henvendelser og bod om manglende vedligeholdelse, kan haveforeningen på lejers regning få udarbejdet en rapport fra kolonihaveforbundets havekonsulenter, som kan fastslå om haven er tilstrækkeligt vedligeholdt.

Hvis dette ikke er tilfældet, kan foreningen sætte en gartner til at vedligeholde haven. Både konsulentrapport og gartner skal betales af lejer.

5.    Betaling af bod, konsulentrapporten og evt. gartner er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

§3    FÆLLESARBEJDE:

1.    Lejer er forpligtet til at medvirke ved ren - og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge hovedlejekontrakten hører til området, samt ved vedligeholdelse af forenings fælles faciliteter.

2.    Bestyrelsen kan indkalde forenings medlemmer til deltagelse i de nævnte aktiviteter.

3.    Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver herfra, en bod fastsat af generalforsamlingen. Pålagt bod betragtes som en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

§4    HAVELEJE OG ANDRE PLIGTIGE PENGEYDELSER TIL FORENINGEN:

1.    Havelejen fastsættes af generalforsamlingen.

2.    Betalingssted og forfaldstid fastsættes af haveforeningens bestyrelse.

3.    Betalinge anses for rettidig, når den senest den 3. hverdag efter forfaldsdagen. falder havelejen eller anden pligtig ydelse i lejeforholdet til betaling på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag.

4.    Er havelejen og anden pligtig pengeydelse ikke betalt rettidigt, kan foreningn kræve et af bestyrelsen fastsat gebyr for forsinket betaling.

5.    Generalforsamlingen og evt. kredsen kan fastsætte andre beløb, eksempelvis engangsbeløb til anlægsarbejde eller bod for manglende vedligeholdelse af haven, bod for manglende overholdelse af pålæg til at lovliggøre eller lignende. Sådanne beløb er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

§5    UDLEJERS ADGANG TIL DET LEJEDE;

1.    Haveforeningens bestyrelse kan med et varsel på 3 dage skaffe sig adgang til haven og den på haven opførte bebyggelse, hvis forholdene kræver det. Bestyrelsen kan altid uden varsel iværksætte uopsættelige foranstaltninger.

§6    OPTAGELSE AF NY LEJER PÅ KONTRAKTEN:

1.    Medlemmet har ret til at få  optaget en ny lejer på en eksisterende lejekontrakt sammen med medlemmet, når der er tale om ægtefælle/registreret partner, en samlever (i mere end 2 år), en myndig slægning i op- og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmer sidder i uskiftet bo med dem, og den nye lejer i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse i foreningen. Der kan ikke optages andre personer end de ovennævnte på en eksisterende lejekontrakt, hvis der er venteliste i foreningen. Medlem og medlejer er ligestillede, og har samme rettigheder og forpligtelser overfor foreningen.

§7    OVERDRAGELSE AF LEJEMÅLET:

1.    Medlemmet har ret til at overdrage lejemålet til en ægtefælle/registreret partner, en samlever (i mere end 2 år), en myndig slægning i ret op- nedstigende linje eller særbørn af en tidlige afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sidder  i udskiftet bo med dem, og hvis personerne opfylder de betingelser, der i øvrigt gælder for optagelse i foreningen. Medlemmet har ikke ret til at overdrage lejemålet til andre end de overnævnte, hvis der er venteliste i foreningen.

§8    OPSIGELSE AF LEJEMÅLET:

1.    Fra lejers side kan lejekontrakten påsiges med 3 måneders skriftlig varsel til d. 1. i en måned. Retsvirkning af opsigelsen fremgår af punkt 12.

§9    ophør af lejermålet ved dødsfald;

1.    Afgår et medlem ved døden, ophører lejermålet efter nærmere aftale med skifteretten, dog senest 1 år efter dødsfaldet,jf. endvidere punkt 12 om retsvirkninger af ophør.

2.    Ved dødsfald fortsætter medlejer lejemålet. Hvis medlemmet stod på lejekontrakten alene har en efterlevende ægtefælle/registreret partner ret til at fortsætte lejeaftalen. En samlever (i mere end 2 år) , har samme ret under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødfaldet. En myndig slægning i op-og nedstigende linje eller særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sad i udskiftet bo med dem har ret til at få overdraget lejemålet. Forsættelse af lejemålet samt overdragelse ved dødsfald forudsætter, at det nye medlem opfylder de øvrige betingelser for optagelse i foreningen.

§10    OPHÆVELSE AF LEJEMÅLET:

1.    Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejekontrakt, hvis  leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har  betalt restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav er afsendt eller fremsat, f.eks. i skrivelse overbragt af bestyrelsen på lejerens adresse. Det er en forudsætning for ophævelse af lejekontrakten på grund af manglende betaling, at foreningens påkrav er afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkeligt angives, at lejemålet bliver ophævet, hvis restancen ikke er betalt inden udløbet af den meddelte frist.

2.     Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejekontrakt, hvis medlemmet i væsentlig grad misrøgter haven.

3.    Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejekontrakt, hvis medlemmet tilsidesætter haveforeningens vedtægter og ordensregler, bestemmelser i den indgåede lejekontrakt samt bestemmelser pålagt haveforeningens område udefra. Bestemmelser pålagt området udefra f.eks. benyttelse af kolonihavehuset til helårbeboelse og byggeri eller anden indretning på havelodden som er i strid med byggeregler om f.eks. bebyggelsesgrad eller skeld afstand. Bestemmelser pålagt området udefra fremgår eksempelvis af lokalplaner, deklarationer, lejekontrakt med jordlejer mv.

4.    Forenings bestyrelse er berettiget ti lat ophæve indgåede lejekontrakt, hvis medlemmet udlejer eller udlåner haven i strid med reglerne i §1.6 og trods påtale fortsætter dermed.

5.    Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve indgåede lejekontrakt, hvis lejeren af et havelod eller dennes husstand ved adfærd er til væsenlig gene og ulempe for foreningen og dens medlemmer.

6.     Kolonihaveforbundet i samarbejde med den stedlige kreds kan pålægge bestyrelse at ophæve lejemålet, hvis lejer ikke overholder hovedlejekontrakter med jordlejer.

§11    PANT:

1.    Bestyrelsen har intet ansvar over for indtrædende medlemmer, hvis et udtrædende medlem forsætligt eller uagtsomt har fortiet forhold om askomst eller pantsætning af den bebyggelse m.v. der overdrages.

2.     Bestyrelsen kan kræve, at det udtrædende medlem fremlægger tingbogsatest vedr. bebyggelsen, som er max 1 måned gammel.

3.     Hvis bygninger på en havelod overtages af en pantekreditor med henblik påfyldestgørelse, bortfalder lejers lejeret til havelodden fra overtagelsestidspunktet.

§12    RETSVIRKNINGER AF OPSIGELSE, OPHØR VED DØDSFALD SAMT OPHÆVELSE.

1.      Når lejeretten til en havelod er opsagt eller ophævet, kan det udtrædende medlem frit medtage bebyggelse inklusiv fundering og indbo. Fjernelse skal ske med videst mulig hensyntagen til havens anlæg og uden at det kollektive foreningsanlæg påføres skade.

2.     Hvis bebyggelsen opfylder gældende forskrifter, har det udtrædende medlem ret til at sælge begyggelsen til den, foreningen udlejer haven til, Denne ret er dog betinget af, at bygningen mv. er lovlig samt at have og bebyggelse er vurderet efter kolonihaveforbundets vurderingsregler. Prisen på huset må ikke overstige vurderingsprisen.

3.     Uanset dato for opsigelse eller ophævelse af lejekontrakten, hæfter det udtrædende medlem for enhver pligtig pengeydelse, f.eks. haveleje, indtil grunden er ryddet eller bebyggelsen er  solgt/overdraget. Lejer har ligeledes pligt til at vedligeholde haven i samme periode.

4.     Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den på havelodden opførte bebyggelse, beplantning m.v. forud for andre kreditorer. Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver afgift forbundet med medlemskabets og lejemålets afvikling, herunder advokatomkostninger, retsgebyrer, lejerestance m.m.

5.     Særligt for ophævelse af lejemålet gælder, at hvis lejer ikke inden 4 uger efter lejemålets ophævelse har  fjernet eller solgt den på havelodden opførte bebyggelse, eller er salg sket i strid med gældende kolonihaveafståelsesregler kan medlemmet uden yderligere varsel udsættes af den lejede havelod ved en umiddelbar fogedforretning. Bestyrelsen bestemmer herefter, hvem der skal overtage have og bebyggelse samt vilkår for overdragelsen i overenstemmelse med de af kolonihaveforbundet fastsatte vurderingsregler. Hvis bebyggelsen  ikke kan sælges i henhold til vurderingen, er bestyrelsen berrettiget til at sælge bedst muligt, evt. ved auktiom.

6.   Når et lejemål ophæves gælder det for alle lejere på havelodden.

Senest ændret af kongressen 2018.