ORDENSREGLER

                                                   ORDENSREGLER:   

Ordensreglerne er sidst blevet revideret d. 10 August 2021på den 

ordinære generalforsamling, alle tidligere udsendte ordensregler er hermed ugyldige. 

§1    MEDLEMMER.

1.1  Ansøger om havelod, der er udelukket af andre haveforeninger på grund af restance, kan ikke optages før restancen er betalt.

1.2. Ved optagelse betales der et kapitalindskud på kr. 600 som fordeles således 250 kr. administration, og 250 kr. til vurdering samt 100 kr.til forbundet.

1.3. Medlemmer kan kun besidde en have. Et hvert medlem som har to haver, ved  vedtagelsen af disse ordensregler, kan få opsagt lejemålet af den ekstra have med 1 års varsel, såfremt der opstrår mangel på haver. Har man to haver, må disse ikke sammenlægges, hækken skal bevares. Pris fastsættelsen ved afståelse må ikke overstige vurderingn samt betaling for evt. forbedringer efter bestyrelsens vurdering. 

1.4. Haveloddets lejekontrakt kan overdrages til en slægning i ret og opstigende linje. Antallet af ejere af samme havelod er begrænset til 2 personer.

1.5. Kontingent til haveforeningen påhviler haven, kontingent til forbund  og kreds påhviler lejeren.

1.6. Hvis en lejer flytter til en anden adresse, skal meddeles skriftligt til formanden eller kasseren. Sker dette ikke, har haveforeningen ret til at pålægge lejerer en bod på kr. 50.-

§2   HAVELODETS ANVENDELSE:

2.1. Kolonihaveloddet må ikke benyttes i forretningsøjemål, men kun til dyrkning af grøntsager og frugt m.m. til familiens eget behov

2.2. Kolonihavebebyggelsen må benyttes til natophold fra 1 april til 31 oktober.

2.3. Der må ikke holdes husdyr i haverne. Kæledyr må dog medtages i kolonien, men skal holdes inden for eget havelod. Udenfor haveloddet skal kæledyret holdes i snor. Kæledyr må kun  overnatte i kolonihaven sammen med dets havelejer.

2.4. Den enkelte havebruger er forpligtet til at dyrke haverne uden brug af pesticider.

2.5.Kolonihaven er et fristed for alle kolonister og som følge deraf, skal man som kolonist, acceptere andre kolonisters kulturelle forskelle, dog vil dansk lovgivning til enhver tid være overordnet, ligesom man ikke kan bestemme over andre kolonisters aktiviteter, så længe de overholder kolonihaveforeningens vedtægter og ordensregler, samt dansk lovgivnig og"almindelig takt og tone".

2.6. Har en kolonist problemer med andre "kolonister" bedes man kontakte bestyrelsen skriftligt, gælder også SMS.

 

§3    HAVELEJEN.

3.1. Havelejen , kontingent skal betales senest den 30/4 og den 31/10 hvert år. Vandet betales efter forbrug,  efter aflæsning i oktober.

3.2. Betaling anses for rettidigt, nårdet sker senest den 3 hverdag efter forfaldsdagen. forfalder havelejen eller anden pligtig ydelse i lejeforholdet til betaling på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag. er havelejen eller anden pligtig pengeydelse ikke betalt tettidigt, kan foreningen kræv et af generalforsamlingen fastsat gebyr for hver forsinket betaling.  Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejekontrakt, hvis lejen eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har betalt restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav er afsendt eller fremsat, f.eks. i en skrivelse overbragt af bestyrelsen på lejerensadresse. Det er en forudsætning for ophævelsen af lejekontrakten på grund af manglende betaling, er at foreningens påkrav er afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkelig angives, at lejemålet ophæves, hvis restancn ikke er betalt inden udløbet af den meddelte frist.

3.3 Serviceafgiften i forbindelse med fællesarbejde. Under henvisning  til vedtægternes § 9 vil alle havemedlemmer blive pålagt en servisafgift på kr 200.-, for ikke at deltage i en af de 2 fællesarbejdsdage. Beløbeter en pligtig pengeydelse i lejemålet. Serviceafgiften skal for alle medlemmer forud betales med årets første kontingent. Serviceafgiften på kr. 200,- vil derefter bliver retuneret når havemedlemmet giver fremmøde til en af de 2  pligtige arbejdsdage.

 

§4   VAND.

4.1  Lejerne betaler for vandet- der betales vand efter forbrug, og betales en gang årligt efter aflæsning i oktober.

4.2  Lejerne hæfter solidarisk for reparationer og fornyelse af vandnettet.

4.3 Ved private inatalationer, skal der anbringes en stophane med kontraventil, umiddelbart efter overgangen fra kolonihavens- instalation. Når man forlader kolonihaven skal private instalationer være afbrudt. Instalationer skal være tætte.

4.4 En af besrtyrelsen udpeget person har til hver tid  ret til at til se vand instalationer i haverne. Foreningen er ikke ansvarlig for andre instalationer end standerne og rørene i vejen.

4.5 Der åbnes og lukkes for vandet, når bestyrelsen finder det forsvarligt, ellers er vandet åben fra den 31 marts til 31 oktober. Medlemmerne må selv påse at hanerne er åbne om vinteren, samt lukket før der åbnes forvandet, 

4.6 Vandet må  benyttes til haverne, Det er  tilladt at vande græsplænen, da man selv skal betale for vandet

 

§5   BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING.

5.1  På hver kolonihavelod må kun opføres en kolonihavebeboelse med tilhørende udhus og drivhus.

5.2  Ønskes noget opført på grunden - skal det forinden bygeriets start - godkendes hos foreningens formand eller bestyrelsen. Og der skal altid ligge et kopi i fælleshuset som kommumen til er hver tid kan forlange at se.

5.3  På hvert kolonihavelod kan der bygges en beboelse på minimum 6 m2 ogmaksimalt 40 m2  med et udhæng på  50 cm  udover de 40 m2. Bebyggelsens højde må ikke overstige 3,5 m målt fra terræn. Det er muligt at opsætte et tårn på 5 m i højden og højst 2 m2 i forbindelse med beboelsen. udover kolonihavebeboelsen er det tilladt at opføre op til to fritliggende småbebyggelser. Et legehus eller udhus på maksimalt 7 m2 med maksimalt højde på 2,5 m og at drivhus på op til 10 m2 med en bygningshøjde på maksimalt 2,5 m. Der skal være mindst 2,5 m imellem bygningerne . Alle nye bygninger og overdækninger skal holdes 2,5 m fra alle kolonihaveloddets grænser. Drivhuset  eller orangeri der er bygget af stål må dog sættes 0,60 m. fra hækken , drivhus og orangeri der er bygget af træ skal afstand fra hæk og andre bygninger være 2,50 m. Kolonihavebebyggelsens udvendige byggematerialer, må kun opføres i lette materialer som eks. træ og tagpap. Bebyggelsen skal være en pæn udførelse og skal holdes i forsvarlig stand.

5.4 Solcelleanlæg må udelukkense opsættes på taget af bebyggelsen og skal være anti refleksbehandlet.

5.5  Terrængregulering på mere end +/-0,50 meter må kun foretages, hvis det er godkendt af Sønderborg kommune, og kun hvis det er påkrævet for byggeri eller anlæg, der er i overenstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

5.6 Der må ikke instaleres nedsivningsanlæg til sanitært spillevand på have loddet,

5.7 Alle haver skal være forsynet med en havelåge (max højde 1,60 meter). vej nr. og postkasse/plastrør monteret ved havelågen.

5.8 Det er tilladt at have brændeovn i kolonihavehuset. Hvert enkelt medlem som har/eller installerer en brændeovn har pligt til at få godkendt af myndighederne.Bestyrelsen skal modtage en kopi af det enkelte medlems godkendelse.

5.9 Såfremt opførte bebyggelse/overdækning giver anledning til påtale kan de kræves fjernet. Hvis arbejdet ikke er fuldført, kan det forlanges standset omgående.

 

§6  HÆKKE, AFFALD M.M.

6.1 Haverne skal afgrænses af hække i en højde på maksimalt 1,60 meter.Langs Nylandsvej må hækhøjden være op til 1,80 meter. på det stykke der går fra fælleshuset og op til stationsvej, på grund af meget støv fra bilerne, denne højde gælder ud mod vejen. De hække der skiller haverne må maksimalt være 1,80 m. ( alle hække må ikke være over 0,60 m. i bredden ). Hækken skal være af arterne ligustrum vulgari ( almindelig liguster) eller Avnbøg, og den skal plantes på samme sted hvis hvis den gamle hæk fjernes.

6.2 I den ene ende af have loddet der vender væk fra vejen og i  en 6 meters længde ned mod de bagers liggende havelodderes skel må der opsættes et hegn i stedet for en hæk hvis de implicerede naboer har indgået en fælles aftale herom, ( se kort skitse i lokaplanen eller kontakt haveformanden)

6.3 Udendørs  oplagring må ikke finde sted. Der må ikke henstilles både, campingvogne og uinregistrerede køretøjer. Langtidsparkering af køretøjer må ligeledes ikke finde sted på haveloddet.

6.4 Parkering af en indregistreret trailer på haveloddet er tilladt, ellers må det kun finde sted på den havelod der er på Rundkærsvej 9, der er langtids parkering af trailer tilladt.

6.5 Affaldsdynger skal henlægges  så de ikke generer naboen, og skal holdes mindst 0,5 meter fra skel.

6.6 Der må ikke foretages afbrænding af haveaffald eller andet affald. Det er dog tilladt af afbrænde rent, tørt træ på særligt indrettede bålsteder, Herved menes bålsted inden for eget havelod. Bålstedet må max være 0,50 m2 (som et stål bålsted) og skal stå minimum 5 meter fra bebyggelsen.

6.7 Det er strængt forbudt at henlægge gødnings hobe, og henkastet affald på have vejene.

6.8 Hver lejer holder sin hæk og 30 cm ud på stien ud foran sit eget havelod.De der har vej ud til privat bebyggelse skal holde begge sider af vejen, evt. klippe hæk. de grønne mænd river stien på midten.  PÅ den nye del af haveforeningen- fra Stationsvej og ned til fælleshuset - må der være græs på vejene men kækken skal holdes fri for ukrudt der  bliver slået græs af de grønne mænd.

6.9 Renovation vedtages af generalforsamlingen.

 

§7  HAVELODDERNE SKAL HOLDES I ORDEN OG RYDDELIG STAND:

7.1 Bestyrelsen er sammen med haveformanden pligtige til at efterse haverne, og om for nødent påtale manglende vedligeholdelse. 

7.2 Er have loddet ikke i orden får lejeren en frist på 14 dage til at bringe haven i orden. Skulle det vise  sig at anmodningen ikke er efterkommet, får lejeren en sidste frist på 8 dage Derefter kan bestyrelsen kollektivt beslutte at få frøbærende ukrudt i haven slået ned.Udgifterne til dette arbejde påføres havelejeren.Såfremt havelejeren nægter adgang til haven følger opsigelsen af medlemskabet.

 

§8  FÆRDSEL:

8.1 Al parkering på vejene er forbudt, det gælder også cykler, scooter, knallerter m.m. ligeledes er det ikke tilladt at anlægge parkerings-plads i den enkelte have. Dog tillades korttidsparkering forbindelse med aflæsning og pålæsning.

8.2 Hastigheden på koloniens veje må ikke overstige 15 km/t.

8.3 Vogne over 3500 kg egenvægt må ikke komme på vejene uden bestyrelsen tilladelse.

 

§9  "MORTORREDSKABER - MORFARTID".

9. 1. Der er ikke tilladt at bruge generator til mobilopladning, Ipad e.L.dog fortsat må man gerne klippe hæk osv. husk hensyn til naboer og morfar tid. I byggesager orienteres bestyrelsen da der kan gives dispensation i dette tilfælde.

9. 2. Der er morfar tid mellem kl. 12,00 til 14,00, det fra den 1 maj til den 31 august. Man må gerne slå græs med en skubber.

§10  Under henvisning til vedtægternes § 6 kan bestyrelsen pålægge medlemmer der ikke overholder ordensreglerne, påbud og bestemmelser - som foreningens generalforsamlingen,bestyrelse eller offentlig myndighed har pålagt foreningens medlemmer - en bod på kr. 100,00. beløbet er pligtig pengeydelse i lejemålet.

 

 

 

Ordensreglerne kan rekvieres persoligt ved haveformanden fra den 15 august