Bestyrelsesmøde d.6 november 2022

Fravær: Mustafa

Sygemeldt: John

Valg af referent: Birgitte 

 

 1. Referat godkendt. 

 

 1. Beretning fra formanden.

Der har været et hussalg på Energivej, siden sidste møde. Elsebeth arbejder på at få toilet byggeriets budget færdigt.

 

 1. Beretning fra kassereren.

Alle bilag på byggeriet, er afleveret til Elsebeth. 

Der har været rod i betalingsservice, hvilket har resulteret i at mange ikke har kunnet betale haveleje og vand til normal dato. Problemet mellem PBS og foreningen let er nu i orden igen. Kolonihavens venneforening forventer snart at køre med overskud til lotto og kan derved spytte lidt penge i byggeriet. Penge fra salg af resten af fliserne, er sat ind på kontoen. Vi mangler at få budgettet fra loppemarked. Skal venneforeningen som et minimum betale forbrug, når de låner fælleshuset. Det tager vi op til næste år.

 

 1. Toiletbyggeriet.

Byggeriet er næsten klart, der mangler kun meget lidt. Et El firma skal godkende alt hvad Preben har lavet og derefter kan vi finde en dato så Nordlys kan indvie byggeriet. 

 

 1. Nyt fra div. udvalg.

Kreds... Når der skal opsiges en have, skal vi bruge hovedforbundets regler og formularen. Ny formand i hovedforbundet, hedder Carsten. Når der betales til frivilligt arbejde i foreningen, skal div. regler mht. skat overholdes. Generalforsamlingen I kredsen holdes d. 14/3, 2023 derfor skal indkommende forslag afleveres inden februar. Kredsen holder møde i vores fælleshus i slutningen af januar.

Fælleshus... Godt med udlejninger til næste år. El prisen er variabel på 6 kr. Pr Khw.

Hæk og have. vi vil gøre noget mere ud af hæk runder til næste år. Vi melder ud hvornår vi tager den første runde.

Vandaflæsning... Flere steder var der lås på havelågen, da vi skulle læse vandmåleren af og et par steder manglede der plombering. Vi mangler stadig at aflæse 3 veje.

 

 1. Post og henvendelser.

Vi har fået en klage fra en kolonist. Formanden svarer. Vi må melde ud herfra, at til næste år skal alt køre efter reglerne og vi skal selvfølgelig tage vores aktiviteter op igen.

 

Div.. Bestyrelsen skal lave årshjul, og to do liste. Der skal mere info på tavlerne og vi skal ha' lavet en info Facebook side.

 

Næste møde: tirsdag d 6 dec. Kl. 16.00

REFERATER 2022


Bestyrelsesmøde søn 25. sep kl 10

/arbejdsmøde for fællesarbejdsdag.

Tilstede: Erwin, John, Nicole og Lisbeth 

Meldt fra: Knud 

Ikke tilstede: Mustafa og Birgitte 

Velkomst af formand:

Opgaver vi gerne skulle have løst til fælles arbejdsdag næste søndag den 2 okt kl 10.

Vi går ud fra liste, som blev brugt i foråret:

- ukrudt omkring fælleshus 

- de gule buske klippes 

- riste tømmes for blade 

- hæk og ukrudt ved trailer- og ringriderplads

- stor flagstang lægges ned i denne uge og påsmøres algefjerner, skal slibes og vaskes godt på fællesarbejdsdag, og males senere af bestyrelsen 

- glasfiber flagstang lægges ned søndag, og vaskes godt 

- rengøring inde i fælleshus 

Hvem hjælper med hvad:

- Knud laver liste over, hvem der fik 200 kr i foråret, og hvem der mangler at betale haveleje etc ( ellers kan man ikke få 200 kr udbetalt for at møde op og hjælpe til med fællesarbejde)

- Erwin styrer riste (og ukrudt omkring fælleshus)

- John styrer trailer- og ringriderplads

- Lisbeth styrer flagstænger

- Nicole styrer fælleshus inde 

- Birgitte styrer fællesplads og griller 

Hvad skal vi servere /mad frokost:

- Der grilles, og vi spiser kl 12.30 (kun for dem, som skriver sig på listen i opslagstavle ved fælleshus, og som har lavet noget)

Styr på hvem der kommer:

- SENEST FREDAG skal I skrive navn og haveadresse på liste i opslagstavle ved fælleshus 

- skriv dig på dét du gerne vil hjælpe med til fælles arbejdsdag på søndag 

Emner ud over fællesarbejdsdag:

- Erwin bestiller containere til weekenden 22/23 okt

- Halloween Skumringscafe søn 30.okt kl 15.30. Nærmere info kommer ud. Tovholder er Birgitte, med hjælp fra Nicole og Lisbeth 

- Vi skal ha fundet nye toiletpasser til næste sæson. Bestyrelsen og Bankoteamet passer toilettet vinteren over, så hjælp os meget gerne med at holde det rent

- Lisbeth foreslår, at vi holder vejfest med fællesklipning af hække, og konkurrencer mellem vejene. Bestyrelsen synes alle ideen er god, og vi snakker videre om det i løbet af vinteren 

- Bestyrelsen vil i løbet af vinteren ha etableret en byggegruppe, som kan vejlede og overvåge byggerier 

- Bestyrelsen vil i løbet af vinteren ha lavet en letlæselig udgave af vores regelsæt 

Næste bestyrelsesmøde søn 30 oktober kl 13

Referent: Lisbeth 


Bestyrelsesmøde d. 6 Dec kl. 16.

Tilstede: Erwin, Knud, Nicole, John, Bernhard og Lisbeth.

Meldt fra Birgitte.

Ikke tilstede: Mustafa.


1. Referat  fra Bestyrelsesmøde søn. den 6. nov. kl. 13, godkendes med underskrift af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.


2.  Beretning fra formand:

Jordbunke og skrald, som er smidt ved stationsvej er politianmeldt.

Henvendelse fra kolonist, som vi behandlede på sidste bestyrelsesmøde, er svaret skriftligt af formand.

Hvis der er kolonister, som vil ta initiativ til et arrangement, så er de velkommen til at kontakte bestyrelsen, også hvis nogen vil hjælpe med de arrangementer, bestyrelsen har sat på aktivitetskalenderen.


3. Beretning fra kassereren:

Kasserer har fået det endelige regnskab for byggeriet fra Elsebeth, som stod for toiletbyggeriets regnskab.

Prisen for toiletbyggeriet løber op i 345-322 kr.

Norlys har sponsoreret os med de  100.000 Kr.

Vores forening har egenfinanseret  245.322 kr.

Hele byggeriet var budgetteret med 295.000 kr., men pga. prisstigninger har gudgettet ikkr kunne holde.

Venneforeningen opstod, for at finde de 40.000 - 50.000 kr. som byggeriet er blevet dyrere pga. prisstigninger.Vi har på skrivende stund ikke fået nogen penge fra venneforeningen endnu.

Vores frivillige kolonister har lagt 800 dokunenterede timer i byggeriet, pluds alle de interesse timer de yderlige selv har bedraget med. Ved deres frivilllige arbejdskraft har de omregnet sparet foreningen for 80.000 kr. De skal have en stor tak, og vil  blive fejret i det nye år.

Der er kommet styr på pbs/opkrævnnger pr. brev, efter de udfordfordringer vi fik, da vi ikke cidste, at betalingsaftalen var blevet opsagt ved formad/kasserer skift.

Vi har på skrivende stund 35.460 kr. ude og hænge i skyldig beløb ved nogen kolonister, pga. det tubulente år vi har været igennem med ny formand og ny kasserer samtidig med toiletbyggeriet, har bestyrelsen ikke kunne gøre noget før nu, og det beklager vi selvfølgelig. Men nu går den ikke længere.

Nogen kolonister svarer ikke på mail, telefon eller personlige henvendelser, eller bliver ovenikøbet vrede, når de får en henvendelse, Så derfor bliver bestyrelsen nødt til, at gå efter reglerne for opsigelse, når der ikke belver betalt til tiden. I det nye år vil bestyrelsen sørge for, at få reglerne for opsigelse, når der ikke bliver betalt til tiden. I det nye år vil bestyrelsen sørge for, at få udpenslet proseduren for forsinket betaling, så den er til at forstå for alle, og at alle kan forstå, at reglerne gælder for alle.

Knud vil undersøge, om der kan køres rykkerprocedure via vores betalingssystem" ForeningLet" Ja nogen vil få  en rykker tilsendt i julen, men bestyrelsen synes, at når man har fået op til et års " kredit", Så må man kunne forstå, at vi gerne vil starte det nye år med lidt færre røde tal.

Vi skal gerne ha gyldig mailadresse, korrekt adresse og aktivt telefonnummer på alle medlemmer.


4. Toiletbyggeriet:

Reptionen af toiletbygning er onsdag den 14 dec. kl 14 - 16.

Receptionen bliver arrageret af byggeudvalget/ venneforeningen. Venneforeningen betaler arrangementer. Norlys og alle kolonister er inviteret.


5.Nyt fra udvalg:

Vand: 

vandaflæsere har været hele vejeb rundt og taget foto af alle vandure, dog var der 19 haver, som enten var låst, eller brønd, som svær at få op. Vandmanden vil gå en tur med rundt for at hjælpe med de sidste. Vi vil meget nødigt klippe låse, så derfor vil vi kontagte medlemmer om at låse op, hvis det ikke lykkes for os at få aflæst.

( opdatering på dette: Vi har fået aflæstALLE vandur uden at klippe låse, så vi er godt tilfredse. Nu mangles kun års aflæsning fra  Elsebeth, for at vandregninge kan sendes ud)

Knud får liste over årets udlejning af fælleshuspasser, Nicole.


6. Post og henvendelser - udgår.!


7. Forberede næste årshjul 2023 - udgår!


8. Evt:

Lisbeth spør, hvor bestyrelsens kamera og computer er. Erwin fortæller , at det ligger hos ham, og kameraet kan gerne bruges.

Bernhard spør til, om den grønne regnskabsbog og protokol, som er udleveret fra forbundet, stadig bliver udfylst. Knud oplyser, at det hele foregår digitalt i dag.

( John forlader mødet )

Lisbeth spør hvad  budgettet var til juleklip. Erwin fortæller, det ikke kostede foreningen noget.

Nicole fortæller, at det jo koster 50 kr. pr. person, og der et overskud.

Vi skal huske at hænge referat op i opslagstavlen ved fælleshuset.

Lisbeth nævner, at hun har hørt, at et medlems kone har købt haven ved siden af den, hun har haft sammen med sin mand i en del år. Lisbeth spør om det kan være lovligt. Erwin siger, at det har han undersøgt, at det må hun godt, hvis hun ikke står på lejekontrakten på den have, hun havde med sin mand. Nicole er enig. Bernhard, Knud, Lisbeth er i tvilv, det skal stå klarere i vores regler om hvad er ret.

( Knud forlader mødet)

Lisbeth spør Erwin, om han har kontaktet de haveejer, som har anlagt parkeringsplads i deres have Borrevej3E. Han vil kontakte dem.

Lisbeth og Bernhard kan ikke forstå, at foreningen har haft råd til at holde cafe med gratis rundstykker, når der ikke har penge til at fejre vores frivillige. Erwin fortæller, at vi holder en fejring af de frivillige en gang i foråret, når det er lidt mere hyggeligt herude.

Erwin fortæller, at Birte har overtaget rengøring af toiletter, Erwin fortæller, at hvis man starter på et frililligt arbejde halvejs i sæson, så får man ikke noget i honorar. Der er Lisbeth og Bernhard meget uenig i, så det undersøger vi senere.

Vi vil i fremtiden få lavet en drejebog/anual om, hvordan bestyrelsen arbejder , som vi kan overgive  til den nye bestyrelse. Der har vi, som ny bestyrelse manglet, og det kunne ha lettet vores arbejde i mange situationer.

Bestyrelsen overvejer, om vi skal ha flere , men kortere møder her i det nye år, da vi har flere punkter, som vi skal ha arbejdet i bybden med.


Bestyrelsen ønsker alle kolonister en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår. Vi ser meget frem til et nyt år, 2023, uden toiletbyggeri, med helt nye flotte toiltter, og med overskud til masser af hygge og samvær


Næste møde tirsdag den 10 januar 2023 kl. 15.30
bestyrelsesmøde d. 6 novenber 2022

Fravær Mustafa

Sygemeldt: John.

Valg af referent: Birgitte.


1. Referat godkendt.


2. Beretning fra formanden.

der har været et salg på Energivej, Elsebeth arbejder på at få toilet byggeriets budget færdigt.

3. Beretning af Kassereren:

Alle bilag på byggeriet, er afleveret til Elsebeth.

Der har været rod i betalingsservice, hvilket har resulteret i at mange ikke har kunnet betale havelejen og vand til norma dato. Problemet mellem PBS og forening let er nu i orden igen. Kolonihavens vennforening forventer snart at køre med overskud til lotto og kan derved spytte lidt penge i byggeriet. Penge fra salg af resten af fliserne, er sat ind på kontoen. Vi mangler at få budgettet fra loppemarkedet. Skal venneforeningen som et minimum betale forbrug, når de låner fælleshuset. Det tager vi op til næste år.

4. Toiletbyggeriet:

Byggeriet er næsten klart, der mangler kun meget lidt. Et elfirma skal godkende althvad Preben har larvet og derefter kan vi finde en dato så Norlys kan indvie byggeriet.


5.Nyt fra div. udvalg:

Kreds.. Når der skal opsiges en have, skal vi bruge hovedforbundets regle og formularer, Ny formand i hovedforbundet, hedder Carsten. Når der betales til frivilligt arbejde i foreningen, skal div.regler mht. skat overholdes. Generalforsamlingen i kredsen holdes den 14/3, 2023 derfor skal indkomne forslag afleveres inden februar. Kredsen holder møde i vores fælleshus i slutningen af januar.

Fælleshuset... Godt med udlejninger til næste år. El prisen er variabel på 6 kr. pr. Khv. Hæk og have, vi vil gøre noget mere ud af hæk runder til næste år. Vi melder ud hvornår vi tager den første runde.

Vandaflæsnin...Flere steder var der lås på havelågen, da vi skulle læse vandmåleren af og et par steder manglede der blombering. Vi mangler stadig at aflæse 3 veje.


6. Post og henvendelser.

Vi har fået en klage fra en kolonist. Formanden scarer. Vi må melde ud herfra, at til næste år skal alt køre efter reglerne og vi skal selvfølgelig tage vores akteviteter  op igen.


Div. Bestyrelsen skal lave årshjul, og to do lister. Der skal mere info i tavlerne og vi skal ha` lavet en info facebook side.


Næste møde: tirsdag d. 6 dec. kl. 16.00.

Bestyrelsesmøde 6 september 22

Bestyrelsesmøde d. 6 September. 2022

Til stede: Erwin, Knud, John, Nicole, Lisbeth 

og Birgitte 

Referat: Birgitte 

Referat godkendt via mail, dog vil Lisbeth gerne have ført til protokol, at hun ikke er enig i at vi får ansat folk via kriminalforsorgen. 

Tekst i Referat ændres også til: 

"så der ikke er nogen tvivl om, om nogen har ændret i tekst, uden tilladelse fra bestyrelsen. "

Velkommen til John , med præsentation af bestyrelsen. 

Der er kommet en ny mand (Benny) via kriminalforsorgen. Lisbeth og Birgitte mener ikke at det er en god ide.

Haveforeningen 's venner, er startet op og har haft loppemarked og bingo, det er gået godt.

Der er blevet holdt ringridning, som også gik godt, med go ro og orden.

Der er "kradset" lidt haveleje ind, men der mangler stadig 10.000 kr.

Vi er enige om at, næste sæson skal køre optimalt mht. regler omkring betaling og manglende betaling.  Dvs. rykkerskrivelse, advarsel og udsmidning af kolonihaven. 

Knud og Elsebeth arbejder sammen om næste indkrævning af haveleje. 

Der har været 14 hus salg, siden sidste møde.

Der må og skal rettes stavefejl i vores regelsæt.

Vores regelsæt skal gøres let læseligt og let forståeligt. 

Vores regelsæt skal forklares ved huskøb.

Der skal laves en byggemanual, til udlevering ved byggetilladelse. 

Toilet byggeriet skrider frem og Kim fuger gulvet d. 7 september.

Der sættes døre i om Ca. 3 uger.

Kim får ros for det gode arbejde han gør.

Birte og Elsebeth har kontakt til fonden og arbejder på at finde en dato, til åbningen af toiletterne. 

Der er allerede udøvet hærværk på Toilet bygningen. 

Intet nyt fra kredsen.

Vi aflyser lysfesten pga. brandfare.

I stedet holder vi fælles spisning i fælleshuset. 

Birgitte laver plakat og opslag på Facebook. 

Birgitte laver badge med teksten: Bestyrelsen,

så kolonisterne kan se hvem vi er, når vi evt. skal gå have/hæk runde.

Erwin har talt med Kurt ang. at Michael ikke må være i kolonihaven mere.

Ang. høj musik i haven og andre nabo uoverensstemmelser, bedes man selv tage kontakt og tale om problemet. Hvis der trues, eller hvis problemet fortsætter, skal man kontakte formanden og der kan vurderes, om politiet skal kontaktes.

Vi finder opgaver til fælles arbejdsdag, til næste møde.

Vi overvejer hvad der skal ske til halloween, til næste møde.

Næste møde: D. 25 September. Kl.10.00

Referat: Birgitte 

Bestyrelsesmøde 21 juni 22

Bestyrelsesmøde d. 21 Juni, 2022

Til stede er: Erwin, Mogens, Nicole, Knud, Lisbeth, Birgitte samt 2 representanter fra kredsen, Birte og Elsebeth.

Referat : Birgitte

Sidste referat er godkendt. 

Formanden har talt med kredsen om vores fastlåste situation omkring samarbejde, og derfor er 2 repræsentanter fra kredsen til stede ved mødet.

Der er delte meninger om hvor vidt de 2 repræsentanter skal være med på mødet, hvorfor det ikke er blevet oplyst os, og der bliver stillet spørgsmål om hvorfor vi ikke selv skal klare vores start vanskeligheder.

Formanden og kredsen mener at kredsen kan bidrage med gode ideer til vores fremtidige samarbejde i foreningen.

Formanden mener også vi skal have friske folk i bestyrelsen.

John Hynding og Mogens Christensen er desværre trådt ud af bestyrelsen og derfor er Birgitte(før suppleant) nu tiltrådt som bestyrelsesmedlem, frem til næste valg

John Thomsen er også tiltrådt som bestyrelsesmedlem, frem til næste valg.

Bestyrelsen vil ændre vores mødetider, så flere oftere kan være med.

Mogens får meget ros for hans arbejde på byggeriet, og han har lovet at fortsætte på byggeriet og som vandmand.

Vi mangler en frivillig, der kan hjælpe med at sætte fliser op, på handicap toilettet.

Kontakt gerne formanden, hvis du mener du kan hjælpe.

Vi tjekker om der er fliser nok og om der hele. Vi vil også gøre alt klart, og selvfølgelig hjælpe den nye flise mand m/k.

Det er kun kassereren og byggemanden der har adgang til køb af materialer til byggeriet. 

Byggeriet skrider fremad og vi regner med at handicap toilettet er klart til brug indenfor 3uger. Der er selvfølgelig mange ting endnu, men vi vil gøre et toilet klart, så vi kan komme af med toilet vognen. 

Vi finder en ny løsning på afskærmning af pissoir og der hvor vi kan tømme camping toilet. 

Som svar på en del kolonister's spørgsmål til hvorfor man ikke kan se hvornår fælleshuset er udlejet, lyder svaret : Datoer og aftaler bliver ændret hele tiden, aftaler kan aflyses 2 dage før den aftalte dato, derfor er kolonister velkomne til at ringe eller skrive til Nicole ang. udlejnings dato'er. 

Birgitte går fremover havevandring sammen med Lisbeth. 

Flere i bestyrelsen vil gerne have lukket vores bestyrelses Facebook side, da der menes at Meta og flere firmaer kan læse med. Der er også nogle der ikke bruger siden til kommunikation. 

Siden er nu lukket ned. 

Bestyrelsen skal blive bedre til at kommunikere på mail, SMS, tlf og personlig samtale. 

Fremover er det kun formanden der kan skrive på vores hjemmeside, som feks. Dette  referat eller hvis der skal ændres navne og tlf. nr. 

Derved er der ingen tvivl om noget er blevet ændret, uden tilladelse. 

Byggefolkene har fået fjernet deres værktøj og maskiner fra fælleshuset, en dag før en aftalt dato, omkring rengøring af huset. Der har været vrede og uforståelse herom.

Forklaringen var at der skulle gøres rent før den aftalte dato. 

Værktøjet er nu hos de rette byggefolk igen. 

Der kommer snart info ud omkring loppemarked og bingo i foreningen. 

Vi mangler gode ideer til hvordan foreningen kan tjene penge. Alle ideer modtages med tak. 

Kassereren beretter at alt mht. penge, konti og bank nu er overdraget til ham. Der er sendt regninger på haveleje ud men der er stadig et udestående på 17.000 kr. 

Hvis der er nogen tvivl omkring haveleje regninger, er i velkomne til at kontakte kassereren. 

Formanden har fået en ung mand fra kommunen, som skal hjælpe grøn mand med forefaldende arbejde. Den unge mand, skal være her i 80 timer, dvs. 20 timer om ugen. 

Ref. Birgitte
Bestyrelsesmøde den 19-4 2022

Bestyrelsesmøde (konstituerende) den 29-3-2022

Formanden får telefon numre

Ordstyre: Birgitte

Fravær: Mogens kommer lidt senere, Mustafa

Godkendelse af referat.

Beretning fra formand: Der er ikke meget at berette lige nu, har to hussalg, der står lidt og venter.

Kasserer beretter: Har travlt og får hjælp af Elsebeth i start, men vil finde sit eget system. Der går nok nogen tid inden det hele er på plads. Mangler fuldmagter

Lisbeth efterlyser et samlet system, som er mere gennemskueligt og ikke vi har et hver.

Fordeling af poster:

John Forbliver næstformand

Knud er kasserer

Nicole overtager fælleshus udlejning, arbejder med af få lavet en kalender.

Mogens forbliver vandmand

Kim(ej i bestyrelse) bliver grøn mand sammen med John.

John vil lave nyt skema til vedligehold af grønt område.

John vil lave stort kort over kolonihave området.

John og Lisbet laver skema ang.hækeklipning. Vigtigt at kolonist ved hvornår.

Bernhard vil gerne have at reglerne gælder for alle (alle enige)

Vi skal have dialogen først og så brev.

Officiel hjemmeside overdrages (HF Sundsmark) Facebook side overdrages til bestyrelsen.

Nicole snakker med Preben om skift/kode

Grønmand: John overordnet

                     Kim +Lisbeth

Flagmand: Bodil (finder selv afløser)

Toilet/bad rengøring: Chung

Vurdering: Chung (overordnet)

                     Kim

                     (Nicole) vurderer i andre koloni + Pia+Henrik+ Bodil

Havebedømmelse: Lisbeth (overordnet)

                                   Nicole (evt. bestyrelses medl.)

Festudvalg: Birgitte (overordnet)

                     Lisbeth

 Cafe: Nicole

Arbejdsdag: Hele bestyrelsen (overordnet John Knud + Erwin)

Bernhard vil hjælpe til, hvis nogen mangler hjælp.

Udlejning af fælleshus: Nicole +Kim

Knud finder liste med godtgørelse til frivillige.

Affaldscontainer: Erwin

Årshjul Foreløbig:

Udlejning fælles hus 23 april

Container: 23 april samt 22 oktober (kommer om fredagen)

Fællesarbejde: Lørdag 7 maj samt søndag 2 oktober (Først arbejde så pølser til afslutning)

                            Bestyrelsen mødes Kl. 9.00 kolonister kommer Kl.9.30

                           Koloniens værktøj og maskiner bliver markeret med spraymaling.

 Grønmand køber spraymaling til alt værktøj + maskiner (der har tidligere været et svind i det)

Cafedage skiftes mellem lørdage og søndage

Første cafe er den 10 april Kl. 10 til 13.

 Maj springes over.

Cafe 6 juni (mandag 2.pinsedag)

Byggeudvalg beretter:

Træ på toilet på toilet på fredag.

John indkalder til et byggemøde.

El laves i denne uge.

Vinduer kommer i denne uge

Taget er kommet.

Når vinduer og døre er sat i kan der isoleres.

Mogens Beretter:

Mogens har fået en god pris på toiletvogn med 2 toiletter, vi skal stemme om vi have den inden påske (7-8 april) alle er enige.

Vognen lejes indtil vi er færdige med byggeriet.

John bestiller vognen.

Nøgle til det nye handicaptoilet kan lånes ved udlejning af fælleshus hvis behovet er der.

Haveudvalget beretter: (Lisbeth) Vi har talt om containerleje og det kører videre som det plejer.

Havevudering i uge 17

                             Ukrudt væk (hæk vej)

                             Stritterne klippes (hæk)

                             Hæk efter mål (højde /brede)

Dialog først, find en løsning. Det er vigtigt at kolonister vejledes i hvornår det er bedst at klippe hæk.

Vandmand beretter:

 I februar kom slamsuger ang. Overfladevand. Efter 3 dage kom vandet ned på normal igen.

Mogens undersøger ang. Vand på Mønstervej(Birtes aftale)?

Mogens har fået kort over alle rør til vand.

Vi kan holde et vandmøde ang. Kort/vand.

Ved salg af huse skal sælger tilbageføre til lovlig stand.

Hvis huset er brændt skal huset bygges 2,5 meter fra hæk

Der åbnes for vand mandag, det tager et par dage.

Mogens vil gerne have vandinstalationer ned i jorden.

Haveejer kan selv grave ned Ca. 60 cm og Mogens kommer og laver resten.

Ny installation laves ved brud på rør og hvis folk vil have det lavet udover, må man selv betale Mogens for det.

Bred enighed om den fugl på mønstervej 20 skal fjernes (Erwin får en snak med ejer)

Kredsmøde: Hvem deltager Kl. 18.30 i Sundeved

                      Birte, Lisbeth, Nicole, John, Kim, Bodil, Erwin Chung og Preben

Der tales om forsikring, hvis vi melder os ud af forbundet.

Der skal laves nye aftaler med kommunen, hvis vi skal meldes ud af forbund.

EVT:

 Lisbeth: Betina i det stråtækkede hus ville gerne have den bunke jord fjernet, da håndværker ikke kan komme forbi.

Næste bestyrelses møde: 26 april Kl. 16.00

Byggemøde: torsdag Den 31/3 Kl. 16.00

Ref. Birgitte

Bestyrelsesmøde (konstituerende) den 29-3-2022

Ordinær generalforsamling

Sundsmarks kolonihaveforening, 26.03.2022

Deltagende: 48

1. Valg af dirigent Kim er valgt

2. Beretning Ikke meget at berette fra 2021, grundet corona. Der var fælles arbejdsdage

Solgt 21 huse i 2021

 Formand og kasserer har søgt penge ved fonde til toiletbygning. Ved Norlys fik vi 100.000 DKK. Herudover søgt ved andre fonde, disse har vi enten fået afslag eller intet svar ved.

 Halloween-fest var en succes. Tak til udvalg og til alle de deltagende. Juleafslutning med mange fremmødte.

 Overfladevand skabte oversvømmelse. Vandmanden (Mogens) gør hvad han kan for, at det hurtigt forsvinder. Kolonister må lige væbne sig med tålmodighed. Overfladevandet gjorde også, at også et træ måtte lade livet.

Desværre også to brande i starten af året, begge forsikret.

 Der kommer et lille underskud ift. toiletbyggeriet. Loppemarked, hvor alt salg går til underskuddet. Her også med salg af kager, pølser etc.

. Afholde bingo, med annonce i bladet.

Søger ok med politi etc., så alle forholdsregler er overholdt.

 Hvis beretning godkendes af deltagende ved generalforsamlingen, så accepteres det også, at Elsebeth og Birte fortsætter i byggeudvalget. Beretning er godkendt. Altså fortsætter Elsebeth og Birte i udvalget.

 Takker af for i år, og for tiden som formand.

John beder om ordet. Birte har haft fødselsdag og er blevet 70 år. Birte får gave fra bestyrelsen.

3. Gæste taler - kredsformand Kredsformand; Tak for det gode samarbejde i kredsen. Siger tak til havebedømmelses-team. Der har ikke været store ting på kredsniveau grundet corona. Kredsfesten er aflyst. Der er bustur i stedet lørdag d. 9. juni 2022, hvor turen går til Odense. Der er fastsat et program. Turen, inkl. mad og drikke, 100kr pr. Person. Der kommer opslag. Repræsentantskabsmøde onsdag d. 30.3.2022. Der skal vælges en ny kredsformand. Næstformanden, fra Humlehaven i Haderslev, vælges som ny formand. Glæder sig til det fremadrettede samarbejde med kolonihaveforeningen.

4. Årsregnskab med evt. revisionsberetning Kasserer fortæller indtægtsside, vs. udgiftsside .

 Lille overskud på 4888 kr. Altså har budget og faktisk forbrug hængt sammen. Ved årsskiftet har foreningen i alt haft;

 Opkrævet vand først i 2022. Mange har dog begyndt Hestepladsen, som normalt lejes ud, var ikke indbetalt ved årsskiftet. Det er den nu. Ny traktor. Denne er nedskrevet.

 Vi har ikke nogen langsigtet gæld, da kommunen har eftergivet denne (fortalt ved generalforsamling 2021).

Indtægter på i alt: 461.965 kr

 Udgifter på i alt: 490.612 kr

 Overført fra rørkonto: 33.535 kr

 Årets resultat: 4.888kr

Vandrørs bankopsparing: 255.857 kr

 Kontant: 21.988 kr

Bank: 196.680 kr.

 Likvide kontantbeholdning I alt: 474.525 kr

Aktiver: 518.636 kr Passiver: 518.636 kr..

 Altså ser der meget pænt ud.

 Vi har kun haft én havelejer, som ikke har indbetalt kontingent til tiden. Èn har så betalt dobbelt, så det er gået op.

 Stigning af udgifter på fælleshuset. Det er primært grundet stigende el-priser. Vi kan ikke slukke for varmen, hvorfor den udgift er nødvendig.

Fælleshuset har ikke været fremlejet meget i sæson, da corona har medført mange aflysninger. Dog stadig indtægter for 7000kr.

 Vandudgifterne ser pæne ud. Det viser sig, at der bliver brugt penge på det, der skal benyttes penge på.

Hver enkelt havelejer betaler kun for det vand, som vi bruger.

 5. Indkomne forslag:

 Bilag 1: Forslag fra Thien Hoang Chung Ang.

 rengøring af toiletter; lukke toiletterne, når vandet også er lukket. Ved udlejning af fælleshuset, kan de åbnes, og også rengøres. Rengøringspersonale kan ikke overskue at stå for rengøringen hele sæsonen igennem. Det spænder ben for ham.

 Skal det lukkes, eller budgetteres til mere? Fra 1 til 1,5 mand?

 Mønstervej 9: Kunne vi ikke finde en ekstra mand, så der er to/en ekstra mand til rengøringen.

 Birte (Formand): Der er sat 1,5 mands aflønning til toiletter kommende sæson, så der er flere til. Det er vigtigt, at toiletterne står åbne.

 Lejer; Være bevidst om afgifter også, eller er det kun tid?

 Kasserer; Det handler ikke om pengene, men tiden fra Chung.

 Afstemning ved håndsoprækning;

 For forslaget; 2

Imod forslaget; Flertallet

. Toilettet lukkes ikke.

 Bilag 2:

 Forslag fra bestyrelsen

▪ At generalforsamlingen giver bestyrelsen mulighed for i forbindelse med byggeprojektet, at lave en kassekredit på 50.000kr, i en overgangsperiode, indtil, at alle havelejere er kommet ind + donationen fra Vækstfonden udbetales.

 1. o Når byggeri er færdigt og alle udeståender i forbindelse hermed er betalt.
 2. Toiletbygning
 3.  Gennemgang af budget for toiletbygning
 4.  Har på nuværende tidspunkt betalt; etablering af fundament, fliser m.m.. Har på nuværende tidspunkt betalt regninger på 195.000 kr.
 5.  Forventer, at der går 1,5 – 2 måneder før, at pengene fra Norlys kommer ind (betales til forening, når bygningen er færdig).
 6. Lige nu er det derfor indkrævninger fra kolonister, diverse aktiviteter (bingo, loppemarked etc.) der skal finansiere og betale den sidste del af betalingen
 7. Kassekreditten er kun i perioden, indtil, at penge fra diverse opkrævninger, Norlys osv., er kommet. Kasserer forventer ikke, at det egentlig bliver nødvendigt, men som en sikkerhedsforanstaltning, så foreningen ikke pludselig mangler til at færdiggøre og så skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, for der så at få lov til Der er mange ’uvisheder’ både ift. situation i verden med prisstigninger, herudover også byggeri generelt.
 8. Spørgsmål fra deltagende ved generalforsamling:
 9.  - Hvorfor er forsikring steget? Det er bestemt ved forsikringsselskab og på landsplan
 10. - Private kan få halvering ved udgift over X antal kilowatt forbrug, er dette muligt for en forening? Det er desværre ikke en mulighed, når man er forening og offentlig.
 11.  - Er der tænkt løsninger på grøn energi og andre løsninger ift. el for kolonihaven? VI er opmærksomme på det, men en installation her er også udgift, og derfor er det ikke endnu sat i gang.
 12.  - Er vi bevidst om, at gebyrer for en kassekredit er meget høj etc.? Det er kalkuleret og tænkt med i forslag
 13.  - Hvordan afregnes ift. forsikring? Når pengene kommer ind, betaler vi til forsikring. Penge ind, penge videre.
 14.  Stemmes om budget – kan det godkendes af kolonister;
 15.  For: Enstemmigt vedtaget Imod: 0 stemmer
 16.  7. Valg af formand/kasserer Valg af formand:
 17. Birte Sveen. Modtager ikke genvalg.
 18.  Valg af kasserer: Elsebeth Poulsen. Stopper som aftalt v. sidste generalforsamling
 19.  Opstiller til formandspost:
 20.  • Erwin Dorhn (Havdalsvej 10). Har lavet andet bestyrelsesarbejde før og har lyst til at stille op.
 21. Ønsker afstemning ift. at vide, hvor mange der støtter/mandater der er; 78 stemmer på Erwin. 4 blanke
 22. Opstiller til kassererpost (for et år)
 23. • Forslag fra bestyrelsen: Knud Pedersen (Energivej nr. 15). Har undervist i økonomi.
 24.  Har været i hovedbestyrelse for en sportsforening i Dybbøl.
 25. Har været med til at implementere 3 edb-systemer. Ønsker at sige ja til et år.
 26.  Enstemmig afstemning og vedtagelse af kasserer ved håndsrækning.

æ.     8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

ø.       Et medlem for 1 år, 2 for 2 år På valg er: Nicole Iversen, Lisbeth Overgaard Nielsen, Willy Nielsen

å.        Suppleanter: Erwin Dohrn, Nanna Kastrup

 1. Bestyrelsesmedlemmer Lisbeth: Ønsker genvalg
 2.  - Genvalgt Nicole: Ønsker genvalg – Genvalgt
 3.  Mustafa: Valgt
 4.  Suppleanter Birgitte (Energivej 33) Valgt
 5.  Bernhard (Nylandsvej 23) Valgt
 6. John (Havdalsvej 24) Valgt
 7.  9. Valg af revisorer og suppleanter

 På valg er: Kim Kaad

Suppleant: Ingelise Kilbom.

Revisor: Kim Kaad - Genvalgt

Suppleant, Ingelise, er ikke deltagende ved bestyrelsesmødet, hvorfor hun ikke genvælges.

 Ny revisorsuppleant:

 Henning (Mønstervej 5)

 10. Valg af vurderingsudvalg

Jonny ønsker ikke genvalg.

 Thien Hoang Chung ønsker genvalg.

Medlemmer i vurderingsudvalg valgt:

 Pia (Mønstervej 9)

Henning (Mønstervej 5)

 Bodil (Energivej 40)

 11. Repræsentanter til kreds

(30 marts 2022, kl. 18.30, er der repræsentantskabsmøde)

Fortsætter:

 Birte Sveen

Lisbeth Overgaard Nielsen

 Nicole Iversen

 John Hynding

Kim Kaad

Bodil Høy

 Nye medlemmer I kreds

Erwin Dorhn

Thien Hoang Chung

 Preben

 12. Eventuelt

 • Fredet træ: Har fået underskrift fra kommunen omkring, at vi nu må beskære træet selv. John tager fat i Pia ift. hvordan de griber træet an.

 • Byggeri

John: Status på byggeri. Kalender hænger i fælleshuset. Er én uge bagud ift. plan grundet forsinket sokkel (enorme vandmængder)

Dette påvirker ikke åbning af vand d. 31.03.2022.

 Stor tak for den frivillige indsats og arbejde.

 Ift. belysning i toiletbygning; Ryan (Glentevej 7) er elektriker. Tilbyder sin hjælp ift. både budgettering, installering samt rådgivning her.

 • Brand:

 Henning – overvågning: Vildt kamera kan bruges, så længe de holdes på privat grund. Så er det lovligt (undersøge det). Kan eventuelt hænges i flagstænger etc., som potentielt kan hjælpe lidt ift. f.eks. usikkerhed omkring brand osv.

. Pia – brandalarm:

Skal vi have brandalarm både indeni, og udenpå husene? Det kan være en opfordring. Hvis udenpå huset, så kan det måske hurtigere/nemmere høres rundt om i kolonihaven.

 Nabohjælp: Kunne vi få dialog med naboer/folk der går ture i haveforeningen. En slags ”naboværn/vagtværn”, hvor de så ved, at de skal kontakte én eller to bestemte bestyrelsesmedlemmer. Der er snakke om forskellige løsninger.

Brandslukkere: Opfordre private kolonister til at have små brandslukkere i egne haver.

 • Chung – toilet. Hvad var status på toiletsituationen? Svar fra kasserer: Der er budgetteret til mindst ½ ekstra mand ift. rengøring. Der kan eventuelt kigges på, at der bliver afsat til en hel ekstra. Ny bestyrelse kigger på ordning, rul ift. vagt osv., i samarbejde med Chung (rengøringspersonale)

Ordinær generalforsamling Marts 2022

Året 2021 stod også i Coronaens tegn, derfor havde vi ikke generalforsamling før i august måned. Vi har solgt 21 haver i 2021, vi har haft fællesarbejde og det var godt besøgt, vi fik lavet en plads til vores container, som fungerer fint. Kassereren og jeg har søgt fonde så vi kunne komme i gang med at bygge toiletter, vi søgte vægstfonden som er Norlys et beløb på 100.000 kr.og da var vi heldige og fik pengene.

Albaniefonden søgte vi også, men der fik vi desværre afslag. Så søgte vi JBH. fonden også på 100.000 kr. og det blev afsendt i dagene mellem jul og nytår, da fik vi også afslag.

Da bestyrelsen altid har sagt at vi først fik nye toiletter hvis det kunne gøres uden at hæve havelejen, det ser ud til vi kan det nu. som i ser er projektet i gang.

Som noget nyt havde vi Hallowein, det blev rigtig godt, og det kan vi takke Lisbeth, Birgitte, Nicole og Nanna for deres store arbejde, og de kolonister der havde gjort en del ud af både mad og kager. jeg vil sige at maden smagte bedre end den så ud, og udklædning var super. juleafslutningen gik også godt der var mange fremmødte.

Mogens måtte igen stå for skud da et af de rør der leder overfladevandet væk var forstoppet, i den forbindelse måtte det store træ ude på gårspladsen lade livet.

Det nye år 2022 startede ikke så godt. Der var brand i et hus nede på havdalsvej 17, og det brændte desværre helt ned til grunden, nabohuset nr. 19 fik vandskade og taget tog skade af de høje temperaturer. I begge tilfælde havde kolonisterne forsikret deres huse, det var godt.Det var på samme tid et idbrud  i Havdalsvej 11 og derfor tror politiet at det kan være de samme som har sat ild i nr. 17

Bestyrelsen har ytret ønske om at dem der er i byggeudvalget kan få lov til at fortsætte til byggeriet er færdig.

Her i februar var den gal igen med regnvand, der var haver der var oversvømmet, men når der kommer 80 mm på et døgn så er det ikke så mærkeligt at der kommer oversvømmelse i nogle haver, det er meget trit når det sker, men Mogens gør hvad han kan for at det kommer væk. men når et rør har været stoppet et sted så hobber vandet sig op i jorden, så der går nogle dage inden vandet er forsvundet igen, det er trist men kolonisterne må væbne sig med tålmodighed, der er ingen der er ligeglade med det.

I forbindelse med det byggeri af toiletter, kan vi se at vi godt kan bruge nogle  flere penge til at gøre det lidt bedre, dem regner vi med at der kan komme nogle midler ind ved at holde et loppemarket, og i den forbindelse håber byggeudvalget at kolonisterne vil bidrage med nogle ting, som ved salg går til foreningen, andre kolonister må også gerne have en bod hvor de kan sælge deres ting

Det bliver sådan at der bliver annonceret i blade og andre steder, så vi kan  lokke folk til udefra, og senere vil vi holde bingo, når toiletterne er færdige. Vi søger politiet om tilladelse så det kan blive helt lovligt.

Desværre var der igen brand her ude i kolonien denne gang gik det ud over to haver på Nylandsvej, det er 17 og 19, det er et mærkeligt træf at det også denne gang er 17 og 19, Bestyrelsen må se om der kan gøres noget.

Nu er det den sidste beretning jeg har skrevet, og takker for den tid, den har både væres trælsk og spændende. Jeg håber at i vil stødte op om dem der bliver valgt til at overtage både som formand og den der bliver kassere.

Fortsat god sommer

Formandsberetning fra generalforsamlingen den 26-03-2022

Bestyrelsesmøde den 22-03-2022

Fremmødte er : John, Erwin, Nicole; Lisbeth, Elsebeth og Birte.

1. Valg af ordstyrer: Birte blev valgt.

2. Godkendelse af sidste referat: referatet godkendt.

3.Beretning ved Formand: Vi har ikke solgt nogle haver siden sidst, byggeriet går planmæssig frem, folkene i byggeudvalget gør en god indsats, nu er entreprenøren færdig og alle elementer til siderne kan blive sat op fredag. Der har igen været brand i vores kolonihaveforening, det er så forfærdeligt for dem der går ud over, man er magtesløse over for sådan noget, og det er forståeligt at folk bliver udtrykke hvis de plejer t overnatte ude i kolonien hele sommeren over. Der blev også talt om hvad det nye tiltag forbundet har gjort, det er sådan at der er ingen der kan komme i kontakt med juristerne. Det skal foregå på denne måde først skal kolonisten underrette bestyrelsen så skal bestyrelsen forlægge det for kredsen, som efterfølgende kontakter Juristerne. Mig og Elsebeth har spurgt om noget, og det har vi ikke fået et svar på i nu, om det så er gået 5 uger. Men vi har den mistanke om at hvis vi stiller et spørgsmål som ikke passe ind i kredsen så kommer det videre.

4.Beretning af kasserer: Elsebeth gennem gik det regnskab som var blevet godkend af revisorerne, og bestyrelsen kunne ikke komme med nogle kommentarer. Vi gennem gik også de udgifter der var kommet i forbindelse med byggeriet, og vi kan se at der skal spares hvor vi kan, selv om det skal se pænt ud.

5 . Haveudvalg: Der er blevet lagt grus på vejene på Rundkærsvej og Stendansvej, og det er de kolonister glade for, og det er vi glade for og vi har også fået tilladelse til at beskære det store træ som står på Rundkærsvej.

6. Rundt om bordet: Det meste der fylder tiden i den tid er byggeriet

7.Hvad har vi gang i lige nu: Vi planlagde generalforsamlingen:

8.Evt. Almen snak

Tak for god ro og orden Sekretæren

Bestyrelsesmøde den 22-03-2022

Referat – Bestyrelsesmøde – 22. februar 2022

Deltagere; Birte, John, Elsebeth, Lisbeth, Nicole, Mogens, Erwin og Nanna                   Ordstyrer – Birte

– Referaet godkent

   Godkendelse af sidste referat

   Beretning af formand                                                                                                                                                                                                  

        Ingen hussalg i seneste periode

 1. Repræsentanter til kreds-generalforsamling

       5 fra bestyrelsen deltager (Lisbeth, Nicole, Mogens, Ejwin og Birte)

 1. Har ikke fundet en dirigent til generalforsamling endnu, Birte søger videre.
 2. Bestyrelsen har fundet et godt eksempel til formandsposten
 3. Bestyrelsen har fundet et eksempel, der gerne vil stille op til kasserer-posten til generalforsamling.
 4. Beskrive på indkaldelse til generalforsamlingen; Hvor lang en periode, at man som udgangspunkt vælges ind i bestyrelsen for – henholdsvis kasserer (1 år), formand (2 år) osv..
 5. Gennemgang af dagsorden til generalforsamling – her primært hvem og hvilke poster der er på valg.

           Der skal gerne flere suppleanter/personer med                                                                         i vurderingsudvalg

 1. Gennemgang af:

       i.      Hvem der nævner de forskellige punkter.

       ii.      Tilføjelsespunkter med formulering – er det ok?

 1. Tilskrives; Hvilken type hæk man må have i kolonihaven.  Derudover forbehold for hvor og hvordan ny hæk plantes ift. skel.
 2. Gennemgang af, hvad der reelt skal oplyses i indkaldelsestekst vs. om noget nævnes til selve generalforsamlingen. Formand noterer og korrigerer tekst før, at det sendes ud til kolonisterne. Bestyrelsen har godkendt, at det fremsendes.  
 3. Kolonister må ikke længere kontakte jurister (kredsbestemmelse). Kolonister skal først kontakte bestyrelsen, og så kan bestyrelsen kontakte kredsen. Det er så kredsen der kontakter juridisk afdeling. Kolonister kan ikke kontakte juridisk afdeling selv! Formand og bestyrelse stiller sig undrende til dette til møde med kredsen.
 4. Forbundet har besluttet, at alle formænd (og bestyrelsesmedlemmer) i haveforeningerne, skal have et kursus i, hvordan vurdering reelt skal udføres.

           i.      Arbejdsgang; Sælger udfylder ejer-erklæring, herefter kontaktes formand med                 erklæring. Denne gennemgås med både formand og have-ejer. Hvis godke,sendes                     denne  til vurderingsudvalg og det videre arbejde med involvering af kasserer etc..

Beretning fra kasserer

4.     

For at afslutte til nytilkomne kasserer, så har nuværende kasserer taget beslutninger ift. f.eks. indkrævning af forsikring etc. Dette så indeværende års regnskab er ajourført/indkrævet.   

Haveudvalg

5.     

 1. Se pkt. 3.k ang. fredet træ.
 2. 6.      Rundt om bordet
 3. Ift. Hvad gør vi, hvis der, til generalforsamlingen, forekommer corona ved én af bestyrelsesmedlemmerne, som er på valg.
  Vedtaget: Der gøres kontakt gennem online platforme, Messenger benyttes, da det er frit tilgængeligt.
 4. Vandmand; Havdalsvej nr. 17. Plastikslange/vandslang ind til huset er smeltet.
  Det er ikke kolonihavens ansvar. Koloniforeningen ønsker at grave en brønd ned, ligesom ved de andre haver omkring. Nicole orienterer om, at bestyrelsen har besluttet, at der bliver gravet en brønd ned. – Det er nødsaget for, at der kan åbnes for vandet i området i kolonihaven. Birte tager kontakt.
 5. Forstoppelse grundet overfladevand. Der spules igennem i områder, og det delvist åbnes. Fra mønstervej 11 og op mod fælleshus og videre ud, løber vandet fint. Fra energivej og ned mod mønstervej kan vandet ikke løbe igennem.

Der skal åbnes for et dæksel ved Mønstervej og Havdalsvej.

  Besværligt at få en slamsuger ind. Undersøg lovgivning om drænrør og faste rør.                                                                                         

Hvad har vi gang i lige nu                                     

Byggeriet er i gang. Toilettet er fjernet. Vi mangler en toiletvogn. Ift. tid, så er byggeriet en anelse bagud. Dette grundet vejret. Ca. 4-5 dage bagud. Støbning skulle have været påbegyndt i indeværende uge (uge 8). Eventuelt kan det igangsættes i slutningen af ugen.

 1. Byggeudvalget har været ude og kigge på fliser til gulv og væg i ny toiletbygning. Der fremvises prøver til bestyrelsesmøde.      Meget opmærksomme på overfladevand i kolonihaven.

7.     

Næste bestyrelsesmøde:
22. marts 2022, kl. 16.00

Referat – Bestyrelsesmøde – 22. februar 2022

Bestyrelsesmøde d. 01.02.22

Deltagende: Lisbeth, Erwin, Birte, Elsebeth, John, Mogens og Nanna

Godkender bestyrelsen generalforsamlings-indkaldelse og punkter

 1. Bestyrelse godkender

Beretning fra formand;

 1. Salg af haver

                   i.      Havdalsvej 13

                   ii.      Havdalsvej 12

 1. Oplysning om haver:

      i.      En kolonist der ikke overholder regler ift. hæk og hegn. Formand tager kontakt til ham.

      ii.      Havdalsvej på nr. 17 er brændt ned.
               hvad der er vurderet/hvad de får. Politiet                                                                                 formoder, at det er påsat.
               Når grund er frigivet fra efterforskning, så                                                                               skal vandmanden ind og se, om der er sket                                                                               noget ift. vandinstallation.

              iii.      Havdalsvej 19 har småskader fra brand og                                                                                vandskade, forsikring også i gang.

              iv.      Havdalsvej nr. 21, stormskade. Stor pakke sikrer storm.

               v.      Havdalsvej nr. 11; indbrud. Der er en dør sparket ind, der er rodet og der er taget ting med derfra. Ejer har ikke kontaktet politi.
Formand har talt med politiet (i forbindelse med brand, og fortalt om det).

               vi.      Formand kontaktet af energistyrelsen, da et firma udenfor kolonihaven får solcelle på taget. Kolonisterne opfordres til, at de huse, der bliver berørt/får gener af det (lyd eller andet), selv skal undersøge hvorvidt de kan få kompensation/erstatning pga. værditab, for det. Det gælder de huse der ligger indenfor 200 m. fra pågældende hus (Mønstervej).
Det hænges op på opslagstavlerne omkring den cirkel, der er berørt. Her kan kolonisterne selv se, med en kort beskrivelse, hvad de kan gøre.
Det er derfor kolonisternes eget ansvar at undersøge og søge kompensation (engangsbeløb).

Der er ingen gevinst, økonomisk, for kolonihaveforeningen ved processen, hvorfor berørte haver selv må undersøge, hvad de kan få.

Beretning fra kasserer;

Modtaget elregning – noget højere end forventet.

Forventer, at det er varme i fælleshus, da den har stået tændt. Vær OBS på, at maskiner etc. står og trækker el. Skal det slukkes indimellem?

: Der skal vælges ny kasserer.

HUSK

Kasseren laver budgetter – om det er de budgetter, der vælges til af ny kasserer, det er op til ny kasserer. Sætter tre forskellige budgetter op, med forskellige måder. Må tage højde for de stigninger der er rundt omkring på forskellige områder.

Generalforsamling er lagt sent, så ny kasserer ikke skal starte med at sende haveleje ud.

Idekatalog af ’bevaringsværdige huse’ og forslag til nybyg

Erwin laver et idekatalog. Lægges op på hjemmesiden                                                Beretning fra havemand:

Kører grus i spor på Rundkærsvej.

 1. Rykket for fredet træ ved kommunen – kan ikke få svar på, hvad vi må gøre ved træet. Kommunen vedligeholder ikke det fredede træ.
  John er i vedvarende kontakt med kommunen.
 2. Rundt om bordet
 3. Gennemgang af punkter fra forrige møde ift. bestyrelsens arbejdspunkter/punkter til generalforsamling.

ORIENTERING

                      i.      Idekartotek ikke forslag, ikke stemme, men oplysning. Spørge til/informere om, at vi fortsætter med det.

                     ii.      Tidsperspektiv på byggeproces/byggeregler. Kan ikke ændre ved ”lov/ordensregel”, altså ikke stemme, men sætte tidsplan ind i byggeregler. Tilføjes v. pkt. 5.10. Orientering.

                      iii.      Problem ved overfladevand – ikke stemme, men informere/oplyse om, at det tilføjes, tilføjes ved pkt. 5.3.  

                       iv.      Orientering om, at der indføres og opkræves administrations-omkostninger på p.t. 25 DKK til Nets og forening Let. (skrives ind i vandmandens ændringsforslag). Tilføjes ved §3.1 og §4.1. Samme tekst begge steder. 

                       v.      Orientering om:
Personer som vandmand udpeger har ret til at se til vandinstallation ved fejl samt åbning/lukning af vand. Foreningens ansvar for installation nævnes.

                       vi.      NYT: Birte og Elsebeth er med i byggeudvalgsprocessen, og det nye byggeri, indtil, at denne er færdig.

 1. Ændringsforslag til vortering / stemmes om.

STEMME OM

      i.      § 4: Ændring af tekst omkring vand – stemmes om

      ii.      §6: Hækkeforslag om 2 X hækklipning (1. og 2. klipning inden uge 26 og 37)

      iii.      NYT: Ændring af/stemme om, om vi skal lave vores eget haveudvalg fremfor kredsens

Eventuelt

 1. Vurdering af huse efter brand. Kolonister usikre på, om de skulle have vurderet husene ift. dækning af forsikring. DET BEHØVER IKKE AT VURDERES IFT. FORSIKRING

                   i.      Elsebeth; Lave et skriv om, så kolonister kender til retningslinjerne, om hvordan den kollektive Alm. Brand (som købes gennem kolonihaveforeningen) dækker ved skader – de gør det ikke efter hus-vurderingen, men efter en fast metode/sats til, hvad man får i erstatning.

                   ii.      Opfordre kolonister til at gemme kvitteringer ved forbedringer på hus og at tage billeder for stand, vedligehold osv.. 

                    iii.      Kolonister der har forsikring andetsteds, må selv undersøge, hvordan en vurdering vil være, i en forsikringssituation.

 1. Nye datoer

       i.      Deadline til tilbagemeldinger til Birte med forslagsændringer 18/2

       ii.      Dato for næste bestyrelsesmøde: 22/2 kl. 16

       iii.      Dato for indkaldelse til generalforsamling.
Pakkes d. 24.02.22
Sendes ud d. 24 - 25.02.22

 

 

Bestyrelsesmøde d. 01.02.22

Bestyrelsesmøde d. 01.02.22

Deltagende: Lisbeth, Erwin, Birte, Elsebeth, John, Mogens og Nanna

Godkender bestyrelsen generalforsamlings-indkaldelse og punkter

 1. Bestyrelse godkender

Beretning fra formand;

 1. Salg af haver

                   i.      Havdalsvej 13

                   ii.      Havdalsvej 12

 1. Oplysning om haver:

      i.      En kolonist der ikke overholder regler ift. hæk og hegn. Formand tager kontakt til ham.

      ii.      Havdalsvej på nr. 17 er brændt ned.
               hvad der er vurderet/hvad de får. Politiet                                                                                 formoder, at det er påsat.
               Når grund er frigivet fra efterforskning, så                                                                               skal vandmanden ind og se, om der er sket                                                                               noget ift. vandinstallation.

              iii.      Havdalsvej 19 har småskader fra brand og                                                                                vandskade, forsikring også i gang.

              iv.      Havdalsvej nr. 21, stormskade. Stor pakke sikrer storm.

               v.      Havdalsvej nr. 11; indbrud. Der er en dør sparket ind, der er rodet og der er taget ting med derfra. Ejer har ikke kontaktet politi.
Formand har talt med politiet (i forbindelse med brand, og fortalt om det).

               vi.      Formand kontaktet af energistyrelsen, da et firma udenfor kolonihaven får solcelle på taget. Kolonisterne opfordres til, at de huse, der bliver berørt/får gener af det (lyd eller andet), selv skal undersøge hvorvidt de kan få kompensation/erstatning pga. værditab, for det. Det gælder de huse der ligger indenfor 200 m. fra pågældende hus (Mønstervej).
Det hænges op på opslagstavlerne omkring den cirkel, der er berørt. Her kan kolonisterne selv se, med en kort beskrivelse, hvad de kan gøre.
Det er derfor kolonisternes eget ansvar at undersøge og søge kompensation (engangsbeløb).

Der er ingen gevinst, økonomisk, for kolonihaveforeningen ved processen, hvorfor berørte haver selv må undersøge, hvad de kan få.

Beretning fra kasserer;

Modtaget elregning – noget højere end forventet.

Forventer, at det er varme i fælleshus, da den har stået tændt. Vær OBS på, at maskiner etc. står og trækker el. Skal det slukkes indimellem?

: Der skal vælges ny kasserer.

HUSK

Kasseren laver budgetter – om det er de budgetter, der vælges til af ny kasserer, det er op til ny kasserer. Sætter tre forskellige budgetter op, med forskellige måder. Må tage højde for de stigninger der er rundt omkring på forskellige områder.

Generalforsamling er lagt sent, så ny kasserer ikke skal starte med at sende haveleje ud.

Idekatalog af ’bevaringsværdige huse’ og forslag til nybyg

Erwin laver et idekatalog. Lægges op på hjemmesiden                                                Beretning fra havemand:

Kører grus i spor på Rundkærsvej.

 1. Rykket for fredet træ ved kommunen – kan ikke få svar på, hvad vi må gøre ved træet. Kommunen vedligeholder ikke det fredede træ.
  John er i vedvarende kontakt med kommunen.
 2. Rundt om bordet
 3. Gennemgang af punkter fra forrige møde ift. bestyrelsens arbejdspunkter/punkter til generalforsamling.

ORIENTERING

                      i.      Idekartotek ikke forslag, ikke stemme, men oplysning. Spørge til/informere om, at vi fortsætter med det.

                     ii.      Tidsperspektiv på byggeproces/byggeregler. Kan ikke ændre ved ”lov/ordensregel”, altså ikke stemme, men sætte tidsplan ind i byggeregler. Tilføjes v. pkt. 5.10. Orientering.

                      iii.      Problem ved overfladevand – ikke stemme, men informere/oplyse om, at det tilføjes, tilføjes ved pkt. 5.3.  

                       iv.      Orientering om, at der indføres og opkræves administrations-omkostninger på p.t. 25 DKK til Nets og forening Let. (skrives ind i vandmandens ændringsforslag). Tilføjes ved §3.1 og §4.1. Samme tekst begge steder. 

                       v.      Orientering om:
Personer som vandmand udpeger har ret til at se til vandinstallation ved fejl samt åbning/lukning af vand. Foreningens ansvar for installation nævnes.

                       vi.      NYT: Birte og Elsebeth er med i byggeudvalgsprocessen, og det nye byggeri, indtil, at denne er færdig.

 1. Ændringsforslag til vortering / stemmes om.

STEMME OM

      i.      § 4: Ændring af tekst omkring vand – stemmes om

      ii.      §6: Hækkeforslag om 2 X hækklipning (1. og 2. klipning inden uge 26 og 37)

      iii.      NYT: Ændring af/stemme om, om vi skal lave vores eget haveudvalg fremfor kredsens

Eventuelt

 1. Vurdering af huse efter brand. Kolonister usikre på, om de skulle have vurderet husene ift. dækning af forsikring. DET BEHØVER IKKE AT VURDERES IFT. FORSIKRING

                   i.      Elsebeth; Lave et skriv om, så kolonister kender til retningslinjerne, om hvordan den kollektive Alm. Brand (som købes gennem kolonihaveforeningen) dækker ved skader – de gør det ikke efter hus-vurderingen, men efter en fast metode/sats til, hvad man får i erstatning.

                   ii.      Opfordre kolonister til at gemme kvitteringer ved forbedringer på hus og at tage billeder for stand, vedligehold osv.. 

                    iii.      Kolonister der har forsikring andetsteds, må selv undersøge, hvordan en vurdering vil være, i en forsikringssituation.

 1. Nye datoer

       i.      Deadline til tilbagemeldinger til Birte med forslagsændringer 18/2

       ii.      Dato for næste bestyrelsesmøde: 22/2 kl. 16

       iii.      Dato for indkaldelse til generalforsamling.
Pakkes d. 24.02.22
Sendes ud d. 24 - 25.02.22